Teksti suurus:

Meelis Kaldalu IV kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2021
Avaldamismärge:RT III, 10.11.2021, 4

Meelis Kaldalu IV kaebuse lahendamine

Vastu võetud 08.11.2021 nr 37

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 1. novembri 2021 kuupäevaga dateeritud ja postitatud (registreeritud 3. novembril 2021) kaebuse. Kaebuses on nimetatud vaidlustatava toiminguna Valimisliidu Südamega Tartu (edaspidi valimisliit) esindajate ja moodustajate jälitamist ning pealtkuulamist riiklike struktuuride poolt kohalike omavalitsuste volikogude valimise perioodil. Kaebaja hinnangul on seeläbi toimunud valimis- ja kandideerimisõiguse rikkumine Tartu linnas ja kogu Eesti Vabariigis.

Kaebaja taotlused:

  1. Jüri Mölder väljastas Politsei- ja Piirivalveametile kaebaja telefoninumbri. Politsei- ja Piirivalveamet on ebaseaduslikult jälitanud valimisliidu moodustajaid Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsat. Selgitada olukorda läbi pöördumiste asjaomaste riigiasutuste poole.

  2. Taotleda suulisi selgitusi Meelis Kaldalult ja Reio Lauritsalt.

  3. Kujundada tauniv seisukoht valimisliidu süstemaatilise diskimineerimise osas, mille eesmärgiks on elimineerida valimisliit poliitilisest elust.

  4. Kaasata menetlusse Andmekaitse Inspektsioon.

  5. Teha noomitus Tartu Linna Valimiskomisjoni esimehele Jüri Möldrile valimisliidu kandideerimisdokumentide väljastamise eest kolmandatele osapooltele, kahjustades seeläbi valimisliidu juhtide võimet valimisliitu esindada.

  6. Kaasata valimisliidu moodustajad kaebuse arutamisele.

  7. Kujundada hinnang, kas valimisliidu liikmete jälitamine valimisperioodil kahjustas valimisliidu ja nende liikmete isiklikke huve valimisprotsessis.

  8. Kujundada seisukoht, kas Lauritsa ja Kaldalu jälitamine võis seada ohtu nende hääle salajasuse, sh e-hääletusel.

  9. Mitte kinnitada valimistulemust üle-eestiliselt enne asjaolude lõplikku kindlaks tegemist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja vaidlustab Valimisliidu Südamega Tartu esindajate ja moodustajate jälitamist ning pealtkuulamist riiklike struktuuride poolt kohalike omavalitsuste volikogude valimise perioodil ning seeläbi toimunud valimis- ja kandideerimisõiguse rikkumist Tartu linnas ja kogu Eesti Vabariigis.

2. Vastavalt KOVVS § 65 lõikele 3 võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata, kui kaebus ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 ettenähtud nõuetele. KOVVS § 65 lõige 1 punkti 3 kohaselt tuleb kaebuses esitada vaidlustava toimingu kirjeldus. KOVVS § 63 lõige 1 loetleb, et Vabariigi Valimiskomisjonile saab kaebuse esitada valla või linna valimiskomisjoni otsusele või valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toimingule. Kaebuses ei ole vaidlustatud ühtegi valla- või linna valimiskomisjoni otsust või toimingut, mis on loetletud KOVVSis. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et Politsei- ja Piirivalveametile telefoninumbri väljastamine ei ole toiming KOVVS tähenduses. Vabariigi Valimiskomisjonil ei ole pädevust jälitustegevuse või avaliku või eraelulise teabe alaseid kaebusi menetleda. Jälitustegevuse peale saab esitada vaide või kaebuse jälitustegevuse seaduse alusel ning andmekaitse alaste küsimustega saab pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Muud taotlused jätab Vabariigi Valimiskomisjon tähelepanuta, sest tegemist ei ole kaebusega KOVVS tähenduses.

3. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json