Teksti suurus:

Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 8, 166

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.01.1996 otsus nr 677

Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.01.1996

§ 1. Kultuurkapitali seaduses (RT I 1994, 46, 772; 1995, 87, 1539; 95, 1630) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Eesti Kultuurkapitali seadus»;

2) paragrahvi 1 pealkiri ja 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 1. Eesti Kultuurkapital

(1) Eesti Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu stipendiumidena ning kes tegutseb käesoleva seaduse ja muude õigusaktide alusel. Kultuurkapitali stipendiumid võrdsustatakse riiklike stipendiumidega.»;

3) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Kultuurkapitali ülesanded

Kultuurkapitali ülesanded on:
1) toetada kunstide ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte, loomingulisi ühendusi, kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid ning soodustada kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi arengut;
2) toetada silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi, kunsti- ja sporditegelaste surma puhul nende perekondi;
3) toetada mingil kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist;
4) toetada kunsti- ja sporditegelaste mälestuse jäädvustamist.»;

4) paragrahvi 4 1. lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) laekumised hasartmängumaksust vastavalt hasartmängumaksu seadusele (RT I 1995, 95, 1630);»;

5) paragrahvi 4 1. lõiget täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) vastavalt kehtestatud korrale laekumised loteriituludest.»;

6) paragrahvi 6 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kultuurkapitalil on õigus käesolevas seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks:
1) hoiustada rahalisi vahendeid;
2) osta ja müüa võlakirju, kuid mitte üle 30 protsendi oma põhikapitalist;
3) osta ja müüa aktsiaid, kuid mitte üle 30 protsendi oma põhikapitalist;
4) osta ja müüa investeerimisfondide osakuid, kuid mitte üle 20 protsendi oma põhikapitalist;
5) osta kinnisvara, kuid mitte üle 20 protsendi oma põhikapitalist, omandada kinnisvara ning müüa oma põhitegevuseks mittevajalikku kinnisvara;
6) omandada ja võõrandada vallasvara;
7) korraldada tuluüritusi ja seaduses sätestatud alusel loteriisid;
8) levitada oma sümboolikaga tooteid;
9) anda rendile kinnis- ja vallasvara.»;

7) paragrahvis 7 asendatakse sõna «kunstivaldkondade» sõnaga «kultuurivaldkondade»;

8) paragrahvi 10 1. lõiget täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) kehakultuur ja sport.»;

9) paragrahvi 10 2. lõiget täiendatakse pärast sõnu «esitatud taotluste alusel» sõnadega «ja omal algatusel»;

10) paragrahvi 11 1. lõikes asendatakse sõna «üheksaliikmeline» sõnaga «kümneliikmeline»;

11) paragrahvi 11 2. lõike punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) määrab Kultuurkapitali vara investeeringute struktuuri ja otsustab Kultuurkapitali investeeringute paigutamise käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud majandustegevusse;»;

12) paragrahvi 11 2. lõike punkti 14 täiendatakse pärast sõna «rahvakultuuri» sõnadega «ning kehakultuuri ja spordi»;

13) paragrahvi 13 2. ja 3. lõikes asendatakse sõna «viis» sõnaga «kuus»;

14) paragrahvi 14 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Iga sihtkapitali tegevust korraldab sihtkapitali nõukogu, kuhu kuulub seitse käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud valdkonnas tegutsevat silmapaistvat või võimekat liiget ning kes on esitatud vastava kultuuri- või spordiala ühenduse poolt.»;

15) paragrahvi 14 3. lõike punktis 3 asendatakse sõna «kunstivaldkondade» sõnaga «kultuurivaldkondade»;

16) paragrahvi 15 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Nõukogu liige ei saa palka. Nõukogu liikme tehtud ekspertiisid tasustatakse vastavalt kehtestatud korrale. Liikmetel on õigus sihtkapitali tegevusega seotud lähetuskulude kompenseerimisele vastavalt kehtestatud korrale.»;

17) paragrahvi 17 2. lõike punktis 2 asendatakse sõna «raha» sõnaga «vara»;

18) kogu seaduse tekstis asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium» vastavas käändes ning sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «kultuuriminister» vastavas käändes.

§ 2. Seaduse rakendamine

(1) Kultuuriminister kinnitab ühe kuu jooksul, käesoleva seaduse jõustumisest arvates, kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu koosseisu.

(2) Vabariigi Valitsus teeb kahe kuu jooksul, käesoleva seaduse jõustumisest arvates, muudatused Kultuurkapitali nõukogu koosseisus tulenevalt käesoleva seaduse § 1 punktist 10.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json