Teksti suurus:

Meelis Kaldalu V kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2021
Avaldamismärge:RT III, 10.11.2021, 5

Meelis Kaldalu V kaebuse lahendamine

Vastu võetud 08.11.2021 nr 38

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 1. novembri 2021 kuupäevaga dateeritud ja postitatud (registreeritud 3. novembril 2021) kaebuse. Kaebuses vaidlustatakse elektroonilise hääletamise tulemuse kinnitamist. Kuivõrd kaebaja oli Valimisliidu Südamega Tartu (edaspidi valimisliit) moodustaja, leiab ta, et olenemata selles, et valimisliit on ebaõiglaselt valimistelt kõrvaldatud, on tal õigus valimisliidu kandidaatide kaitseks esitada kaebus ning on õigustatud ootus, et korraldatavad valimised on läbi viidud ausalt.

Kaebaja taotlused:

  1. Mitte kinnitada elektroonilise hääletamise valimistulemust tulenevalt rikkumistest valimiste läbiviimisel. Kaebaja on lisanud 27. oktoobri 2021 Postimehest artikli „Valimispettus tuleb kinni püüda“.

  2. E-hääletamine tühistada kõikides kohalikes omavalitsustes.

  3. Mitte hävitada enam elektroonilisi hääli.

  4. Väljatoodud rikkumised parandada.

  5. Pärast rikkumiste kõrvaldamist välja kuulutada erakorralised valimised.

  6. Tagada kaebajale võimalus osaleda Vabariigi Valimiskomisjoni istungil.

  7. Informeerida kaebusest Postimehe uurivat toimetust ja E. Koorti.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja vaidlustab valimiste korraldaja toimingut – elektroonilise hääletamise tulemuste kinnitamine. Kaebaja leiab, et olenemata selles, et valimisliit Südamega Tartu on ebaõiglaselt valimistelt kõrvaldatud, on kaebajal õigus valimisliidu kandidaatide kaitseks esitada kaebus ning kaebuse esitajal on õigustatud ootus, et korraldatavad valimised on läbi viidud ausalt. KOVVS § 63 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, st isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Kaebaja ei ole välja toonud, kuidas elektroonilise hääletamise tulemuse kinnitamine rikub tema subjektiivseid õigusi. Asjaolu, et kaebajal ei õnnestunud valimisliidu Südamega Tartu kandidaate registreerida, ei tee elektroonilise hääletamise tulemust seadusevastaseks ja ei saa rikkuda kaebaja subjektiivseid õigusi olenemata sellest, millises rollis on kaebaja kaebuse esitanud. Kaebajal võib olla huvi valimiste aususe vastu, kuid see ei ole võrdsustatav subjektiivsete õiguste rikkumisega. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16).

2. Kaebaja vaidlustab elektroonilise hääletamise valimistulemuse kinnitamist. KOVVS § 542 lõike 1 alusel kinnitas riigi valimisteenistus elektroonilise hääletamise tulemuse 17. oktoobril 2021. KOVVS § 55 lõike 1 kohaselt teeb valla või linna valimiskomisjon kindlaks hääletamistulemuse vallas või linnas, mis sisaldab elektrooniliselt hääletanud valijate hääletamistulemust. Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist tehakse valla või linna valimiskomisjonis kindlaks valimistulemus KOVVS § 56 ja Tallinnas KOVVS § 561 alusel. KOVVS § 68 lõike 1 alusel registreerib valla või linna valimiskomisjon valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Vabariigi Valimiskomisjon saab kaebaja soovist aru selliselt, et ta soovib kehtetuks tunnistada riigi valimisteenistuse elektroonilise hääletamise tulemuse kinnitamise. Riigi valimisteenistus kinnitas elektroonilise hääletamise tulemuse 17. oktoobril 2021. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 66 lõike 1 kohaselt esitatakse kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. Kaebus on esitatud 1. novembril 2021. Kaebuse esitamise tähtaeg on seega ületatud. Kui kaebaja soovis vaidlustada kõikide kohalike omavalitsuste valimistulemuste kinnitamise, siis valla või linna valimistulemused kinnitati pärast häälte teistkordset lugemist valla või linna valimiskomisjonis üldjuhul 18. oktoobril 2021, sh Tartus. KOVVS § 66 lõike 1 kohaselt esitatakse kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. Kaebus on esitatud 1. novembril 2021. Seega on ka sellise nõude esitamise tähtaeg ületatud.

3. Vastavalt KOVVS § 65 lõikele 3 võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata, kui kaebus on esitatud KOVVS § 66 lõikes 1 sätestatud tähtaega rikkudes või kui kaebus on esitatud KOVVS §-s 64 ja ettenähtud korda rikkudes ehk puudub subjektiivsete õiguste rikkumine. Kaebus ei ole esitatud subjektiivsete õiguste kaitseks ning tähtaegselt.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json