Teksti suurus:

Venemaa Föderatsiooni kodanike riigipiiri ületamise ajutine piiramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 10.09.2022, 2

Venemaa Föderatsiooni kodanike riigipiiri ületamise ajutine piiramine

Vastu võetud 08.09.2022 nr 247

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Venemaa Föderatsiooni agressiooni tõttu Ukrainas ajutiselt piirata Eestisse sisenemise eesmärgil kehtiva lühiajalise viisaga Venemaa Föderatsiooni kodanike välispiiri ületamist.

2. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada Venemaa Föderatsiooni kodanikul:
  1) kes külastab Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat;
  2) kes külastab Eestis elavat Eesti kodanikku või Eesti pikaajalist elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last;
  3) kes on Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema pereliige;
  4) kes külastab lühiajaliselt Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis asuvat diplomaatilist esindust või konsulaarasutust tehnilise või ametialase toe osutamiseks;
  5) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
  6) kes on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omav isik;
  7) kes on transiidil Eesti territooriumi viivitamata läbimiseks oma elukohariiki jõudmiseks;
  8) kellel on kehtiv Eesti antud lühiajaline viisa ja kelle lühiajaline töötamine on registreeritud;
  9) kellel on kehtiv Eesti antud lühiajaline viisa õppimise eesmärgil või
  10) kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.

3. Korraldus jõustub 19. septembril 2022. a.

Korralduse eesmärk on kehtestada piirang Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes soovivad Eesti või teise Schengeni konventsiooni osalisriigi antud lühiajalise viisaga ületada välispiiri Eestisse sisenemise eesmärgil.

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus riigi julgeoleku huvides, avaliku korra tagamiseks, rahva tervist ohustada võiva olukorra ennetamiseks või lahendamiseks, samuti välisriigi palvel ajutiselt piirata riigipiiri ületamist või see peatada.

Venemaa Föderatsiooni 24. veebruaril 2022. a alustatud provotseerimata ja põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse vastu mõjutab negatiivselt nii Eesti Vabariigi kui ka Euroopa Liidu julgeolekut.

Eesti ja teised Balti riigid ning Soome Vabariik on Euroopa Liidu sanktsioonide käigus Venemaaga lõpetatud lennuühenduse tõttu sattunud peamisteks riikideks, mille kaudu sisenetakse Euroopa Liitu. Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste sisepiiride ja Euroopa Liidu välispiiride ületamisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (edaspidi Schengeni piirieeskirjad). Schengeni piirieeskirjade kohaselt ei tohi kolmandate riikide kodanikud ohustada ühegi liikmesriigi sisejulgeolekut või rahvusvahelisi suhteid. Vabariigi Valitsus kehtestab riiki sisenemise keelu riigi julgeoleku huvides ja avaliku korra tagamiseks.

Avalike allikate kohaselt toetab valdav osa Venemaa Föderatsiooni elanikest Venemaa Föderatsiooni võimude alustatud sõda ja selle laiendamist. Seetõttu tuleb praeguses julgeolekuolukorras arvestada Venemaa kodanike puhul Venemaa Föderatsiooni konstitutsiooni § 59 lõiget 1, mille kohaselt on isamaa kaitse iga Venemaa Föderatsiooni kodaniku kohus ja kohustus. Samuti tuleb arvestada Venemaa mõjutustegevust, kus desinformatsioon ja propaganda on üks instrumente välispoliitiliste eesmärkide saavutamisel. Seetõttu on mõjutustegevus muutunud oluliselt aktiivsemaks ka väljaspool Venemaa Föderatsiooni, sealhulgas Eestis. Ühtlasi peab arvestama võimalusega, et Venemaa Föderatsiooni valitsev režiim võib kasutada ära enda kodanikest eraisikuid, et pääseda mööda Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonidest, või muude tegude toimepanemiseks, mis kahjustaksid oluliselt Eesti rahvusvahelist mainet ning majandust. Venemaa Föderatsiooni jätkuva sõjategevuse tõttu Ukrainas tuleb ennetavalt maandada Venemaa Föderatsiooni kodanike sisserändega kaasnevaid ohte Eesti ning teiste Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekule, sest Venemaa Föderatsioonist lähtuv potentsiaalne sõjaline ja mittesõjaline oht mõjuks realiseerumisel väga kahjustavalt Eesti Vabariigi kultuurile ja majandusele ning riigi rahvusvahelisele mainele. Vabariigi Valitsuse hinnangul võivad Venemaa sõda toetavad isikud kujutada ohtu riigi julgeolekule ning seda ohtu tuleb maandada. Seetõttu otsustab Vabariigi Valitsus kehtestada riigi julgeoleku huvides ja avaliku korra tagamiseks täiendavad piirangud riigipiiri ületamisele. Vabariigi Valitsuse hinnangul on lühiajaliste viisadega Venemaa Föderatsiooni kodanike Eestisse sisenemise piiramisel positiivne mõju Eesti julgeolekule.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json