Teksti suurus:

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 54, 884

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.06.1995 otsus nr 567

Maamaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.06.1995


§ 1. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 1994, 13, 231; 28, 428; 94, 1609) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 1. lõikest jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvid 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 4. Maksuvaba maa

(1) Maamaksu ei maksta:
1) maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud. Majandustegevuseks ei loeta kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku, kaitse-eeskirjaga sätestatud kohustuslikku tegevust;
2) välisriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste hoonete või nende osade juurde kuuluvalt maalt;
3) välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni kasutuses olevalt maalt Vabariigi Valitsuse ja välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu alusel;
4) kalmistute maalt;
5) kirikute ja koguduste pühakodade aluselt maalt;
6) vastava omavalitsusüksuse haldusalal asuvalt munitsipaalmaalt, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 10 ettenähtud juhul;
7) avalikus kasutuses olevalt maalt.

(2) Maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus kitsendatud, makstakse maamaksu vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele 25, 50 või 75 protsenti maksumäärast.

§ 5. Maksumäär

Maamaksu määr on 0,8–1,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva seaduse § 11 1. lõikes sätestatud juhul. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu ja seda saab muuta vaid eelarveaasta algusest.

§ 6. Maksu laekumine

Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse.»;

3) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kuni 1996. aasta 31. detsembrini maksab maamaksu maa kasutaja, kelle maakasutus ei ole ümber vormistatud maareformi seadusega (RT 1991, 34, 426; RT I 1995, 10, 113) ettenähtud korras.»;

4) paragrahvi 11 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on kuni 1997. aasta 31. detsembrini 0,3–0,7 protsenti maa maksustamishinnast aastas.»;

5) paragrahvi 11 2. lõikest jäetakse välja sõnad «Riiklikust ja kohalikust»;

6) paragrahvi 13 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva seaduse rakendamise korra kehtestab rahandusminister.»

§ 2. Käesoleva seaduse § 1 jõustub 1996. aasta 1. jaanuaril.

§ 3. Maamaksuseaduse täielik tekst kõigi selles tehtud muudatuste ja täiendustega 1996. aasta 1. jaanuaril jõustuvas redaktsioonis avaldatakse Riigi Teatajas hiljemalt 1995. aasta IV kvartalis. Avaldamise tagab Vabariigi Valitsus.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json