Teksti suurus:

Eesti toitumissoovituste kinnitamine Eesti toitumissoovitused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.1996
Avaldamismärge:RTL 1996, 5, 42

Eesti toitumissoovituste kinnitamine Eesti toitumissoovitused

Vastu võetud 14.12.1995 nr 62

AVALDATUD :

RTL 1996, 5, 42

KEHTETU:

Sotsiaalmin m 07.02.2001 Nr.22 jõust.22.02.2001

RTL 2001, 22, 312

Eesti toitumissoovituste kinnitamine

 

Lähtudes toiduseaduse (RT I 1995, 21, 324)

paragrahv 9(1) ja paragrahv 12(3), rahvatervise seadusest

(RT I 1995, 57, 978) ning elanikkonna tervisliku seisundi ohtlikest

tendentsidest halvenemise suunas, samuti aga vajadusest tagada

teatud riskirühmade kindlustamine adekvaatse toiduga määran:

1. Kinnitada Sotsiaalministeeriumi töörühma (koosseisus K.

Kuivjõgi, M. Saava, J. Kann, T. Liebert, S. Teesalu) poolt

väljatöötatud "Eesti toitumissoovitused" (juurde lisatud).

2. Eesti toitumissoovitused võtta aluseks:

2.1. toidusedeli koostamisel sotsiaal-, laste-, õppe-,

tervishoiu- ja kinnipidamisasutustes ning sõjaväes;

2.2. toiduainetööstuse ettevõtetel spetsiaalse suunitlusega

toodete (nt. lastetoidud, dieettoidud jms.) väljatöötamisel;

2.3. koolitusel ja teavitamisel toitumisega seotud aladel;

2.4. toitumisolukorra hindamisel;

2.5. toitumispoliitiliste otsuste langetamisel.

3. Riigi Tervisekaitseametil:

3.1. võtta Eesti toitumissoovitused aluseks tervisekaitse

eeskirjade ja -normide ning muude õigusaktide väljatöötamisel,

mis puudutavad toitlustamist õppe- ja lasteasutustes, ravi- ja

tervishoiuasutustes, sotsiaalhoolekandeasutustes, sõjaväes,

kinnipidamiskohtades ja teistes analoogsetes asutustes;

3.2. esitada Sotsiaalministeeriumile

15. veebruariks 1996. a. ettepanekud normeeritud toitlustamisega

seotud õigusaktide vastavusse viimiseks käesoleva määrusega

kinnitatud Eesti toitumissoovitustega.

4. Eesti Tervisekasvatuse Keskusel korraldada Eesti

toitumissoovitustest teavitamine ja nende levitamine

maakondadesse.

 

Sotsiaalminister Toomas VILOSIUS

------

 

Kinnitatud

sotsiaalministri 14. detsembri 1995.a.

määrusega nr. 62

 

Eesti toitumissoovitused

 

1. SISSEJUHATUS

Sotsiaalministeerium soovitab toitainete ja toiduenergia

määrad, mis rahuldavad esmased toitainete ja toiduenergia

vajadused, arvestades tarbimise individuaalseid füsioloogilisi

vajadusi east, soost ja töö või tegevuse iseloomust olenevalt.

Soovitused on mõeldud kasutamiseks:

- eeskirjadena toidusedeli koostamiseks erinevate

elukutsetega inimeste gruppidele;

- alusmaterjalina harimiseks ja informatsiooniks

toitumisega seotud aladel;

- ühe alusena toitumispoliitika valdkonda kuuluvate otsuste

langetamisel;

- alusena toitumissituatsiooni hindamisel.

Käesolevad soovitused põhinevad põhitoitainete (valgud,

rasvad, süsivesikud), mineraalainete, vitamiinide ja

toiduenergia füsioloogilistel vajadustel, lähtudes

individuaalsest põhiainevahetusest ja erinevast koormusest nii

tööl kui ka vabal ajal.

 

2. TOIDUENERGIA SOOVITUSED

Toidust saadav energiahulk peab katma organismi

põhiainevahetuseks, soojustekkeks ja kehaliseks ning vaimseks

tegevuseks vajaliku energiahulga. Energiavajadus sõltub soost,

east, kehamassist, ainevahetuse eripärast, kliimast ja muudest

tingimustest. Kõige rohkem mõjutab energiavajadust aga kehaline

koormus.

Energiat väljendatakse kilokalorites või kilodþaulides.

1 kcal = 4,2 kJ 1000 kJ = 1 MJ

Eestlaste toiduenergia vajaduse määramisel on praegusel

ajaetapil võetud aluseks Põhjamaade soovitused /1/ vähese

kehalise koormusega inimestele. Normid on arvestatud

etaloninimesele (mees 70 kg, naine 60 kg).

Meeste energiavajadus on suurem kui naistel. Energiavajadus

oleneb ka vanusest. Meestel on energiavajadus kõige suurem

ajavahemikus 19-30 ja naistel 15-18 eluaastatel. Üle keskea

jõudnud inimeste energiavajadus hakkab vähenema. 60-aastaste

vajadused rahuldatakse näiteks ainult poolteistkordse

põhiainevahetuse kuluga.

Naiste energiavajadus suureneb raseduse (+300 kcal) ja

rinnaga toitmise ajal (+500-650 kcal). Kui aga neil perioodidel

kehaline koormus oluliselt väheneb, siis ei ole otstarbekas

toiduenergiat suurendada, sest sellega kaasneb ebasoovitav

kehakaalu tõus.

Toiduenergia põhilisteks allikateks on rasvad ja

süsivesikud. Valke hakkab organism kasutama energiaallikana

alles rasvade ja süsivesikute defitsiidil. Energiat saadakse ka

alkoholist.

1 g rasva annab 9 kcal = 38 kJ

1 g süsivesikuid ja valke annab 4 kcal = 17 kJ

1 g etanooli annab 7 kcal = 29 kJ

Erinevatel inimestel kulub põhiainevahetuseks, lihastööks

ja soojuse tekkeks erinev hulk energiat, seepärast on

toitumissoovitused orienteeruvad.

Toidu ja jookidega saadav energia peab olema vastavuses

kulutustega. Energia pideva liia puhul suureneb keha rasvamass,

tekib ülekaal ja rasvumine, mis on riskifaktoriks paljude

haiguste puhul.

Ülekaal soodustab südamehaiguste, sealhulgas

südameinfarkti, ajuinsuldi, kõrgvererõhutõve, aga ka diabeedi,

podagra, sapikivitõve ja mõningate vähivormide teket.

Kehakaalu saab normaliseerida, piirates toidu ja jookidega

saadava energia hulka ning suurendades kehalist koormust.

Kehakaal võib suureneda ka päriliku eelsoodumuse ja/või

perekonna halbade toitumistavade tõttu.

Tabelis 1 on toodud keskmised päevased energiasoovitused

normaalse kehakaaluga inimestele. Tabelis 2 on toodud

energiasoovitused erineva kehalise koormusega inimestele.

Olenevalt kehalisest koormusest on inimesed jagatud viide

gruppi.

- Väga vähene kehaline koormus vastab ligikaudselt väga

vähe liikuva ja ruumis viibiva inimese energiavajadusele

(arvutioperaator, raamatupidaja, dispetðer).

- Vähene kehaline koormus vastab väheliikuva inimese

energiavajadustele (sekretär, müüja, õpetaja, üliõpilane).

- Keskmine kehaline koormus vastab ligikaudselt

kergetööstuse töötaja, koristaja, arsti, meditsiiniõe, autojuhi

ja poeabilise keskmisele päevasele energiavajadusele, arvestades

ka kehalist koormust vabal ajal.

- Kõrge kehaline koormus vastab ligikaudselt ehitustöölise,

metsatöölise, põllutöölise ja õppustel viibiva sõjaväelase

keskmisele energiavajadusele, arvestades ka kehalist koormust

vabal ajal.

- Väga kõrge kehaline koormus vastab ligikaudselt kaevuri,

sportlase või käsitsi rasket kehalist tööd tegeva inimese

keskmisele energiavajadusele.

Tabel 1

Keskmine päevane energiasoovitus

----------------------------------------------------------------

Vanus aastates MJ/päevas kcal/päevas

-------------------------------------------------

Keskmine Piirid Keskmine Piirid

----------------------------------------------------------------

Lapsed

kuni 1/2 0,48 x kg 0,40-0,61 x kg 115 x kg 95-145 x kg

1/2-1 0,44 x kg 0,34-0,56 x kg 105 x kg 80-135 x kg

1-3 5,5 3,8-7,1 1300 900-1700

4-6 7,1 5,3-9,0 1700 1250-2150

7-10 8,2 5,9-10,5 1950 1400-2500

-----------------------------------------------------------------

Mehed

11-14 9,9 7,4-12,4 2350 1750-2950

15-18 11,6 8,2-14,9 2750 1950-3550

19-30 11,8 10,7-12,8 2800 2550-3050

31-60 11,3 10,5-12,2 2700 2500-2900

61-75 9,7 8,8-10,5 2300 2100-2500

üle 75 8,4 7,5-9,2 2000 1800-2250

----------------------------------------------------------------

Naised

11-14 8,4 6,1-10,7 2000 1450-2550

15-18 9,0 6,5-11,6 2150 1550-2750

19-30 8,6 7,5-9,6 2050 1800-2300

31-60 8,4 7,7-9,0 2000 1850-2150

61-75 7,7 7,1-8,4 1850 1700-2000

üle 75 7,1 6,5-7,7 1700 1500-1850

----------------------------------------------------------------

Tabel 2

Päevane energiasoovitus erineva kehalise koormuse puhul

------------------------------------------------------------------------------

Vanus Keha- Põhiaine- Energiavajadus erineva kehalise

aasta- kaal, vahetus koormusega inimestele

tes kg (PAV)

----------------------------------------------------------------------

kcal kJ Väga Vähene Keskmine Kõrge Väga

/kg /kg vähene 1,6xPAV 1,8xPAV 2,0xPAV kõrge

1,4xPAV (mehed) 2,2xPAV

1,5xPAV

(naised)

-----------------------------------------------------------------------------

Mehed kcal/päevas

-----------------------------------------------------------------------------

18-30 70(ñ10) 25 2450(ñ200) 2800(ñ250) 3150(ñ300) 3500(ñ350) 3850(ñ400)

30-60 70(ñ10) 24 2350(ñ200) 2700(ñ200) 3050(ñ250) 3400(ñ300) 3700(ñ300)

üle 60 70(ñ10) 20,5 2200(ñ200) 2300(ñ200) 2600(ñ250) 2850(ñ300) 3150(ñ300)

-----------------------------------------------------------------------------

Naised

-----------------------------------------------------------------------------

18-30 60(ñ10) 23 1950(ñ200) 2050(ñ250) 2500(ñ250) 2750(ñ300)

30-60 60(ñ10) 22,5 1900(ñ150) 2000(ñ150) 2450(ñ200) 2700(ñ200)

üle 60 60(ñ10) 20,5 1700(ñ150) 1850(ñ150) 2200(ñ200) 2450(ñ200)

-----------------------------------------------------------------------------

Mehed MJ/päevas

-----------------------------------------------------------------------------

18-30 7

0(ñ10) 105 10,3(ñ0,8) 11,8(ñ1,1) 13,2(ñ1,3) 14,7(ñ1,5) 16,2(ñ1,7)

30-60 70(ñ10) 100 9,9(ñ0,8) 11,3(ñ0,8) 12,8(ñ1,1) 14,3(ñ1,3) 15,5(ñ1,3)

üle 60 70(ñ10) 85 8,4(ñ0,8) 9,7(ñ0,8) 10,9(ñ1,1) 12,0(ñ1,3) 13,2(ñ1,3)

-----------------------------------------------------------------------------

Naised

-----------------------------------------------------------------------------

18-30 60(ñ10) 96 8,2(ñ0,8) 8,6(ñ1,1) 10,5(ñ1,1) 11,6(ñ1,3)

30-60 60(ñ10) 94 8,0(ñ0,6) 8,4(ñ0,6) 10,3(ñ0,8) 11,3(ñ0,8)

üle 60 60(ñ10) 85 7,1(ñ0,6) 7,7(ñ0,6) 9,2(ñ0,8) 10,3(ñ0,6)

-----------------------------------------------------------------------------

Vt. lk. 1, inimeste jagamine gruppidesse vastavalt elukutsetele.

 

3. SOOVITUSED VALGU TARBIMISEKS

Valkude kogus toidus peab olema piisavalt suur, et oleks

tagatud lämmastiku tasakaal organismis. Teoreetiliselt on

minimaalse valguvajaduse piiriks niisugune valguhulk, mis tagab

veel organismi lämmastiku saamise ja eritumise tasakaalu

rahuolekus. Optimaalne valguvajadus on siiski ligi poolteist

korda suurem, võttes arvesse kudede uuenemise, kasvu, lihastöö

ja muude tingimustega seotud vajadusi.

Vajalik valgukogus sõltub suurel määral valgu

aminohappelisest koostisest. Kui tegemist on väga hea

aminohappelise koostisega valguga, on see oluliselt väiksem,

võrreldes väheväärtuslike valkudega.

Hea aminohappelise koostisega on loomsed valgud: liha-,

kala-, piima- ja munavalgud. Kahjuks on paljude

kõrgekvaliteetset valku sisaldavate toiduainete rasvasisaldus

suur.

Paljudes taimsetes valkudes on vähe mõningaid asendamatuid

aminohappeid. Seda puudust saab kompenseerida, tarbides neid

koos loomsete valkudega või kombineerides taimseid valke

omavahel.

Kui toit on põhiliselt taimse päritoluga (teravili,

kaunvili, aedvili), tuleb vajaliku valguhulga saamiseks

rakendada koefitsienti (1,2-1,4), tagamaks toidus vajalike

asendamatute aminohapete koguse.

Valguvajadus sõltub soost, vanusest, kehalisest koormusest

ja lihasmassist. Vähese kehalise koormuse korral on keskeas

inimese valguvajadus valgu kvaliteedist sõltuvalt 50-90 g

päevas.

Valkudega on soovitav katta toiduenergiast 10-15%. Suure

lihasmassiga sportlastel ja raske kehalise töö tegijatel, aga ka

vähese rasvasisaldusega toidu tarbijatel võib valgu hulk olla

kõrgem (15-20% toiduenergiast), ilma et sellega kaasneks

kahjulikke kõrvalmõjusid.

Vaimse töö tegijatel on vajalik toiduenergia väiksem,

seepärast võiksid valgud katta 14-15% toiduenergiast. Vaimse töö

tegijatel on suurem vajadus loomsete valkude järele, seda

seostatakse aju ainevahetusega.

Absoluutväärtuses vajavad raske kehalise töö tegijad rohkem

valku. Kuna aga raske kehalise töö tegijatel on vajalik

toiduenergia suurem, võiks valk katta sellest 10-12%.

Valguvajadus suureneb raseduse teisel poolel (+15 g) ja

imetavatel emadel (+25 g päevas). Viimasel juhul on see vajalik

rinnapiima valgusisalduse tagamiseks, et ema organism ei

kannataks.

Organismi vananedes valguvajadus väheneb (10-12%

toiduenergiast).

Valgudefitsiit esineb sageli koos toiduenergiadefitsiidiga.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata madala sissetulekuga

sotsiaalsete gruppide valguvajaduse rahuldamisele.

Lastel pidurdub valgudefitsiidi korral kasv ja areng,

täiskasvanutel väheneb vastupanuvõime haigestumisele, tekib

apaatia ja töövõime langus.

Ka liigne hulk valku on toidus kahjulik, see koormab

neerusid ja maksa, võib põhjustada podagrat ja kiirendada

vananemist. Toidu valguhulk ei tohiks ületada soovitustes toodud

kogust üle kahe korra.

Tabel 3

Soovitav keskmine valgu tarbimine

----------------------------------------------------------------

Vanus aastates % päevasest toiduenergiast g/päevas

----------------------------------------------------------------

1-3 10-15 33-49

4-6 10-15 43-64

7-10 10-15 49-73

-----------------------------------------------------------------

Mehed

11-14 10-14 59-82

15-18 10-14 69-96

19-30 10-14 70-98

31-60 10-13 68-88

61-75 10-12 58-69

üle 75 10-12 50-60

----------------------------------------------------------------

Naised

11-14 10-14 50-70

15-18 10-14 54-75

19-30 10-14 51-72

31-60 10-13 50-65

61-75 10-12 46-56

üle 75 10-12 43-51

----------------------------------------------------------------

 

4. SOOVITUSED RASVA TARBIMISEKS

Organismi tähtsamateks energiaallikateks on süsivesikute

kõrval rasvad. Rasvad sisaldavad ka rasvas lahustuvaid vitamiine

ning on vajalikud nende imendumiseks.

Rasvad sisaldavad kolme tüüpi rasvhappeid:

- küllastatud rasvhapped;

- monoküllastamata rasvhapped;

- polüküllastamata rasvhapped.

Loomsetes rasvades on ülekaalus küllastatud rasvhapped,

taimsed rasvad sisaldavad palju mono- ja polüküllastamata

rasvhappeid. Mõningaid rasvhappeid ei ole inimorganism

võimeline ise sünteesima, seetõttu tuleb neid saada toidust

valmiskujul. Selliseid rasvhappeid nimetatakse asendamatuteks

ehk essentsiaalseteks rasvhapeteks. Viimase kaksiksideme asukoha

järgi jagunevad asendamatud rasvhapped omega-3 rasvhapeteks ja

omega-6 rasvhapeteks. Asendamatud rasvhapped on alfalinoleenhape

ja linoolhape.

Mõned polüküllastamata rasvhapped on vajalikud

prostaglandiinide ja teiste koehormoonide sünteesiks.

Rasvad võiksid toidus katta 30-32% toiduenergiast,

kusjuures küllastatud rasvhapete kogus ei tohiks ületada 10-12%,

monoküllastamata ja polüküllastamata rasvhapped kumbki 10%

toiduenergiast. Sellise vahekorra saamiseks peaks toidurasvast

vähemalt 30% moodustama taimne rasv (taimeõlid, pähklid).

Ei ole soovitatav, et rasv annaks alla 20-25%

toiduenergiast, sest sellisel juhul võib tekkida asendamatute

rasvhapete defitsiit. Asendamatute rasvhapete hulk ei tohiks

langeda alla 3% toiduenergiast. Rasedatel peaksid asendamatud

rasvhapped katma 4,5% ja rinnaga toitvatel emadel 6%

toiduenergiast.

Transrasvhappeid (rasvhapete trans-isomeere) ei soovitata

üle 2% toiduenergiast. Neid on palju margariinides, mistõttu

margariinidega liialdamine ei ole kasulik.

Rasvade ületarbimine on otseselt seotud rasvumise, aga ka

südamehaiguste, kõrgvererõhutõve ja mõnede vähivormidega.

1 gramm rasva annab 9 kcal, mis on üle kahe korra enam kui

süsivesikute või valkude toiduenergia.

Loomsed rasvad sisaldavad palju kolesterooli. Kolesterool

on rakumembraanide koostisosa ning vajalik mitmete hormoonide

sünteesiks. Inimorganism on võimeline ka ise kolesterooli

sünteesima. Kui toiduga saadakse pikka aega liigselt

kolesterooli, ladestub see veresoonte seintele, põhjustades

kõrget vererõhku ja teisi südame- vereringekahjustusi. Toidu

päevane kolesteroolisisaldus ei tohiks ületada 300 mg.

Kolesterooli sisaldavad palju loomsed rasvad, mistõttu tuleks

piirata rasvase liha, juustu, munakollase ja subproduktide

tarbimist.

 

5. SOOVITUSED SÜSIVESIKUTE TARBIMISEKS

Süsivesikud on organismi põhiliseks energiaallikaks.

Toiduenergiast peaksid nad katma 52-60%. Süsivesikuid leidub

põhiliselt taimses toidus. Erandiks on laktoosi sisaldavad

piimatooted. Toidus esinevad süsivesikud monosahhariididena

(glükoos, fruktoos), disahhariididena (sahharoos, laktoos,

maltoos) ja polüsahhariididena (tärklis, kiudaine).

Mono- ja disahhariidid põhjustavad hambakaariest, seepärast

on eriti tähtis suuõõnehügieen. Süsivesikute ületarbimine

põhjustab sarnaselt valkude ja rasvade ületarbimisega liigset

kehakaalu.

Polüsahhariidid jagunevad tärkliseks ja

mittetärkliselisteks polüsahhariidideks (MTPS).

Mittetärkliselisi polüsahhariide tuntakse ka kiudaine nime

all. Nad jagunevad vees lahustuvateks ja vees

mittelahustuvateks. Kuna nende funktsioonid organismis on

erinevad, peaks toit sisaldama mõlemat tüüpi kiudaineid. Vees

lahustuvaid kiudaineid on palju aedviljas ja neid leidub

mõningal määral ka kaeras ja odras.

Vees mittelahustuvaid kiudaineid on palju täisteratoodetes

(must rukkileib, täisterasai, sepik, tangud, täisterahelbed).

Kiudainerikas toit:

- tekitab täiskõhutunde, andmata liiga palju toiduenergiat;

- aitab vältida kõhukinnisust ja mõningaid vähivorme;

- soodustab kolesterooli väljutamist organismist;

- aeglustab glükoosi ainevahetust.

Päevas peaks inimene saama 20-30 g kiudainet. Kiudaine

ületarbimine (üle 30-40 g päevas), eriti nisukliide kujul, on

ebasoovitav, kuna tekib oht, et mõned organismile vajalikud

mineraalained seotakse raskestilahustuvatesse ühenditesse.

Organism ei ole neid võimeline omastama ja see kutsub esile

nende mineraalainete vaegusega seotud haigusi.

 

6. SOOVITUSED VITAMIINIDE JA MINERAALAINETE TARBIMISEKS

Vitamiine vajab inimene väga väikestes kogustes -

mikrogrammidest kuni milligrammideni. Terve ja segatoitu tarbiv

tervisliku eluviisiga inimene ei vaja täiendavaid

vitamiinipreparaate. Mõningaid vitamiine (näiteks K- ja

B3-vitamiini) sünteesib inimese seedekanali mikrofloora

piisavalt. Teatud tingimustel on inimorganism võimeline

sünteesima vitamiine ka eelvitamiinidest (provitamiinidest). Kui

toit sisaldab piisavalt beetakarotiini, sünteesib organism

sellest retinooli, seda siiski ainult toidu piisava

rasvasisalduse juures.

Paljud vitamiinid on ensüümide koostises, seega mõjutavad

nad organismis toimuvaid protsesse, sealhulgas

ainevahetusprotsesse. Vitamiinid tõstavad ka organismi

kaitsevõimet.

Vitamiinid jagunevad vees ja rasvas lahustuvateks. Vees

lahustuvaid vitamiine peab organism toiduga saama iga päev, sest

nende ülejääk eritatakse uriiniga. Vees lahustuvate vitamiinide

varud organismis on seotud ainult neid transportivate valkudega.

Rasvas lahustuvad vitamiinid ladestuvad ülehulgas

tarbimisel maksa, kust organism saab neid vajadusel kasutada.

Siiski on parem, kui organism saab temale vajalikke rasvas

lahustuvaid vitamiine iga päev õiges koguses.

Vitamiinide, eriti rasvas lahustuvate vitamiinide

ületarbimisel võivad tekkida tõsised haigusnähud. Toitu süües ei

teki vitamiinidega üledoseerimise ohtu, see võib aga tekkida

vitamiinipreparaatidega liialdamisel.

Vitamiinivajadus sõltub soost, vanusest, energiakulust.

Näiteks on lastel vajadus D-vitamiini järele suurem kui

täiskasvanuil. Seoses raseduse ja rinnaga toitmisega suureneb ka

vitamiinivajadus. Stressirohke eluviis võib tõsta vajadust C-,

E- ja B-rühma vitamiinide järele.

Meie kliimavöötmes tarbitakse üle poole aastast säilitatud

aedvilja, mille vitamiinisisaldus on kevadeks vähenenud

mitmekordselt. Vitamiinide, eriti aga askorbiinhappe defitsiidi

vältimiseks soovitatakse tarbida palju taimset toitu (kartul,

hapukapsas, kaalikas, paprika, marja- ja puuviljahoidised jne.).

Vitamiinikaod on suured ka toidu valmistamisel. Liiga pikk

keetmise aeg, toidu mitmekordne soojendamine, aedviljakeeduvee

kasutamatajätmine ja muud väärad toiduvalmistamise viisid

vähendavad lõpp-produkti vitamiinisisaldust.

Hädaabinõuna võib teatud perioodidel kasutada

profülaktilistes doosides vitamiinpreparaate.

Toitumissoovitustes on toodud ainult tähtsamate vitamiinide

kogused. Teaduslikus kirjanduses kasutatakse enam vitamiinide

keemilist struktuuri iseloomustavaid nimetusi, laialt

kasutatakse aga ka ladina tähtedega tähistatud vitamiinide

nimetusi.

Alljärgnevalt on toodud toitumissoovitustes esitatud

vitamiinide nimetused.

Vees lahustuvad vitamiinid:

B1-vitamiin, tiamiin

B2-vitamiin, riboflaviin

PP-vitamiin, niatsiin, nikotiinhape, nikotiinhappe amiid

B6-vitamiin, püridoksiin

B12-vitamiin, (tsüaan)kobalamiin

Folaadid, foolhape, folatsiin

C-vitamiin, askorbiinhape

Rasvas lahustuvad vitamiinid:

A-vitamiin, retinool

D-vitamiin, kaltsiferool

E-vitamiin, tokoferool

Enamiku vitamiinide vajadus on väljendatud kas

milligrammides või mikrogrammides. Mõningate vitamiinide vajadus

väljendatakse ekvivalentides.

1 mg retinooliekvivalent = mg retinooli = 6 mg

beetakarotiini

1 mg niatsiiniekvivalent = 1 mg niatsiini = 60 mg

trüptofaani

Inimene vajab oma toidus üle 20 mineraalaine, kõikide nende

soovitavat kogust ei ole toitumissoovitustes toodud.

Mineraalained jagunevad makro- ja mikroelementideks.

Mineraalainete vajadus sõltub east ja soost. Rasedatel ja

imetavatel emadel on mõningate mineraalainete (näiteks

kaltsiumi) vajadus suurenenud. Klimakteeriumijärgselt on naiste

suurenenud kaltsiumivajadus seotud kaltsiumi omastamise

halvenemisega.

Meie tingimustes kaetakse mineraalainete vajadus segatoidu

tarbimisel enam või vähem. Taimetoitlastel võib tekkida

puudujääke kaltsiumi, raua ja tsingi osas.

Üheks tähtsamaks makroelemendiks on kaltsium (Ca). Rohkesti

leidub kaltsiumi piimatoodetes, munades ja suure karedusega

joogivees.

Kaltsiumi omastamine oleneb toidu koostisest. Kaltsiumi

imendumist soodustab piimasuhkur ehk laktoos ja D-vitamiin. Piim

on seega parim kaltsiumiallikas.

Kaltsiumi imendumist halvendavad:

- kiudainerikas toit;

- häired lipiidide ainevahetuses;

- alkohol, keedusool, sahharoos, tsitruselised, äädikas;

- toidu kõrge foolhappesisaldus.

Kaltsiumi ja fosfori vahekord täiskasvanu toidus peaks

olema 1:1.

Kaltsium ja fosfor (P) on eriti vajalikud luude ja hammaste

normaalseks ainevahetuseks.

Magneesium (Mg) on vajalik südamelihaste tööks ja vereringe

reguleerimiseks. Magneesium aktiveerib ka valgu sünteesil

osalevaid ensüüme. Parimad magneesiumiallikad on klorofülli

sisaldavad taimed, aga ka pähklid ja seemned. Magneesiumi

imendumist mõjutab kaltsium, valk ja laktoos. Alkoholi tarbimine

suurendab magneesiumivajadust.

Kaalium (K) koos naatriumiga (Na) reguleerib osmootset

rõhku ja happe-leelise tasakaalu. Kaalium on vajalik ka

südamelihaste ning närvisüsteemi tööks. Kaaliumivaegus kahjustab

südamelihaseid, põhjustab vererõhu langust ning soolte

peristaltika nõrgenemist. Kaaliumi on palju taimses toidus:

rosinates, datlites, köögiviljas.

Naatriumi on keedusoola koostises. Piisab sellest, kui

inimene tarbib päevas 2-3 g keedusoola, üle 5 g keedusoola

päevas on tervisele kahjulik, sest sellega kaasneb vererõhu tõus

ja muud ebasoovitavad nähud.

Rauavajadus (Fe) on väike (1 mg), kuid halva imenduvuse

tõttu peaks toit sisaldama meestel 10 mg ja sünnitamiseas

naistel 18 mg rauda päevas. Raud, olles hemoglobiini koostises,

on seotud organismi hapnikuga varustamisega.

Raud imendub ainult ioonidena. Taandatud vorm imendub

paremini, mistõttu taandajate (näiteks askorbiinhappe)

juuresolek parandab võimet rauda omastada.

Toidus on raud kahel kujul:

- heemi raud, mida leidub hemoglobiini ja müoglobiini

sisaldavates toiduainetes (liha, maks, veretoidud);

- mitte-heemi raud, mis pärineb aed- ja teraviljadest.

Mitte-heemi raud imendub halvasti. Imendumist takistab

kiudaines sisalduv fütolüsiinhape. Seetõttu omastatakse kõrgema

sordi nisujahust toodetest rauda paremini kui täisteratoodetest.

Raua imendumist takistab ka tees leiduv tanniin. Kuna mehed

omastavad rauda halvemini kui naised, võib taimetoitlastel

meestel tekkida rauadefitsiit. Rauadefitsiidi korral tekib

aneemia.

Tsink (Zn) aktiveerib ensüüme, ta osaleb valgu sünteesis ja

hormoonide (näiteks insuliini) ning vitamiinide ainevahetuses.

Tsink võtab osa vereloomeprotsessist, on seotud kasvu ja

paljunemisega. Loomse päritoluga toiduainetest omastatakse

tsinki paremini kui taimsest toidust. Tsingi omastamist parandab

A-vitamiin ja vask. Täiskasvanud inimene vajab ööpäevas 15 mg

tsinki.

Jood (I) osaleb kilpnäärme hormoonide sünteesis ja energia-

ainevahetuses.

Seleen (Se) on tähtis antioksüdant, ta kaitseb

rakumembraane. Toiduainete seleenisisaldus oleneb pinnase

seleenisisaldusest. Eesti pinnas on seleeni poolest rikas.

Seleeni on palju täisteratoodetes, munades, kalas, lihas ja

mineraalvees "Värska". Üledoseerimise korral on seleen mürgine.

Mineraalained on küll stabiilsemad kui vitamiinid, kuid

ebaõigel toidu valmistamisel on mineraalainete kaod märgatavad.

Mineraalainete defitsiidiga seotud haiguslikud nähud

ilmnevad küllalt pika aja möödudes, sageli on siis juba hilja

midagi ette võtta.

Paljud vitamiinid ja mineraalained parandavad toimet

vastastikku. Näiteks toimivad kõige efektiivsemalt

antioksüdandid C- ja E-vitamiin ning seleen koos. Erinevad

B-rühma vitamiinid parandavad üksteise toimet, D-vitamiin

parandab kaltsiumi omastamist jne. Sel põhjusel omastab inimene

vitamiine ja mineraalaineid kõige paremini naturaalsetest

toiduainetest.

Saastunud elukeskkonnast võivad toiduainetesse sattuda

raskemetallid (plii, kaadmium, elavhõbe jt.), mis võivad

põhjustada väga tõsiseid tervisehäireid. Ka toitumissoovitustes

toodud mineraalained võivad üledoseerimisel olla kahjulikud.

Toit seda ohtu ei sisalda, küll aga mineraalaineid sisaldavate

preparaatidega liialdamine.

Tabel 4

Soovitused vitamiinide tarbimise kohta päevas

olenevalt vanusest

-------------------------------------------------------------------

Vanus, Reti- Vi- Vita- Tia- Ribo- Niat- Vita- Fo- Vi- Askor-

a. nool, ta- miin miin, fla- siin, miin laa- ta- biin-

mg-ekv. miin E, mg viin, mg B6,mg did, miin hape,

D*, mg mg ekv. mg B 12, mg

mg mg

-------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-------------------------------------------------------------------

Lapsed

Kuni 1/2 420 10 3 0,3 0,4 5 0,3 24 0,5 35

1/2-1 400 10 4 0,5 0,6 8 0,6 32 1,5 35

1-3 400 10 5 0,7 0,8 9 0,9 40 2,0 40

4-6 500 5 6 0,9 1,0 11 1,2 50 2,5 45

7-10 700 5 7 1,0 1,2 13 1,4 80 3,0 45

-----------------------------------------------------------------

Mehed

11-14 1000 5 8 1,2 1,4 16 1,7 150 3,0 50

15-18 1000 5 10 1,4 1,7 18 2,0 200 3,0 60

19-30 1000 5 10 1,4 1,7 18 2,1 200 3,0 60

31-60 1000 5 10 1,4 1,6 18 2,0 200 3,0 60

61-75 1000 5 10 1,2 1,4 15 1,7 200 3,0 60

üle 75 1000 5 10 1,0 1,2 13 1,5 200 3,0 60

-----------------------------------------------------------------

Naised

11-14 800 5 8 1,0 1,2 13 1,5 150 3,0 50

15-18 800 5 8 1,1 1,3 14 1,6 200 3,0 60

19-30 800 5 8 1,1 1,3 14 1,5 200 3,0 60

31-60 800 5 8 1,0 1,2 13 1,5 200 3,0 60

61-75 800 5 8 1,0 1,2 12 1,3 200 3,0 60

Üle 75 800 5 8 1,0 1,2 11 1,3 200 3,0 60

Rasedad 1000 10 10 1,4 1,5 15 2,0 400 4,0 80

Imetavad

emad 1200 10 11 1,5 1,7 18 2,0 300 4,0 100

-----------------------------------------------------------------

* Vanad inimesed, kes ei saa piisavalt päikesevalgust,

vajavad D- vitamiini 10 mg päevas.

Tabel 5

Soovitused mineraalainete tarbimise kohta päevas

olenevalt vanusest

----------------------------------------------------------------

Vanus, Kalt- Kaalium, Magnee- Raud, Tsink, Jood, Seleen,

a. sium, mg sium, mg mg mg mg

mg mg

----------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8

----------------------------------------------------------------

Lapsed

Kuni 1/2 400 350 50 5 2 40 10

1/2-1 600 425 70 10 5 50 15

1-3 600 550 150 10 5 70 15-30

4-6 600 775 200 10 6 90 15-30

7-10 800 1000 250 10 7 120 15-30

----------------------------------------------------------------

Mehed

11-14 1000 1500 350 12 15 150 30-60

15-18 1000 1900 400 12 15 150 30-60

19-30 1000 1900 400 10 15 150 30-60

31-60 1000 1900 400 10 15 150 30-60

61-75 1000 1900 400 10 15 150 30-60

üle 75 1000 1900 400 10 15 150 30-60

----------------------------------------------------------------

Naised

11-14 1000 1500 400 18 15 150 30-60

15-18 1000 1900 400 18 15 150 30-60

19-30 1000 1900 400 18 15 150 30-60

31-60 1000** 1900 400 18* 15 150 30-60

61-75 1200 1900 400 10 15 150 30-60

üle 75 1500 1900 400 10 15 150 30-60

Rasedad 1500 1900 450 18 15 175 30-60

Imetavad

emad 1500 1900 450 18 15 200 30-60

----------------------------------------------------------------

* Naistel peale klimakteeriumi 10 mg.

** Naistel peale klimakteeriumi 1200 mg.

 

7. IMIKUTE (0-12 KUUD) TOIDUENERGIA JA

TOITAINETE SOOVITUSED

Laste toiduenergia vajadus on erinev täiskasvanute omast.

Esimesed kuus kuud on oluline, et imiku toitainete ja

energiavajadused rahuldatakse peamiselt rinnapiimaga. Rinnapiima

mittesaavate laste toitmisel tuleks juhinduda toitainete

vajadusest vastavalt tabelis 7 toodule.

Tabel 6

Alla aastaste laste ööpäevased põhitoitainete vajadused

----------------------------------------------------------------

MJ kohta 1000 kcal kohta % energiast

----------------------------------------------------------------

Kuni 6 kuud*

Valku 4-6 g 17-25 g 7-10

Rasva 9,5-15 g 40-60 g 35-55

Süsivesikuid 35-60

----------------------------------------------------------------

6-12 kuud

Valku 4-6 g 17-50 g 7-10

Rasva 9,5-12 g 40-50 g 35-45

Süsivesikuid 40-60

----------------------------------------------------------------

* Pole vajalik rinnapiimaga toitmisel.

Alla aastaste laste toiduenergia ja valgusoovitused antakse

1 kg kehakaalu kohta.

Soovitused vanustes kuni 6 kuud ja 7-12 kuud antakse

eraldi.

7.1. Energia

Laste (eriti imikute) energiavajadus on väga suur, sest

lisaks põhiainevahetusele, soojuse tekkele ja kehalisele

tegevusele kulub energiat ka kasvamiseks. Eriti suur on

energiavajadus esimesel eluaastal. Seoses kasvukiiruse langusega

langeb aasta jooksul vajadus pidevalt. 6.-9. elukuul on

täheldatav väike energiavajaduse tõus seoses kehalise aktiivsuse

tõusuga selles vanuses. Põhinäitaja, et laps saab küllaldaselt

energiat ja toitaineid, on tema normaalne füüsiline areng.

Energiavajadus:

Kuni 6 kuu vanused imikud peaksid saama vajaliku energia

kätte rinnapiimast. Enamikule piisab ainult rinnapiimast

4.-6.kuuni.

Terve, ajalise imiku energiavajadus on:

Kuni 6 kuud: 115 kcal/kg päevas (piirides 95-145 kcal);

6 kuud - 1 a.: 105 kcal/kg päevas (piirides 80-135 kcal).

7.2. Valk

Seoses laste kiire kasvuga on esimesel eluaastal nende

valguvajadus suur. Vajadus langeb ühe aasta jooksul.

Rinnapiim on imiku jaoks parim valguallikas. Vajalikud

aminohapped saab imik kätte ka spetsiaalsetest

rinnapiimaasendajatest. Osaline rinnapiimatoit on parimaks

lahenduseks imiku toitmisel vähemalt 1. eluaasta lõpuni. Peale

keemilise kvaliteedi on oluline ka bioloogiline

(immunoloogiline) kvaliteet.

Terve, ajalise imiku valguvajadus:

Kuni 6 kuud: 2,2 g/kg päevas;

6 kuud - 1 a.: 1,6 g/kg päevas.

7.3. Süsivesikud

Süsivesikutel on oluline osa nukleiinhapete sünteesil ning

glükoos on põhitoitaineks ajule. Need mõlemad on kasvava

organismi jaoks olulised.

Vastsündinueas on ainsaks sobivaks süsivesikuks laktoos.

Kui arvestada, et terve laps saab päevas 150 ml rinnapiima

kg-le, siis saab ta järelikult süsivesikuid (laktoosi) 10 g/kg

päevas, s.t. tema päevasest energiast tuleb 40-45% süsivesikute

arvelt.

Terve ja ajalise imiku süsivesikuvajadus on esimesel

eluaastal 40-60% päevasest energiast.

7.4. Rasv

Imikutel on rasv põhiliseks energiaallikaks. Rinnapiima

rasv katab 40-55% päevasest toiduenergiast. 90% rasvade

oksüdeerumisel vabanevast energiast kulub imikul kasvule.

Ideaalseks rasvaallikaks on rinnapiim. Äärmisel juhul sobib

ka rinnapiimaasendaja.

Rasvavajadus tervel, ajalisel imikul on esimesel eluaastal

30-50% toiduenergiast (33-36 g / 1000 kcal).

Linoolhape peaks katma 2,5% ja alfalinoleenhape 0,5%

toiduenergiast.

7.5. Vitamiinid ja mineraalained

Parim vitamiinide ja mineraalainete allikas on kuni 6 kuu

vanustele imikutele rinnapiim. Ainus vitamiin, mida rinnapiimas

on vähe, on D-vitamiin. Rahhiidi profülaktiliseks raviks on

soovitav imikule alates 1 kuu vanusest anda D-vitamiini.

Kaltsiumivajadus kaetakse rinnapiimas oleva kaltsiumiga.

Piimasegud sisaldavad rohkem kaltsiumi, sest neist imendub

kaltsium halvemini.

Tabel 7

Imikute toitainete keskmised päevased soovitused

----------------------------------------------------------------

Toitaine Kuni 6 kuud 6 kuud kuni 1 aasta

----------------------------------------------------------------

Toiduenergia, kcal/kg 115 105

Valk, g/kg 2,2 1,6

Süsivesikud, % energiast 40-60 40-60

Rasvad, % energiast 30-50 30-50

Linoolhape, % energiast 2,5 2,5

Alfalinoleenhape, % energiast 0,5 0,5

----------------------------------------------------------------

Mineraalained

Kaltsium, mg 400 600

Kaalium, mg 350 425

Magneesium, mg 50 70

Fosfor, mg 300 500

Raud, mg 5 10

Tsink, mg 2 5

Seleen, mg 10 15

Jood, mg 40 50

----------------------------------------------------------------

Vitamiinid

Retinooli ekv.,mg 420 400

Vitamiin D, mg 10 10

Vitamiin E, mg 3 4

Tiamiin, mg 0,3 0,5

Riboflaviin, mg 0,4 0,6

Niatsiini ekv., mg 5 8

Vitamiin B6, mg 0,3 0,6

Folaadid, mg 24 32

Vitamiin B12, mg 0,5 1,5

Vitamiin C, mg 35 35

----------------------------------------------------------------

 

8. DIEETIDE PLANEERIMINE HETEROGEENSETELE GRUPPIDELE

Dieetide planeerimisel heterogeensetele gruppidele, kes

koosnevad erinevast soost ja erinevas vanuses isikutest

(alates 3 a.), on soovitav kasutada tabelites 8 ja 9 toodud

soovitusi 1000 kcal kohta. Andmed põhinevad nendel vanuselistel

ja soolistel gruppidel, kelle toitainete vajadused on kõige

suuremad. Soovitused ei kehti gruppidele, kelle toiduenergia on

alla 1700 kcal (7 MJ) või üle 3000 kcal (12,5 MJ).

 

9. DIEETIDE HINDAMINE

9.1. Minimaalse tarbimise hindamise standardid

Tabelis 10 on toodud tähtsamate toitainete minimaalne

vajadus päevas. Nad on mõeldud kasutamiseks ainult

toitumisuuringutel põhiliselt indiviidi vajaduste rahuldamise

hindamisel.

9.2. Maksimaalse tarbimise hindamise standardid

Mõningate toitainete puhul on toodud maksimaalsed ohutud

päevased kogused tabelis 11. Kui tarbimine ületab esitatud

näitajad pikema aja jooksul, võivad ilmneda kahjulikud

kõrvalnähud.

Andmed on mõeldud kasutamiseks indiviidi toitumise

hindamisel.

Neisse tuleb suhtuda ettevaatlikult, sest mõne esitatud

näitaja suhtes on kahtlusi.

Tabel 8

Vitamiinide päevased soovitused dieetide planeerimiseks

heterogeensetele gruppidele

----------------------------------------------------------------

Vitamiini nimetus Mõõtühik 1000 kcal kohta

----------------------------------------------------------------

Rasvas lahustuvad

Retinool mg-ekv. 500

Vitamiin D mg 3*

Vitamiin E mg 5**

----------------------------------------------------------------

Vees lahustuvad

Tiamiin mg 0,6

Riboflaviin mg 0,7

Niatsiin mg-ekv. 6

Vitamiin B6 mg 0,8

Folaadid mg 120

Vitamiin B12 mg 1,7

Askorbiinhape mg 35

----------------------------------------------------------------

* Vitamiin D vajadus on kõrgem lapseeas ja vanuses üle

50 aasta, kuna rinnapiimas D-vitamiin puudub ning vanemas eas on

osteoporoosi oht.

** Vanuses 14-17 aastat on vitamiin E vajadus seoses

sugulise arenguga suurenenud, seetõttu soovitatakse umbes 2 mg

enam, noormeestele veidi rohkem kui neidudele.

Tabel 9

Mineraalainete päevased soovitused dieetide planeerimiseks

heterogeensetele gruppidele

----------------------------------------------------------------

Aine nimetus Mõõtühik 1000 kcal kohta

----------------------------------------------------------------

Kaltsium Ca* mg 450

----------------------------------------------------------------

Kaalium K mg 1100

----------------------------------------------------------------

Magneesium Mg mg 180

----------------------------------------------------------------

Raud Fe mg 6-9

----------------------------------------------------------------

Tsink Zn mg 7

----------------------------------------------------------------

Jood I mg 85

----------------------------------------------------------------

Seleen Se mg 18-35

----------------------------------------------------------------

* Ca ja P suhe on soovitav 1:1.

 

Tabel 10

Toitainete minimaalne vajadus päevas /1/

(kui tarbimine on pikema ajaperioodi jooksul väiksem kui

tabelis esitatud, võivad ilmneda defitsiidisümptomid)

--------------------------------------------------------------------

Vanus, Reti- Vi- Tia- Ribo- Vi- Niat- As- Kalt- Raud,* Valk,

a. nool, ta- miin, fla- ta- siin, kor- sium, mg g/p g/kg

mg- miin mg viin, miin niat- biin-, mg

ekv. D,mg mg B6, siini hape

mg ekv. mg

--------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

--------------------------------------------------------------------

Lapsed

Kuni 1/2 200 2,5 0,2 0,3 0,2 2 10 300 4 9*** 1,4

1/2-1 200 2,5 0,3 0,4 0,4 4 10 300 4 11*** 1,2

1-3 300 2,5 0,4 0,5 0,7 6 10 300 5 12*** 1,0

4-6 400 2,5 0,5 0,7 0,8 8 10 300 5 16*** 0,9

7-10 500 - 0,7 0,8 0,9 11 10 300 6 22*** 0,8

-------------------------------------------------------------------

Mehed

11-14 600 - 0,8 0,8 1,1 12 10 400 7 34 0,7

15-50 600 - 0,8 0,8 1,3 12 10 400 7 49 0,7

üle 50 600 2,5 0,7 0,8 1,1 11 10 400 7 56 0,7

-------------------------------------------------------------------

Naised

11-14 600 - 0,7 0,8 1,0 10 10 400 ** 30 0,7

15-50 600 - 0,7 0,8 1,0 9 10 400 ** 42 0,7

üle 50 600 2,5 0,5 0,8 1,0 8 10 400 5 48 0,7

-------------------------------------------------------------------

* Toidu koostis mõjutab raua adsorptsiooni, mida

soodustavad C- vitamiin, liha ja kala ning vähendavad tee ja

fütiinhape.

** Raua staatust sünnitamiseas naistel saab hinnata ainult

kliiniliste keemiliste analüüsidega.

*** Valgu hulk vastab muna- või piimavalgule.

Ca ja P suhe on 1:1.

Tabel 11

Mõnede vitamiinide ja mineraalainete maksimaalsed

ohutud päevased kogused

Kui tarbimine ületab esitatud näitajad pikema aja jooksul,

võivad ilmneda kahjulikud kõrvalnähud

----------------------------------------------------------------

Mikrotoitaine Kõrgeim doos

--------------------------------

Päevas 1 kg kehakaalu

kohta

----------------------------------------------------------------

Retinool, mg 7500 200

Vitamiin D, mg 500 25

Vitamiin E, mg 350

Niatsiin, mg 3000

Vitamiin B6, mg 200

olaadid, mg 5000

Askorbiinhape, mg 1000

Raud, mg 100

Jood, mg 1000

Seleen, mg 200

---------------------------------------------------------------

 

KASUTATUD KIRJANDUS

1. Nordic Nutrition Recommendations, 2nd ed. PNUN,

REport 1989:2, Nordisk Ministerrad.

2. Swedish Nutrition Recommendations,

2nd ed. SLV rapport 1989:12.

3. Dietary guidlines and their scientific principles,

Resume of Committee report of the state advisory board on

Nutrition 1987:3, Helsinki 1989.

4. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan mietintö,

Kommineamietintö 1989:39.

5. Recommendations on Nutrition Intake, 5th ed, 1991,

German Society of Nutrition.

6. Energy and protein reguirements. FAO/WHO/UNU,

Technical report Series 724., Geneve 1985.

7. Recommend Dietary Allowances, 10th ed,

National Academy Press, Washington 1989.

8. Dietary References Values for Food Energy and Nutrients

for the United Kingdom, Report on Health and Social Subjects 41.

HMSO, London 1991.

9. Dietary Reference Values, a guide. HMSO, London 1991.

10. S. Teesalu, T. Vihalemm, Seedimine. Toitumine. Dieedid,

Tartu 1993.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json