Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione käsitlevate õigusaktide muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 22, 437

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione käsitlevate õigusaktide muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 20.03.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. märtsi 1996. a otsusega nr 696

I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139 ja 95, 1631) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Isikul, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensioniõiguslik staaž, tekib õigus vanaduspensionile järgmises vanuses:

Naised Mehed Pensioniikka
jõudmise aeg
sünniaasta vanus sünniaasta vanus
1940      56 a 6 kuud 1935      61 a 6 kuud 1996/1997
1941      57 a 1936      62 a 1998
1942      57 a 6 kuud 1937      62 a 6 kuud 1999/2000
1943      58 a 1938      63 a 2001
1944      58 a 6 kuud 1939      63 a 6 kuud 2002/2003
1945      59 a 1940      64 a 2004
1946      59 a 6 kuud 1941      64 a 6 kuud 2005/2006
1947      60 a 1942      65 a 2007

§ 3. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapensioni määr, millele liidetakse igale pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa rahvapensioni määrast olenevalt staažist järgmiselt:
15–19 aastat – 2,6 protsenti rahvapensioni määrast;
20–24 aastat – 2,7 protsenti rahvapensioni määrast;
25–29 aastat – 2,8 protsenti rahvapensioni määrast;
30–34 aastat – 3,1 protsenti rahvapensioni määrast;
35–39 aastat – 3,2 protsenti rahvapensioni määrast;
40 ja enam aastat – 3,4 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 4. Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:
I grupi invaliidile – 185 protsenti rahvapensioni määrast;
II grupi invaliidile – 155 protsenti rahvapensioni määrast;
III grupi invaliidile – 120 protsenti rahvapensioni määrast;
lapsinvaliidile – 125 protsenti rahvapensioni määrast;
lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile, kellel on samaaegselt õigus toitjakaotuspensionile – 195 protsenti rahvapensioni määrast;
lapsinvaliidile-orvule, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile-orvule – 240 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 5. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:
täisealisele – 135 protsenti rahvapensioni määrast;
alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppe- vormis õppivale) orvule – 155 protsenti rahvapensioni määrast;
alaealisele – 125 protsenti rahvapensioni määrast.».

§ 6. Paragrahvis 211 asendatakse arv «110» arvuga «120».

§ 7. Paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 46. Töötavale pensionärile makstakse pensioni järgmiselt:
I, II ja III invaliidsusgrupi invaliidsuspensionärile, sõltumata kuutöötasu suurusest – täies ulatuses;
vanaduspensionärile – alla 60-aastasele naisele ja alla 65-aastasele mehele, kelle kuutöötasu ületab rahvapensioni suuruse (§ 211) – rahvapensioni määras;
vanaduspensionärile – alla 60-aastasele naisele ja alla 65-aastasele mehele, kelle kuutöötasu ei ületa rahvapensioni suurust – täies ulatuses;
vanaduspensionärile – 60-aastasele ja vanemale naisele ning 65-aastasele ja vanemale mehele, sõltumata kuutöötasu suurusest – täies ulatuses.».

§ 8. Paragrahvid 72 ja 76 tunnistatakse kehtetuks.

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631) tehakse järgmised muudatused:

§ 9. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arvud «3,3» ja «3,9» vastavalt arvudega «3,6» ja «4,2».

§ 10. Paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv «3,1» arvuga «3,4».

III. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv «2,5» arvuga «2,8».

§ 12. Paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad «50 protsenti rahvapensionist» sõnadega «rahvapensioni määras».

§ 14. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«60-aastasele ja vanemale naisele ning 65-aastasele ja vanemale mehele, kes jätkab töötamist, makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses, sõltumata kuutöötasu suurusest.».

§ 15. Paragrahvi 16 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Alates 1996. aasta 1. jaanuarist suurendatakse vanusenõudeid riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 sätestatust tulenevalt arvestusega, et õigus väljateenitud aastate pensionile tekib isikul kas 10 või 5 aastat enne riiklike elatusrahade seaduse §-s 5 ettenähtud pensioniikka jõudmist.».

IV. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 293; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398) tehakse järgmised muudatused:

§ 16. Punktid 2, 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

V. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «Väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 295; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398 ja 51, 856) tehakse järgmised muudatused:

§ 17. Punktid 2, 3, 6 ja punkti 4 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Punkti 4 lõikes 5 asendatakse sõnad «50 protsenti rahvapensionist» sõnadega «rahvapensioni määras».

VI. § 19. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi ja täiendusi rakendatakse alates 1996. aasta 1. aprillist.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json