Teksti suurus:

Meelis Kaldalu VIII kaebuse lahendamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2021
Avaldamismärge:RT III, 10.11.2021, 8

Meelis Kaldalu VIII kaebuse lahendamine

Vastu võetud 08.11.2021 nr 41

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 1. novembri 2021 kuupäevaga dateeritud ja postitatud (registreeritud 3. novembril 2021) kaebuse. Kaebuses on nimetatud vaidlustatava toiminguna Tartu Linna Valimiskomisjonile esitatud avalduse õigeaegselt menetlemata jätmine. Avalduse sisuks oli valimisliidu Südamega Tartu kohaliku omavalitsuse volikogu valimistele mitte registreerimist.

Kaebaja taotlused:

1. Selgitada välja juhtumi asjaolud.

2. Anda kaebajale sõnavõtuõigus koosolekul.

3. Väljastada Tartu Linna Valimiskomisjonile range noomitus ja kohustada teda avaldust puuduste kohta menetlema ning mitte kuulutada enne menetluse lõppu välja valimistulemusi Tartu linnas.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja vaidlustab avalduse õigeaegselt menetlemata jätmist. Avalduse sisuks oli Valimisliidu Südamega Tartu kandidaatide registreerimata jätmine. Samas asjas esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles paluti tühistada Tartu Linna Valimiskomisjoni 10. septembri 2021 otsus nr 5. Vabariigi Valimiskomisjon jättis 15. septembri 2021 otsusega nr 16 Meelis Kaldalu kaebuse rahuldamata. Otsus edastati Meelis Kaldalule 16. septembril 2021 ning see avaldati Riigi Teatajas 17. septembril 2021 (RT III, 17.09.2021, 2). Nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse on Riigikohus oma otsusega nr 5-21-13 jätnud rahuldamata. Käesolevas kaebuses ei ole kaebaja toonud uusi asjaolusid, mis tingiksid samas asjas kaebuse läbivaatamist. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 66 lõike 1 kohaselt esitatakse kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. KOVVS § 37 lõike 1 kohaselt registreerib valla või linna valimiskomisjon kõik KOVVSi nõuete kohaselt registreerimiseks esitatud isikud hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva. Sama sätte lõige 3 loetleb, mis juhtudel teeb valla või linna valimiskomisjon registreerimata jätmise otsuse. Tartu Linna Valimiskomisjon tegi vaidlusaluse otsuse 10. septembril 2021. Kaebus on esitatud 1. novembril 2021. Seega on kaebuse esitamise tähtaeg ületatud, mistõttu jäetakse kaebus läbi vaatamata.

2. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 62 lõike 3 kohaselt esitatakse avaldus puuduse kohta valimiste korralduses riigi valimisteenistusele. Tartu Linna Valimiskomisjonil puudub pädevus avaldusi puuduse kohta valimiste korralduses lahendada, mistõttu edastas Tartu Linna Valimiskomisjon selle riigi valimisteenistusele. Avalduse sisu oli samane Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebusega ning ka kaebuses eneses oli lisatud vaidlusalune avaldus, seega käsitleti nimetatud avaldust Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebusena. Vabariigi Valimiskomisjon ei näe vajadust algatada järelevalvemenetlust Tartu Linna Valimiskomisjoni üle. Samuti ei mõjuta nimetatud kaebus Tartu linna valimistulemuste väljakuulutamist.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json