Teksti suurus:

Meelis Kaldalu VI kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2021
Avaldamismärge:RT III, 10.11.2021, 6

Meelis Kaldalu VI kaebuse lahendamine

Vastu võetud 08.11.2021 nr 39

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 1. novembriga 2021 dateeritud ja postitatud (registreeritud 3. novembril 2021) kaebuse. Kaebuses on nimetatud vaidlustatava toiminguna elektrooniliste häälte hävitamist riigi valimisteenistuse poolt ja hääletamissedelite hävitamist Tartu linnasekretäri Jüri Möldri poolt. Kaebaja taotleb, et Vabariigi Valimiskomisjon keelaks riigi valimisteenistusel hääli hävitada ja kohustaks neid alaliselt säilitama.

Kaebaja leiab, et kõik hääled tuleb säilitada arhiveerimiseks ning hääli tuleb käsitleda Eesti riikluse alusdokumentidena ja arhiveerida vastavalt arhiveerimise seadusele ja korrale.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja vaidlustab valimiste korraldaja toimingut – sedelite hävitamine –, mis tuleneb KOVVS § 702 lõigetest 1 ja 2. Kaebaja leiab, et nii hääletamissedelid kui elektroonilised hääled tuleb alaliselt säilitada ja arhiveerida, kuid kaebusest ei nähtu, kuidas sedelite hävitamine tema subjektiivseid õigusi rikub. KOVVS § 63 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, st isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16). Seega kaebust läbi ei vaadata.

2. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et KOVVS § 702 lõike 1 kohaselt peab Tartu linnasekretär säilitama hääletamissedelid ühe kuu jooksul valimispäevast arvates. Pärast nimetatud tähtaja möödumist, kuid mitte enne, kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused, korraldab linnasekretär hääletamissedelite hävitamise ning dokumenteerib selle. Sama sätte lõige 2 paneb riigi valimisteenistusele samasuguse kohustuse elektrooniliste häälte säilitamise ja hävitamise kohta. Sellest järeldub, et nii Tartu linnasekretär kui ka riigi valimisteenistus täidavad häälte hävitamisel seadusest tulenevat kohustust. Vabariigi Valimiskomisjonil ei ole seadusest tulenevat pädevust otsustada teisti. Elektrooniliste häälte säilitamise üle otsustab seadusandja. KOVVS ja ka teised valimisseadused on kohustanud valimiste korraldajaid hävitama hääled seaduses sätestatud korras.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json