Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 50, 764

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.1995 otsus nr 554

Avaliku teenistuse seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.05.1995

I. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 169 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ametnikud, kes käesoleva seaduse jõustumise päeval ei ole Eesti kodakondsuses, vabastatakse teenistusest käesoleva paragrahvi alusel hiljemalt 1996. aasta 1. veebruaril.»

§ 2. Paragrahv 180 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvis 182:

1) senine tekst loetakse 1. lõikeks ja selle algust täiendatakse arvuga (1);

2) paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«(2) Riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste loetelu, kus töötatud aeg vastavalt käesoleva seaduse § 153 punktile 1 ja käesoleva paragrahvi 1. lõikele arvatakse avaliku teenistuse staaži hulka, kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.»

§ 4. Paragrahv 185 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 185. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1996. aasta 1. jaanuaril.»

II. § 5. Välisteenistuse seaduse (RT I 1995, 15, 172) § 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 41. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1996. aasta 1. jaanuaril.»

III. § 6. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

 

 

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json