Teksti suurus:

Sotsiaalministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.08.2021, 1

Sotsiaalministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine

Vastu võetud 05.08.2021 nr 272

Korraldus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 96 lõike 1 alusel ja kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 101 lõikega 4 ning arvestades tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri ettepanekut.


1. ASJAOLUD

Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2018. a korralduse nr 308 „Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks” kohaselt nimetati Marika Priske uueks tähtajaks Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 14. juulist 2019. a kuni 13. juulini 2024. a.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo astusid ametisse 26. jaanuaril 2021. a.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo hinnangul koostöö kantsler Marika Priskega ei laabu. Koostöö mittelaabumise põhjused on esitatud korralduse seletuskirjas.

Kantsler Marika Priskele on 3. augustil 2021. a kirjalikult ette teatatud teenistusest vabastamisest koostöö mittelaabumise tõttu ning antud võimalus oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks tema teenistusest vabastamise kavatsuse osas. Kantsler Marika Priske teatas 4. augustil 2021. a e-kirjaga, et ta ei oma vastuväiteid ja ei soovi ka esitada dokumentide juurde oma kommentaare ega arvamust.

Avaliku teenistuse seaduse § 96 lõigete 1 ja 2 kohaselt võib ministeeriumi kantsleri ennetähtaegselt teenistusest vabastada juhul, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri vaheline koostöö ei laabu ning ministri ja kantsleri koostöötamise algusest on möödunud vähemalt kuus kuud.

Avaliku teenistuse seaduse § 102 lõike 3 kohaselt makstakse ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamise korral avaliku teenistuse seaduse §-s 96 sätestatud alusel talle hüvitisena põhipalka ametiaja lõpuni jäävate kuude eest, kuid mitte rohkem kui kuue kuu põhipalk. Lisaks makstakse kantslerile sama seaduse § 101 lõike 6 alusel palka ka iga sama paragrahvi lõikes 4 ette nähtud 30-päevasest etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest.


2. OTSUS

Arvestades eeltoodut vabastada Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske 22. augustil 2021. a teenistusest ministrite ja kantsleri koostöö mittelaabumise tõttu ja maksta talle hüvitisena tema kuue kuu põhipalk ning lisaks palka iga etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest.


3. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Sotsiaalministeeriumil teha korraldus ja seletuskiri Marika Priskele teatavaks.


4. VAIDLUSTAMINE

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil Sotsiaalministeerium on korralduse ja seletuskirja teatavaks teinud.

Kaja Kallas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json