Teksti suurus:

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2015
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2015, 7

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Vastu võetud 09.04.2015 nr 28

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel.

1. Ettevõtlusminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Ettevõtlusministri vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamise, ekspordi arengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamise, investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, elamumajanduse ja turismi valdkond.
Ettevõtlusministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.
Ettevõtlusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Eesti Arengufond, Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, Mittetulundusühing Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Sihtasutus KredEx ja Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL.
Ettevõtlusminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes.

2. Haridus- ja teadusminister juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

3. Justiitsminister juhib Justiitsministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

4. Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

5. Keskkonnaminister juhib Keskkonnaministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.
Keskkonnaminister on keskkonnatasude seaduse § 56 lõikes 1 nimetatud sihtasutuse nõukogu liige ja nõukogu liikmete kohta ettepaneku tegija.

6. Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.
Kultuuriminister on Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees ja tema pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ja Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse liikme nimetamine.
Kultuuriminister on Eesti Rahvusringhäälingu seaduses nimetatud valdkonna eest vastutav minister.

7. Maaeluminister juhib Põllumajandusministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

8. Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja riikliku järelevalve teostamise, riigi infosüsteemide arendamise koordineerimise, metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, konkurentsijärelevalve, tarbijakaitse ja vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas.
Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Konkurentsiamet, Lennuamet, Maanteeamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Tehnilise Järelevalve Amet, Tarbijakaitseamet ja Veeteede Amet ning Aktsiaselts A.L.A.R.A., Aktsiaselts Eesti Loots, Aktsiaselts Eesti Post, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Eesti Liinirongid, Elering AS, aktsiaselts Estonian Air, Aktsiaselts Metrosert, aktsiaselts Saarte Liinid, aktsiaselts Tallinna Sadam, Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Teed, AS EVR Cargo, aktsiaselts Eesti Raudtee, Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Eesti Interneti Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus ja Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus.

9. Rahandusminister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Rahandusministri vastutusvaldkonnas on valitsuse finantspoliitika ning riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine (välja arvatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimine), maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riiklik statistika, siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise koordineerimine, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmine ning paigutamine, riigile antav välisabi ja laenud ning sellekohaste õigusaktide eelnõude koostamine, samuti sise- ja vandeaudiitorite, vandeaudiitorite ühingute ning Audiitorkogu üle järelevalve teostamine.
Rahandusministri pädevuses on riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt riigieelarvesse makstavate dividendide summade kinnitamise ettepaneku tegemine, Rahandusministeeriumi esindaja määramine Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitamiseks.
Rahandusminister on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Eesti Haigekassa nõukogu liige ja riigivara seaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks.
Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Tagatisfond, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto ja AS Levira.

10. Riigihalduse minister juhib Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Riigihalduse ministri vastutusvaldkonnas on avaliku teenistuse arendamine, riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangetega ja riigivaraga seotud tegevus, valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine, kohaliku omavalitsuse arendamine ja finantsjuhtimine, regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamine ja koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigiline korraldamine ja järelevalve ning perekonnaseisualased küsimused.
Riigihalduse ministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, maavalitsused, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Aktsiaselts Andmevara.

11. Siseminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Siseministri vastutusvaldkonnas on riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine, riigipiiri valvamine ja kaitsmine ning piirirežiimi tagamine, kriisireguleerimise, riigi tegevusvaru ning tuletõrje- ja päästeala tööde ning kodakondsuse ja migratsiooni asjade korraldamine.
Siseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.

12. Sotsiaalkaitseminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande, laste õiguste ja perede elukvaliteedi edendamise, puudega inimeste elukvaliteedi edendamise, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkond.
Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sotsiaalkindlustusamet ning AS Hoolekandeteenused, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond.

13. Tervise- ja tööminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahvatervise, tervishoiu, tervisesüsteemi arendamise, ravimite, meditsiiniseadmete, tööhõive, töötuskindlustuse, töösuhete ja töökeskkonna valdkond.
Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet ja Tööinspektsioon ning Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Eesti E-tervise Sihtasutus, sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sihtasutus Viljandi Haigla, Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum ja Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus.
Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

14. Välisminister juhib Välisministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala, välja arvatud väliskaubanduse valdkond.

15. Kui ministeeriumi juhivad kaks ministrit, otsustavad mõlema ministri vastutusvaldkonda langevad küsimused ministrid ühiselt.

Taavi Rõivas