Teksti suurus:

Eriolukorra meetmete rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.04.2020, 6

Eriolukorra meetmete rakendamine

Vastu võetud 13.03.2020 nr 77
RT III, 14.03.2020, 1
jõustumine 13.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2020RT III, 10.04.2020, 309.04.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast Vabariigi Valitsus otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada haridusasutustes liikumisvabaduse piirang, et peatada alates 16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia õppetöö üle kaugõppele, sealhulgas:
  1) kõikides põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides korraldada viivitamatult sellekohased asutusesisesed infopäevad ning anda õpilastele ja üliõpilastele kaasa kõik kaugõppeks vajalikud õppematerjalid;
  2) Vabariigi Valitsus või eriolukorra juht otsustab eraldi erivajadustega õppurite õppetöö suhtes rakendatavad meetmed;
  3) lasteaia ja lapsehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab nende pidaja;
  4) peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus ning peatada mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, simulaatoril, distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamise teel või kui mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale;
[RT III, 10.04.2020, 3 - jõust. 09.04.2020]
  5) alapunktides 1−4 nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

2. Punktis 1 kehtestatud piirang ei kohaldu ülikoolides ja teadusasutustes teadus- ja arendustegevusele.

3. Hädaolukorra seaduse § 32 lõike 1 alusel keelata alates 13. märtsist kuni 1. maini 2020. a kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused, ning hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel keelata muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

4. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada reisijatele liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn.

5. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestada järgmised liikumisvabaduse piirangud:
  1) hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld;
  2) kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

51. Punkti 1 alapunktis 4 nimetatud juhi koolituste korraldamise nõuetest kinnipidamise üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT III, 10.04.2020, 3 - jõust. 09.04.2020]

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json