Teksti suurus:

Kalle Grünthali ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2023
Avaldamismärge:RT III, 10.02.2023, 2

Kalle Grünthali ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 09.02.2023 nr 53

Kaebuse asjaolud

Kalle Grünthal esitas 05.02.2023 kandidaadina ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Paide linnasekretäri kui valimiste korraldaja toimingu peale, mis seisneb volikogule ettepaneku tegemises jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamisel (RKVS § 191 lõiked 2, 7 ja 8). Kaebuse oli allkirjastanud Kalle Grünthal, kes on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat nr 613 valimisringkonnas nr 8 (Järva- ja Viljandimaa) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liige. Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda võib mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri avalikel andmetel esindada kolm juhatuse liiget ühiselt. Kuivõrd kaebus oli esitatud ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel, siis anti kaebajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, et esitada kaebus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saatis 07.02.2023 e-kirjaga kolme juhatuse liikme poolt allkirjastatud kaebuse.

Linnasekretäri ettepanek volikogule jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamiseks

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volitatud isik esitas vastavalt Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 191 lg-le 4 ja 5 tähtaegselt Paide linnasekretärile jaoskonnakomisjoni liikmekandidaatide nimekirja ja nelja jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi avaldused. Kaebuse esitajad selgitavad kaebuses, et enne seda, kui kogunes Paide Linnavolikogu, kes peab kinnitama Paide linna valimisjaoskonnad ja nimetama komisjonide liikmed, kutsus Paide linnasekretär Leemet Paulson valimisi korraldava isikuna e-kirjaga 26. jaanuariks enda juurde erakondade esindajad. Esindajatele selgitas linnasekretär, et oma otsusega peab Paide Linnavolikogu moodustama hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonnas vastavalt Riigikogu valimise seaduse §-le 191 vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. Tulenevalt seadusest peab volikogu oma otsusega nimetama linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva. Kusjuures poole jaoskonnakomisjoni liikmetest esitab linnasekretär ning ülejäänud liikmed esitavad valimistel osalevad erakonnad. Vastavalt Riigikogu valimise seadusele on valimistel osalevatel erakondadel õigus ja võimalus esitada liikmekandidaadid jaoskonnakomisjoni kuni 24. jaanuarini 2023. Paide linnas on neli jaoskonnakomisjoni. Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitasid kõik neli liikmekandidaati, Isamaa Erakond esitas kolm liikmekandidaati (ei edastanud komisjoni liikmekandidaati jaoskonda nr 4). Seega oli erakondade liikmekandidaate osadesse jaoskonnakomisjonidesse esitatud ühe võrra rohkem, kui on kohti. Vastavalt Riigikogu valimise seaduse § 191 lõikele 7, kui erakondade esitatud jaoskonnakomisjoni kandidaate on rohkem, kui on erakondadel kohti jaoskonnakomisjonis, nimetatakse kõik ülejäänud kandidaadid jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks. Linnasekretär palus liikmekandidaate esitanud erakondadel esitada oma ettepanekud lahenduse leidmiseks, et tulemus oleks poliitiliselt tasakaalustatud. Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond ja Isamaa Erakond olid esialgu nõus igaüks ühes valimisjaoskonnas jätma ühe liikmekandidaatidest asendusliikmete hulka. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei olnud nõus loobuma ühestki liikme kohast. Eesti Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leidsid, et sellisel juhul ei soovi ka nemad järeleandmisi teha. Linnasekretär, kuulanud ära kõikide erakondade esindajad, asus seisukohale, et esiteks tooks erakondade esitatud liikmete arvu tõstmine kaasa ka linnasekretäri esitatud liikmete arvu tõstmise. Seega tõuseks käesoleval juhul valimiste korraldamise kulu kahe liikme võrra komisjoni kohta, kokku kuue inimese võrra. Jaoskonnakomisjoni liikmete arvu kasvuga kahaneks ühe jaoskonnaliikme töötundide arv ja kahaneks selle eest saadav tasu. Teiseks, õigus esitada oma erakonna liikmekandidaate ei pane volikogule kohustust nimetada kõik kandidaadid komisjoni liikmeks.

26.01.2023 kohtus Kalle Grünthal veelkord linnasekretäriga ning selgitas, et tulenevalt seadusest ei ole võimalik jaoskonnakomisjonide liikmete arvu vähendada. 27.01.2023 saadeti Paide Linnavolikogu liikmetele volikogu istungi materjalid, kust ilmnes, et linnasekretär oli ikkagi jätnud eelnõust välja erakondade esitatud jaoskonnakomisjonide liikmekandidaadid, märkides Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja jaoskomisjoni asendusliikmena. Kalle Grünthal esitas tähtaegselt muudatusettepaneku, paludes kinnitada jaoskonnakomisjoni liikmeks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt liikmekandidaat Kalev Kalmus. Muudatusettepanekus selgitas kaebaja, et seadus ei kehtesta komisjoniliikmete osas ülempiiri, vaid alampiiri. Teiseks, seaduse kohaselt ei saa rikkuda poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet, jättes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud jaoskonnakandidaadi komisjoni liikmeks määramata. Kolmandaks on seadusevastane seletuskirjas linnasekretäri põhjendus, et jaoskonnakomisjonide liikmete arv peab olema proportsionaalne valijate arvu ja valimisteks kehtestatud eelarvega.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Paide Linnavolikogu võttis 03.02.2023 vastu otsuse nr 7 „Paide linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine“. Kalle Grünthal esitas Paide Linnavolikogu liikmena volikogu otsuse eelnõule muudatusettepaneku, mille kohaselt palus ta volikogul moodustada jaoskond number 2 kaheksaliikmelisena (otsuses seitse liiget) ja nimetada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esitatud liikmekandidaat Kalev Kalmus komisjoni liikmeks, mitte asendusliikmeks. Paide Linnavolikogu muudatusettepanekut arvesse ei võtnud ja moodustas jaoskonnakomisjoni nr 2 seitsmeliikmelisena ja nimetas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadi Kalev Kalmuse asendusliikmeks.

Kaebajate põhjendused

Kaebajad leiavad, et RKVS § 191 lõike 1 kohaselt on seadusega kehtestatud vaid jaoskonnaliikmete alammäär – viis liiget. Liikmete ülempiiri seadus kehtestanud ei ole. Kaebajate arvates tuleneb RKVS § 191 lg-test 2 ja 4, et igal erakonnal peab olema garanteeritud üks koht igas valimisjaoskonnas. Linnasekretäri poolt viitega RKVS § 191 lg-le 7 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi Kalev Kalmuse komisjoni asendusliikmeks nimetamine on seadusevastane, sest antud lõike järgi võib seda teha vaid siis, kui erakonna poolt on esitatud rohkem jaoskonnakomisjoni liikmekandidaate, kui erakondadel on kohti jaoskonnakomisjonis. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei ole esitanud rohkem liikmekandidaate, kui seadus seda võimaldab. Linnasekretäri põhjendus, et jaoskonnakomisjonide liikmete arv peab olema proportsionaalne valijate arvu ja valimisteks kehtestatud eelarvega, on seadusevastane.

Kaebajad leiavad, et RKVS § 13 lg 1 p 1 järgi korraldab Riigikogu valimisi muu hulgas linnasekretär ning RKVS § 191 nimetatud linnasekretäri toimingud on valimiste korraldaja toimingud, mida saab vaidlustada RKVS § 69 alusel Vabariigi Valimiskomisjonis. Samuti leiavad kaebajad, et nii erakonnal kui tema kandidaadil on õigus nimetatud toimingut RKVS § 70 alusel vaidlustada. Subjektiivsete õiguste rikkumisena nimetavad nad Paide linnasekretäri seadusevastast toimingut, mis ei ole kooskõlas poliitilise tasakaalustatuse põhimõttega jaoskonnakomisjonide moodustamisel.

Kaebajad said toimingust teada Paide Linnavolikogu istungil 03.02.2023. Kaebusega soovitakse, et Vabariigi Valimiskomisjon tunnistaks seadusevastaseks Paide linnasekretäri toiming, millega tema poolt Paide Linnavolikogule esitatud ettepanekus näidati Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaat Kalev Kalmus asendusliikmena. Samuti soovitakse, et Vabariigi Valimiskomisjon kohustaks Paide linnasekretäri tegema Paide Linnavolikogu esimehele ettepanek kutsuda kokku erakorraline volikogu koosolek enne 13. veebruari 2023 ning ühe päevakorrapunktina esitada Paide Linnavolikogule ettepanek nimetada Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaat Kalev Kalmus valimisjaoskonna nr 2 jaoskonnakomisjoni liikmeks.

Vabariigi Valimiskomisjoni 09.02.2023 koosolekul rõhutas kaebaja Kalle Grünthal, et halduskohtus vaidlustamine muudab vaidlustamise sisuliselt mõttetuks, kuna siis on valimised juba toimunud. Selline olukord võimaldab valla- ja linnasekretäril komisjoni liikmeid nimetada vastuolus seadusega. Samuti tõi ta esile, et linnasekretäri tavaline praktika on teha volikogu esimehele ettepanek volikogu kokkukutsumiseks, kui volikogu otsus on vaja seadusega kooskõlla viia. Käesolev vaidlus käib vaid ühe isiku üle.

Linnasekretäri seisukoht

Linnasekretär Leemet Paulson palub Vabariigi Valimiskomisjonil jätta kaebus läbi vaatamata, kuna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamise otsus on vastu võetud Paide Linnavolikogus. Paide Linnavolikogu ei ole valimiste korraldaja ja seega leiab, et kaebaja nõue tunnistada valimiste korraldaja toiming seadusevastaseks, ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses. Linnasekretär on seisukohal, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei anna linnasekretärile pädevust teha volikogu esimehele ettepanekut kutsuda kokku volikogu istung.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vabariigi Valimiskomisjon kontrollib kaebuse vastavust kaebusele esitatavatele nõuetele.

2. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Seega on üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal õigus esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebus taotlusega tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming.

3. RKVS-i § 13 lg 1 kohaselt on valimiste korraldajad riigi valimisteenistus, valla- ja linnasekretärid, jaoskonnakomisjonid ja häältelugemiskomisjonid.

4. Kalle Grünthal ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on esitanud kaebuse Paide linnasekretäri tegevuse peale, millega tema poolt Paide Linnavolikogule esitatud ettepanekus kinnitati Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaat Kalev Kalmus jaoskonnakomisjoni nr 2 asendusliikmeks.

5. Paide Linnavolikogu võttis 03.02.2023 vastu otsuse nr 7 „Paide linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine“. Sisuliselt vaidlustab kaebaja Paide Linnavolikogu otsust. Paide Linnavolikogu vastuvõetud otsus on haldusakt. Haldusakti andmisele suunatud tegevus ei ole valimiste korraldaja toiming, vaid menetlustoiming. Menetlustoimingud haldusmenetluses saab vaidlustada haldusmenetluse seaduse (HMS) § 72 lõike 2 kohaselt koos haldusaktiga. Üldjuhul ei saa menetlustoiming rikkuda iseseisvalt isiku õigusi ja seetõttu ei ole vaidlustatav menetluse lõpptulemusena antavast haldusaktist, praegusel juhul linnavolikogu otsusest eraldi. Enne haldusakti andmist saab kaebust esitada juhul, kui menetlustoiming rikub menetlusosalise õigusi sõltumata menetluse lõpptulemusest (vt Riigikohtu halduskolleegiumi 26.02.2009 otsus asjas nr 3-3-1-96-08, p 17). Paide Linnavolikogu ei ole valimiste korraldaja. RKVS-i kohaselt ei ole võimalik Paide Linnavolikogu otsuse peale Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust esitada.

6. Kui kaebus ei vasta ettenähtud nõuetele või kui see on esitatud ettenähtud korda rikkudes, siis RKVS-i § 71 lg 3 kohaselt võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebus ei vasta ettenähtud nõuetele, kuna Paide Linnavolikogu otsuse peale ei ole võimalik Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust esitada. Seetõttu jätab Vabariigi Valimiskomisjon Kalle Grünthali ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebuse läbi vaatamata.

7. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et vastavalt haldusmenetluse seaduse § 75 lg-le 1 on võimalik linnavolikogu otsust ja sellele eelnenud menetlustoiminguid vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Paide Linnavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Vabariigi Valimiskomisjonil puudub pädevus antud vaidlust RKVS sätete alusel lahendada.

8. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab ka, et kaebuse esitamise õigus on sätestatud RKVS-i §-s 70 ja kaebusele esitatavad nõuded sama seaduse §-s 71. RKVS-i § 71 lg 2 teise lause kohaselt kirjutab erakonna kaebusele alla erakonna volitatud esindaja. Vabariigi Valimiskomisjonile 07.02.2023 esitatud kaebuse on allkirjastanud Kalle Grünthal, Peeter Ernits ja Urmas Reitelmann. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri avalike andmete järgi on nad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse liikmed ja võivad ühiselt erakonda esindada. Erakond on küll kaebuse esitanud, kuid vaidlustatud toiming ei ole valimiste korraldaja toiming, mida Vabariigi Valimiskomisjon saab läbi vaadata.

9. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava valimiste korraldaja toiminguga rikutud. RKVS § 70 kohaselt võib kaebuse esitada kandidaat, kelle õigusi vaidlustatava akti või toiminguga rikutakse. Kui kandidaat kandideerib valimistel samas ringkonnas, kus vaidlusalune toiming tehti, siis jaoskonnakomisjonide moodustamisel ning liikmete nimetamisel linnasekretäri ettepaneku tegemine volikogule ei saa rikkuda kandidaadi õigusi kandidaadina. Üksikisiku õigusi saab rikkuda vaid siis, kui see üksikisik on esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadiks. Kaebust saab esitada üksnes subjektiivsete õiguste kaitseks. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05, p 10; 3-4-1-6-13, p 20 ja 3-4-1-31-14, p 16).


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Kalle Grünthali ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json