Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2020
Avaldamismärge:RT III, 10.07.2020, 2

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 09.07.2020 nr 250

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ning lõikeid 8 ja 9:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:

1) sõnastada punkti 6 alapunktid 2 ja 3 järgmiselt:

„2) koosoleku korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 10 inimest, alates 1. juunist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 100 inimest, alates 1. juulist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 500 inimest ning alates 15. juulist 2020. a kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 1500 inimest;
3) koosoleku korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 100 inimest, alates 1. juulist 2020. a osalejate arvu kuni 1000 inimest ning alates 15. juulist 2020. a osalejate arvu kuni 2000 inimest.“;

2) täiendada korraldust punktiga 121 järgmises sõnastuses:

121. Alates 15. juulist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 1500 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 2000 inimest;
4) sporditegevusele, treeningutele ning spordi- ja liikumisüritustele kohaldatakse punktides 20, 212  ja 23 sätestatut.“;

3) täiendada korraldust punktiga 212 järgmises sõnastuses:

212. Alates 15. juulist 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 1500 inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 2000 inimest.“.

2. Korraldus avaldada Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

3. Korraldus jõustub 15. juulil 2020. a.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json