Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse, riigilõivuseaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 57, 981

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.1995 otsus nr 582

Välismaalaste seaduse, riigilõivuseaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.06.1995


I. Välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 20 täiendatakse 21. lõikega järgmises sõnastuses:

«(21) Enne 1990. aasta 1. juulit Eestisse asunud ja endise Eesti NSV alalise sissekirjutuse alusel Eestis viibinud välismaalasele, kes on alalise sissekirjutuse kaotanud seoses õppima asumisega väljapoole Eestit, kuid kes pärast õpingute katkestamist või lõpetamist on hiljemalt kuue kuu jooksul pöördunud tagasi Eestisse või avaldanud soovi jätkuvalt elada Eestis, laienevad käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud õigused ja kohustused.»

§ 2. Paragrahvi 21 täiendatakse 9.–12. lõikega järgmises sõnastuses:

«(9) Enne 1990. aasta 1. juulit Eestisse asunud ja jätkuvalt endise Eesti NSV alalise sissekirjutuse alusel Eestis viibivatele välismaalastele, kes ei ole käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtajaks esitanud taotlust elamis- ja tööloa saamiseks, kehtestab Vabariigi Valitsus täiendava taotluste vastuvõtmise ja registreerimise korra nelja kuu jooksul nimetatud tähtaja möödumisest. Välismaalasele, kes esitab elamis- ja tööloa saamise taotluse pärast käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtaega, võidakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras teha erandeid käesoleva paragrahvi 7. ja 8. lõike rakendamisel.

(10) Välismaalasel, kes ei ole esitanud taotlust elamis- ja tööloa saamiseks käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtajaks, säilivad Eesti Vabariigi muudes õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui käesoleva seaduse või muu õigusaktiga ei sätestata teisiti, aga mitte kauem kui kolme aasta möödumiseni, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

(11) Enne 1990. aasta 1. juulit Eestisse asunud ja endise Eesti NSV alalise sissekirjutuse alusel Eestis viibivale välismaalasele, kes vastavalt kehtestatud korrale on esitanud elamis- ja tööloa saamise taotluse kahe aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, ning kes ei kuulu käesoleva seaduse § 12 4. lõikes loetletud isikute hulka, võib Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras anda sellise tähtajalise elamisloa, mille alusel tal säilivad varasemates Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.

(12) Enne 1990. aasta 1. juulit Eestisse asunud ja endise Eesti NSV alalise sissekirjutuse alusel Eestis viibivale välismaalasele, kes vastavalt kehtestatud korrale on esitanud elamis- ja tööloa saamise taotluse kahe aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, võib Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras anda käesoleva seaduse §-s 13 sätestatud tööloa selles kindlaksmääratud tööandjat märkimata.»

§ 3. Paragrahvi 22 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohalik omavalitsus on kohustatud jälgima, et omavalitsuse territooriumil viibiva välismaalase elamisluba oleks vormistatud vastavalt käesolevale seadusele ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale ning tähtajaks.»

§ 4. Paragrahvi 23 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tööandja on kohustatud jälgima, et tema juures töötava välismaalase tööluba oleks vormistatud vastavalt käesolevale seadusele ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale ning tähtajaks.»

II. § 5. Riigilõivuseaduse (RT 1990, 11, 118; RT I 1995, 36, 465) lisa 1 punkti 8 alapunktile 9 järgnevat märkust täiendatakse pärast sõnu «kellel on endise Eesti NSV alaline sissekirjutus» sõnadega «ning kes on esitanud elamis- ja tööloa saamise taotluse kahe aasta jooksul, arvates välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658) jõustumisest».

III. § 6. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 1993, 29, 505) § 14 7. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Registrisse ei kanta välisriikide kodanikke ega kodakondsuseta isikuid, kes on välisriigi teenistuses, samuti välismaalasi, kes välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1994, 41, 658) § 21 1. lõikes sätestatud tähtajaks ei ole esitanud taotlust elamis- ja tööloa saamiseks.»

Riigikogu aseesimees Arvo JUNTI

/otsingu_soovitused.json