Teksti suurus:

Lääne maavanema ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.09.2015, 5

Lääne maavanema ametikohale nimetamine

Vastu võetud 10.09.2015 nr 377

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel ning võttes teadmiseks Läänemaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 5. augusti 2015. a arvamuse:

1. Nimetada Neeme Suur (isikukood 36809024728) Lääne maavanema ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 11. septembrist 2015. a kuni 10. septembrini 2020. a.

2. Maavanema palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Maavanema avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning maavalitsuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud maavalitsuse pädevus.

4. Maavanema ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole lubatud edasi volitada palga määramise õigust ega ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate otsuste tegemist distsiplinaarvastutuse kohaldamisel.

5. Lääne maavanema ametikoha asukoht on Haapsalu.

6. Neeme Suure avaliku teenistuse staaž 10. septembri 2015. a seisuga on 21 aastat 5 kuud ja 7 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json