Teksti suurus:

Meelis Kaldalu VII kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2021
Avaldamismärge:RT III, 10.11.2021, 7

Meelis Kaldalu VII kaebuse lahendamine

Vastu võetud 08.11.2021 nr 40

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 1. novembri 2021 kuupäevaga dateeritud ja postitatud (registreeritud 3. novembril 2021) kaebuse. Kaebuses on nimetatud vaidlustatava toiminguna Vabariigi Valimiskomisjoni otsuste nr 34, 35 ja 36 ning riigi valimisteenistuse selgituste kättetoimetamine viisil, mis ei võimaldanud allkirjade kehtivust ja korrektsust kontrollida.

Kaebaja taotlused:

1. Väljastada korrektselt allkirjastatud otsused ja selgitused või tagada võimalus allkirjade olemasolus veenduda.

2. Tuvastada viga otsuste ja selgituste edastamisel ja loobuda tulevikus analoogsest dokumendihalduse praktikast.

3. Kaasata kaebaja kaebuse arutamisele sõnavõtuõigusega.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja vaidlustab dokumentide kättetoimetamist. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 63 kohaselt vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Kaebaja ei ole vaidlustanud ühtegi eelnimetatud toimingut.

2. Vastavalt KOVVS § 65 lõikele 3 võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata, kui kaebus ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 ettenähtud nõuetele. KOVVS § 65 lõige 1 punkti 3 kohaselt tuleb kaebuses esitada vaidlustava toimingu kirjeldus. KOVVS § 63 lõige 1 loetleb, et Vabariigi Valimiskomisjonile saab kaebuse esitada valla või linna valimiskomisjoni otsusele või valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toimingule. Kaebuses ei ole vaidlustatud ühtegi valla või linna valimiskomisjoni otsust või toimingut, mis on loetletud KOVVSis. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et dokumentide kättetoimetamine tuleneb haldusmenetluse seadusest. Kui kaebaja õigusi dokumentide kättetoimetamisel on rikutud, on kaebajal õigus pöörduda halduskohtu poole. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et dokumentide üleandjale on saadetud korrektselt allkirjastatud dokumendid.

3. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json