Teksti suurus:

Riigikogu otsuse ˮKliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2023
Avaldamismärge:RT III, 10.02.2023, 1

Riigikogu otsuse ˮKliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ muutmine

Vastu võetud 08.02.2023

Riigieelarve seaduse § 20 lõike 1 alusel Riigikogu otsustab:

Teha Riigikogu 2017. aasta 5. aprilli otsuses ˮKliimapoliitika põhialused aastani 2050ˮ järgmised muudatused:

1) muuta punktid 1 ja 2 ning sõnastada need järgmiselt:
”1. Aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik. Tagatud on kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja võime kliimamuutustega kohaneda, et kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid vähendada ja positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada.

2. Eesti pikaajaline siht on tasakaalustada kasvuhoonegaaside heide ja sidumine hiljemalt 2050. aastaks ehk vähendada selleks ajaks kasvuhoonegaaside netoheide nullini.”;

2) muuta punkti 10 esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
”Energiasüsteemides võrkude planeerimisel, ehitamisel, haldamisel ja rekonstrueerimisel tagatakse kliimakindlus ja lähtutakse süsteemi kui terviku majanduslikust ning energeetilisest efektiivsusest eesmärgiga saavutada maksimaalne energia- ja ressursitõhusus.”;

3) tunnistada punkt 11 kehtetuks;

4) muuta punkt 12 ja sõnastada see järgmiselt:
”12. Suuremahulise energeetika ja tööstuse sektori osalisi suunatakse kasvuhoonegaaside heidet jõudsalt ja kulutõhusalt vähendama. Jätkatakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis osalemist ja selle toimimise tõhustamist, kuni ei ole selgunud kuluefektiivsemaid viise soovitud tulemuste saavutamiseks. Minnakse üle ühtlustatud saastetasumäära rakendamisele, kui selleks on piisav valmisolek Euroopa Liidus. Kaalutakse uudsete kasvuhoonegaaside heite vähendamisele suunatud maksupoliitiliste vahendite rakendamist Euroopa Liidu kauplemissüsteemi välistele majandusharudele ja käitistele, kui see on eesmärgipärane, kulutõhus ja majanduslikult põhjendatud.”;

5) muuta punkti 22 esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
”Edendatakse säästlikkuse kriteeriumitele vastavast biomassist bioenergia tootmist, et seda kasutada taastumatute kütuste asemel, kahjustamata sealjuures elurikkust ja kliimaeesmärkide saavutamist.”;

6) muuta punkti 27 esimene lause ja sõnastada see järgmiselt:
”Tagatakse senise metsamaa pindala säilimine ning teistes maakasutuse kategooriates eelistatakse süsiniku sidumise suurendamise ja heite vähendamise võtteid.”;

7) muuta punkt 28 ja sõnastada see järgmiselt:
ˮ28. Suurendatakse sooalade turbas seotud süsinikuvaru, taastades degradeerunud märgalad ja vältides soode edasist kuivendamist.ˮ.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json