Teksti suurus:

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 83, 1437

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.10.1995 otsus nr 625

Ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.10.1995

Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide programmide edastamiseks vajalikud saatjad ja saatjate võrgud kuuluvad aktsiaseltsile, mis on asutatud vastavalt käesoleva seaduse § 45 1. ja 2. lõikele ja mille üheks põhikirjaliseks ülesandeks on tagada avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide programmide kvaliteetne vastuvõetavus kogu Eesti territooriumil.»;

2) paragrahvi 25 3. lõige tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 31 9. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(9) Ringhäälingu nõukogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel nimetab Riigikogu alates liikme volituste lõppemisest viie töönädala jooksul Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul uue liikme ajaks, mis on jäänud asendatava liikme volituste lõppemiseni.»;

4) paragrahvi 32 2. lõike punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 45 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Riigiettevõtte «Eesti Telekommunikatsioonid» Ringhäälingu Saatekeskuse tervikvara baasil asutab Vabariigi Valitsus 1996. aasta 1. jaanuariks aktsiaseltsi äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 57, 976) kehtestatud korras.»;

6) paragrahvi 45 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud aktsiaseltsi aktsiad kuuluvad asutamisel riigile. Aktsiate võõrandamine toimub riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327) kehtestatud korras, kusjuures aktsiate võõrandamisel peab riigile jääma vähemalt 51% aktsiatega esindatud häältest.»

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json