Teksti suurus:

Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 5

Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Vastu võetud 03.04.2020 nr 58
RT III, 03.04.2020, 8
jõustumine 03.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2020RT III, 10.04.2020, 109.04.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Üld- ja erihooldekodus (edaspidi hoolekandeasutus) viibivatel isikutel on kuni eriolukorra lõppemiseni keelatud lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt.

2. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kehti:
  1) isiku kohta, kellel ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomeid ja kes soovib minna oma elukohta, ilma et tal oleks võimalik kuni eriolukorra lõppemiseni hoolekandeasutusse naasta;
  2) liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja kohta;
  3) ametiülesandeid täitvate isikute kohta;
  4) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;
[RT III, 10.04.2020, 1 - jõust. 09.04.2020]
  5) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel;
[RT III, 10.04.2020, 1 - jõust. 09.04.2020]
  6) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.
[RT III, 10.04.2020, 1 - jõust. 09.04.2020]

3. Eriolukorra tööde juht koostöös hoolekandeasutusega võib kehtestada õueala, kus COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse sümptomiteta isikul on lubatud liikuda.

4. Hoolekandeasutuses viibivatel isikutel, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, on keelatud igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel hoolekandeasutusel tagada punktides 1−3 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

6. Punktides 1−3 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

/otsingu_soovitused.json