Teksti suurus:

Enn Siska kaebuse läbivaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2017
Avaldamismärge:RT III, 08.09.2017, 1

Enn Siska kaebuse läbivaatamata jätmine

Vastu võetud 06.09.2017 nr 30

Kaebuse sisu

31.08.2017 esitas Enn Siska kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebuse kohaselt ei vasta Väike-Maarja vallasekretär Maris Kõrgemäe KOKS § 55 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Samuti ei vastanud neile nõuetele endine vallasekretär Enda Elbre.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 63 sätestab, et kaebuse saab Vabariigi Valimiskomisjonile esitada valla või linna valimiskomisjoni otsuse või valla või linna valimiskomisjoni ja valimiste korraldaja toimingu peale. KOVVS § 14 lõige 4 sätestab, et valla ja linna valimiskomisjoni esimees on valla- või linnasekretär. KOKS § 55 lõige 1 sätestab, et valla- või linnasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras vallavanem või linnapea. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole vaadata läbi kaebust vallavanema või linnapea tegevuse peale.

2. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16). Kaebusest ei nähtu kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist, s.t valla- või linnasekretäri kvalifikatsioon ega ka valla valimiskomisjoni tegevus ei ole mõjutanud tema õigusi.

3. KOVVS § 65 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 sätestatud nõuetele, või kui kaebus on esitatud seaduse §-s 64 ja § 66 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata. Kuna vaidlustatud ei ole Väike-Maarja Valla Valimiskomisjoni otsust või toimingut, vaid valla- või linnasekretäri ametisse nimetamise seaduslikkust ning kaebusest ei nähtu, et kaebaja subjektiivseid õigusi oleks valimiskomisjoni tegevusega rikutud, siis Vabariigi Valimiskomisjon kaebust läbi ei vaata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Enn Siska kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json