Teksti suurus:

Mart Kivistiku kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT III, 10.07.2018, 6

Mart Kivistiku kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 06.07.2018 nr 55

Kaebuse sisu

30.06.2018 esitas Mart Kivistik kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotleb Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 27.06.2018 otsuse nr 25 tühistamist ning asjas otsuse tegemist, millega vabastataks Inna Kalamäe volikogu liikme kohalt ning määrataks tema asemele asendusliige. Kaebaja leiab, et Lüganuse Vallavalitsuse ja Inna Kalamäe vahel 1.02.2018 sõlmitud käsunduslepingu nr 23/2018 vormiline pool ei vasta teostatud töö tegelikule sisule ja iseloomule. Lepingu punkt 1.2 kohaselt teostas Inna Kalamäe avaliku võimu teostamist toetavat tööd, selgitades välja valla päevakeskuste vajadused ja nende mehitavuse, andes käsundiandjale ülevaate päevakeskuste olukorrast ja nende toimimisest ning tehes ettepanekuid uute päevakeskuste vajaduste osas. Kaebaja ei pea õigeks valimiskomisjoni väidet, et sellised ülesanded ei sea ohtu omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahusust. Viidates Lüganuse Vallavalitsuse põhimääruse §-dele 20 ja 21 väidab kaebaja, et antud juhul on käsunduslepinguga antud käsund oma olemuselt ametiasutuse sotsiaal, hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö osakonna sotsiaalüksuse tegevusvaldkonda kuuluv põhiülesanne, mis kuulub täitmisele ametiasutuse töö- või teenistussuhte ülesannete täitmise korras.

Samuti märgib kaebaja, et Inna Kalamäe kasutas lepingust tulenevate ülesannete täitmisel vallavalitsuse ruume vallavalitsuse määratud tööajal ning tehnikat ja teisi töövahendeid Lüganuse vallale kuuluvates endise Lüganuse Vallavalitsuse ruumides Lüganuse alevikus, Kiviõli tee 8 asuvas hoones.

Kaebaja leiab, et Lüganuse Valla Valimiskomisjoni käsitlus käsundus- ja töölepingu olemusest ei ole õige ning ka varasemalt samasuguses asjas tehtud 2.05.2018 otsus nr 19 ei vasta seadusele ja ei ole kooskõlas hea tavaga. Kaebaja hinnangul võib leping olla pealkirjastatud käsunduslepinguna eelkõige selleks, et varjata selle tegelikku olemust, vältimaks töölepinguga kaasnevaid tagajärgi.

Kaebaja märgib, et töölepingu kasuks tõlgendatakse kehtiva kohtupraktika kohaselt ka olukorda, kus pole üheselt selge, kas tegu on töölepinguga või muu tsiviilõigusliku lepinguga. Õigussuhte vastavuse kontrollil töösuhtele tuleb kriteeriume vaadelda kogumis. Otsustamisel selle üle, kas tegemist on töösuhtega, tuleb eelkõige kaaluda töötaja ja tööandja vahelist sõltuvussuhet. Kaebaja on seisukohal, et selgelt on tuvastatav sõltuvussuhe vallavalitsuse ja Inna Kalamäe vahel ning see on sellises määras, milline vastab üksnes töölepingulisele suhtele.


Kaebuse asjaolud

Lüganuse Vallavolikogu asendusliige Mart Kivistik esitas 20.06.2018 (kaebuses ekslikult 18.06.2018) Lüganuse Valla Valimiskomisjonile taotluse volikogu asendusliikme määramiseks Inna Kalamäe asemele. Taotluse esitaja leidis, et Inna Kalamäe ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel on sõlmitud käsundusleping, mis oma sisult vastab töölepingu tunnustele. Taotluse esitaja palus Lüganuse Valla Valimiskomisjonil KOKS § 20 lõike 1 kohaselt määrata volikokku asendusliige käesoleval hetkel õigusvastaselt volikogu liikmeks oleva Inna Kalamäe asemele, kelle volitused on KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 sätestatud juriidilise fakti saabumisel enne tähtaega lõppenud.

Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsusega nr 10 registreeriti volikogu liikmeks Valimisliidu OMA Valla Eest nimekirjas Inna Kalamäe. Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsusega nr 11 registreeriti Lüganuse Vallavolikogu asendusliikmed ja Valimisliidu OMA Valla Eest nimekirjas järjekorranumbriga 2 Mart Kivistik. Valimiskomisjoni 13.03.2018 otsusega nr 17 peatati Juho Põllu volikogu liikme volitused tema avalduse alusel alates 13.03.2018 kuni 13.06.2018 ja määrati tema asendusliikmeks Mart Kivistik. Otsusese kohaselt oli otsuse vastuvõtmise hetkel Valimisliidu OMA Valla Eest asendusliikmete nimekirjas esimeseks asendusliikmeks Ülo Tuur, kes teatas 8.03.2018 valla valimiskomisjonile, et loobub osalemast volikogu töös ja kohast asendusliikmete nimekirjas. 13.06.2018 otsusega nr 23 taastati Juho Põllu volitused vallavolikogu liikmena ja lõpetati asendusliikme Mart Kivistiku volitused.

Varem on 23.04.2018 Lüganuse Vallavolikogu liige Marja-Liisa Veiser (Valimisliitu OMA Valla Eest kuuluva kahe volikogu liikme nimel) esitanud valla valimiskomisjonile taotluse volikogu asendusliikme määramiseks põhjendusega, et Inna Kalamäega sõlmitud käsunduslepingu sisu vastab töölepingu tunnustele ja tema volikogu liikme volitused on KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud juriidilise fakti saabumisel enne tähtaega lõppenud. Lüganuse Valla Valimiskomisjon hindas Inna Kalamäega sõlmitud käsunduslepingut ning jättis 2.05.2018 otsusega nr 19 taotluse rahuldamata ja keeldus Inna Kalamäe asemele volikogu asendusliikme määramisest. Vabariigi Valimiskomisjon jättis 8.05.2018 otsusega nr 51 Marja-Liisa Veiseri kaebuse läbi vaatamata ja valla valimiskomisjoni otsus kehtib.

Lüganuse Valla Valimiskomisjon vaatas Mart Kivistiku 20.06.2018 taotluse läbi 27.06.2018 otsusega nr 25 ning jättis taotluse rahuldamata.

Lüganuse Valla Valimiskomisjon põhjendab, et on 2.05.2018 teinud kõnealuses asjas otsuse nr 19 Marja-Liisa Veiseri taotluse alusel ning jätnud taotluse rahuldamata. 27.06.2018 otsuses ei analüüsi valimiskomisjon uuesti Lüganuse Vallavalitsuse ja Inna Kalamäe vahel 1.02.2018 sõlmitud käsunduslepingu nr 23/2018 sisu ja olemust ega too uuesti välja analüüsi käigus selgunud asjaolusid, vaid jääb oma 2.05.2018 otsuses nr 19 sätestatud sisuliste põhjenduste, väidete, argumentide ja analüüsi juurde. Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 27.06.2018 otsust ja 2.05.2018 otsust nr 19 tuleb käsitleda koostoimes.

Valimiskomisjon viitab ja toob välja 2.05.2018 otsuse nr 19 järgmised seisukohad. Lähtudes Riigikohtu lahendist nr 3-4-1-15-14 pidi valimiskomisjon tuvastama, kas Inna Kalamäe ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping vastab oma sisult käsunduslepingule VÕS § 619 mõttes või töölepingule TLS § 1 lõike 1 mõttes. Valimiskomisjon leidis oma otsuses, et leping vastab käsunduslepingu sisulistele tunnustele, sest lepingus sätestatud käsund on orienteeritud konkreetse ülesande täitmisele ühekordse tegevuse raames kindlaksmääratud (kahekuulise) tähtaja jooksul. Samuti eeldatakse käsundi täitmist Inna Kalamäelt isiklikult ja vastavalt tema parimatele teadmistele ning võimetele. Lepingus ei ole viidatud, et käsundisaaja peab lähtuma vallavalitsuse kordadest ja regulatsioonidest. Käsundisaaja on oma ülesannete täitmisel töölepingulise suhtega võrreldes piisavalt iseseisev. Käsunduslepinguga ei ole kokku lepitud millal või missugusel ajal käsundisaaja teenust osutab ning teenuse osutamise koha osas ei olnud käsundisaaja kohustatud kasutama vallavalitsuse ruume ega töövahendeid. Töölepingu tunnustele ei viita ka käsunduslepingus kokku lepitud tasu maksmise viis. Käsundi täitmise tulemusena valmis analüüs ja esitati ettepanekud dokumendis „Ülevaade teenuste osutamisest ja teenuste arendamisest Lüganuse valla päevakeskustes ning võimalikest uute teenuspunktide avamisest“ mis anti käsundisaaja poolt vallavalitsusele üle käsunduslepingu lõppedes. Seda arvestades ei teostatud valmiskomisjoni hinnangul teenuse osutamisel ATS § 7 lg 3 mõistes avaliku võimu ülesandeid ega ka avalikku võimu toetavat tööd ATS-i mõistes. Tegemist oli sisuliselt vallavalitsuse sisseostetud analüüsi koostamise teenusega, mida on võimalik tellida käsunduslepingu alusel. Inna Kalamäe käsunduslepingu alusel tehtud ettepanekud ei ole vallavalitsusele kohustuslikud ega siduvad. Lisaks ei näe käsundusleping ette, et Inna Kalamäe peaks andma hinnangu või kontrollima vallavalitsuse senist tööd, vaid käsunduslepingu alusel tuleb üksnes tuvastada päevakeskuste vajadused ja teha sellest tulenevalt ettepanekuid edaspidisteks sammudeks. Sellised ülesanded ei sea valimiskomisjoni hinnangul ohtu omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahusust, sealhulgas näiteks volikogu liikme järelevalvekohustust valitsuse tegevuse üle.

27.06.2018 otsuse raames märgib Lüganuse Valla Valimiskomisjon, et seadusest tulenevate ülesannete korraldamisel erinevates tegevusvaldkondades, ei tähenda see seda, et teenust võib osutada ainult vaid vallavalitsus kui ametiasutus. Ametiasutus korraldab teenuse osutamist parimal vajaduspõhisel ja otstarbekal viisi, vajadusel ka kompetentsipõhist teenust sisse ostes.

Lüganuse Valla Valimiskomisjon on seisukohal, et Lüganuse Vallavalitsuse ja volikogu liikme Inna Kalamäe vahel 1.02.2018 sõlmitud käsunduslepingul ei ole kõiki asjaolusid kogumis hinnates töölepingule omaseid tunnuseid ega seetõttu alust käsitada lepingut töölepinguna. Kõnealuse käsunduslepingu tingimused ja ka ülesannete täitmise viis vastavad VÕS-i käsunduslepingut puudutavale regulatsioonile. KOKS § 18 lõike 1 punkt 6 ei laiene võlaõigusseadusest tulenevatele teenuste osutamise lepingutele (töövõtuleping ja käsundusleping). Samuti ei ole Inna Kalamäe poolt käsunduslepingu alusel ülesannete täitmisel huvide konflikti tekkimise ohtu ega ohtu kohaliku omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahususe põhimõttele. Seega ei ole Inna Kalamäe volitused Lüganuse Vallavolikogu liikmena KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõppenud ja Lüganuse Valla Valimiskomisjonil puudub alus volikogu asendusliikme määramiseks.


Lüganuse Valla Valimiskomisjoni seisukoht

Lüganuse Valla Valimiskomisjon esitas seisukoha 5.07.2018 ning jäi oma 27.06.2018 otsuses nr 25 ja 2.05.2018 otsuses nr 19 toodud seisukohtade juurde. Valla valimiskomisjon leiab, et Inna Kalamäe volitused Lüganuse Vallavolikogu liikmena ei ole KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõppenud ning puudub alus Mart Kivistiku kaebuse rahuldamiseks, Lüganuse Valla Valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks ja Lüganuse Vallavolikogu asendusliikme määramiseks.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. KOVVS § 63 sätestab, et kaebuse saab Vabariigi Valimiskomisjonile esitada valla või linna valimiskomisjoni otsuse või valla või linna valimiskomisjoni ja valimiste korraldaja toimingu peale. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebus on esitatud Lüganuse Valla Valimiskomisjoni otsusele, millega otsustati mitte rahuldada Mart Kivistiku esitatud taotlust ja keelduda Inna Kalamäe asemele volikogu asendusliikme määramisest. Otsus rikub kaebaja subjektiivseid õigusi, kuna ta on sama valimisliidu asendusliikmete nimekirjas esimene asendusliige ja Inna Kalamäe volikogu liikme volituste lõppemisel oleks tal võimalus saada asendusliikmena volikokku. Kaebus on esitatud KOVVS § 66 lõike 1 punktis 1 sätestatud kolme päevase tähtaja jooksul. Seetõttu vaatab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi.

2. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et Lüganuse Valla Valimiskomisjon on Mart Kivistiku taotlust menetlenud kooskõlas haldusmenetluse põhimõtetega. Valla valimiskomisjon tegi otsuse, milles viitas 2.05.2018 otsusele nr 19, kus on varasemalt hinnanud Inna Kalamäega sõlmitud käsunduslepingut ja jõudnud seisukohale, et Inna Kalamäe volitused ei ole KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõppenud. Vahepeal ei ole asjaolud muutunud. Samuti vastas valimiskomisjon taotluses toodud väidetele. Valla valimiskomisjon on teinud kindlaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, hinnanud varem tehtud otsust ja leidnud, et puudub alus varasemate seisukohtade muutmiseks. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Lüganuse Valla Valimiskomisjoni  seisukohtadega.

3. Kaebaja taotleb ka, et Vabariigi Valimiskomisjon teeks otsuse, millega vabastaks Inna Kalamäe volikogu liikme kohalt ning määraks tema asemele asendusliikme. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole volikogu asendusliikmete määramise otsuse tegemine. Vabariigi Valimiskomisjon saab teha ettekirjutuse valla valimiskomisjonile uue otsuse tegemiseks, kuid käesoleva kaebuse läbivaatamisel alust sellise ettekirjutuse tegemiseks ei ole.

4. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Mart Kivistiku kaebus rahuldamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json