Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2020
Avaldamismärge:RT III, 09.10.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 09.10.2020 nr 346

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ja lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:

1) sõnastada punkti 4 alapunkt 6 järgmiselt:
„6) punktides 2 ja 121 nimetatud isikud, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigis, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis või Andorra Vürstiriigis, Monaco Vürstiriigis, San Marino Vabariigis ja Vatikani Linnriigis (Püha Tool), juhul kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 25-ga või väiksem sellest. Käesolevas punktis nimetatud isikute suhtes ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punktides 1 ja 2 sätestatud piirangut ka juhul, kui nimetatud riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 25, kuid väiksem või kuni 10% võrra suurem kui Eesti Vabariigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta või võrdne sellega, kuid mitte suurem kui 50. Välisministeerium avaldab vastava teabe oma veebilehel.“;

2) tunnistada punkt 41 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 42 järgmiselt:
42. Punktides 1 ja 2 ning punkti 4 alapunktis 6 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Soome Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil ning saabunud Leedu Vabariigist, Läti Vabariigist või Soome Vabariigist Eesti Vabariiki, juhul kui nimetatud riikide viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 50 ning kui isiku saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Välisministeerium avaldab vastava teabe oma veebilehel.“;

4) täiendada korraldust punktiga 43 järgmises sõnastuses:
43. Punktides 1 ja 2, punkti 4 alapunktis 6 ning punktis 42 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isikute kohta, kelle elukoht on Eesti Vabariigis Valga või Läti Vabariigis Valka omavalitsusüksuse haldusterritooriumil ning kes ületavad Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri tingimusel, et isikud ei välju vastavalt Valga ja Valka omavalitsuste haldusterritooriumide piirest.“.

2. Korraldus jõustub 12. oktoobril 2020. a.

3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus liikumisvabaduse piirangud korraldusega, kui piirangute kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Korralduse eesmärk on ennetada ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut ning vastavaid usaldusmeetmeid kasutades võimaldada inimestel võimalikult suurel määral jätkata oma tavapärase eluga.

Euroopas on praegu enamikus riikides tuvastatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega SARS-CoV-2 nakatumise kasv. 9. oktoobri 2020. a seisuga oli Euroopa Liidu keskmine haigestumismäär 121,8 juhtumit 100 000 inimese kohta.

Euroopa Liidu Nõukogu soovitustele tuginedes muudetakse seni kehtivat reeglit, mille kohaselt on Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või Andorra Vürstiriigist, Monaco Vürstiriigist, San Marino Vabariigist ja Vatikani Linnriigist (Püha Tool) saabuvad isikud vabastatud eneseisolatsioonikohustusest pärast riigipiiri ületamist, kui nimetatud riikide 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on väiksem 16-st või võrdne sellega. Korraldusega muudetakse vastav näitaja 25-ks. Kuigi viiruse levik Euroopa Liidus on tõusutrendis, leiavad muu hulgas Terviseamet ning Vabariigi Valitsust nõustavad teadlased, et isolatsioonikohustuse piirmäära tõstmine on epidemioloogiliselt põhjendatud. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on olukorras, kus COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on 50, Eestil piisav võimekus tegeleda nakatunute ja nende lähikontaktsete väljaselgitamisega. Samuti on Eesti tervishoiusüsteem praegu võimeline haigetega toime tulema, kuna haigestumine kulgeb suhteliselt kerges vormis ja hospitaliseerimist vajavad vähesed inimesed.

Et tagada isikute põhjendatud ja vältimatul juhul reisimist Euroopa Liidus ja Schengeni konventsiooni liikmesriikides ning Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis või Andorra Vürstiriigis, Monaco Vürstiriigis, San Marino Vabariigis ja Vatikani Linnriigis (Püha Tool), on seega vastava piirmäära tõstmine põhjendatud. Samuti kehtestatakse reegel, mille kohaselt ei ole eneseisolatsioonikohustust isikutel, kes saabuvad riikidest, mille 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 25, kuid väiksem või kuni 10% võrra suurem kui Eesti sama perioodi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta või sellega võrdne, kuid mitte suurem kui 50. Viimasega tagatakse olukord, et riikidest, mille nakatumisnäitajad on väiksemad kui Eesti nakatumisnäitajad, kuid ületavad isolatsioonikohustuse piiriks määratud 25 nakatunut 100 000 kohta viimase 14 päeva jooksul, saabunud isikutele ei laiene kohustus piiriületuse järgseks eneseisolatsiooniks.

Eneseisolatsioonikohustuse piirmäära üldise tõstmisega muudetakse ka Läti Vabariigist, Leedu Vabariigist ning Soome Vabariigist põhjendatud erijuhtudel Eesti Vabariiki saabumisel eneseisolatsioonikohustuse rakendumise piirmäära. Vastava muudatusega tagatakse, et säiliks varem kehtinud põhimõte, et kui nimetatud riikidest saabuva isiku Eesti Vabariiki sisenemise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit, ei rakendu isikule 14-päevane eneseisolatsioonikohustus. Eneseisolatsiooni piirmäära tõstmise järel rakendatakse riikides endiselt asjakohaseid meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks, sealhulgas laialdast testimist, haigete ja nendega lähikontaktis olnud inimeste tuvastamist ja isoleerimist. Piisavate hoolsusmeetmete rakendamisel ei too inimeste vaba liikumine riikide vahel sellise nakatumise taseme korral kaasa märgatavalt suuremaid riske nakkuse piiriüleseks levikuks kui praegu.

Arvestades tihedaid igapäevaseid suhteid Valga ja Valka omavalitsustes elavate isikute vahel, muuhulgas töötamisel, õppimisel, teenuste tarbimisel, muudes igapäevaelu küsimustes, hõlbustatakse ettenähtud erandiga selliste inimeste piiriülest liikumist, kellel puuduvad haigussümptomid ja teadaolev kokkupuude nakkushaigega, ning võimaldatakse erandit kohustusest pärast riigipiiri ületamist 14 päeva oma elukohas või püsivas viibimiskohas viibida. Kehtestatud erand on põhjendatud, et lihtsustada väljakujunenud igapäevast piiriülest liikumist ühtses majandusruumis. Majanduse toimimiseks ja inimestele maksimaalselt tavapärase elukorralduse võimaldamiseks on vajalik, et Valga ja Valka elanikel säiliks võimalus minimaalsete mõistlike takistustega üle piiri tööl käia, osaleda haridusasutuste õppetöös, saada tervishoiuteenust, täita perekondlikke kohustusi jmt olukorras, kus koroonaviirusega nakatumise näitajad suurenevad nii Eesti Vabariigis kui ka Läti Vabariigis. Ka ettenähtud erandi rakendamise järel võetakse riikides viiruse leviku tõkestamiseks asjakohaseid meetmeid, sealhulgas laialdane testimine, haigete isoleerimine jne.

Muudatusega kehtestatav erand on põhjendatud, kuna ei too endaga kaasa lisariski viiruse levikuks, sest samaväärse erandi Valga ja Valka alalistele elanikele on teinud ka Läti Vabariik.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json