Teksti suurus:

Väärtpaberituru seaduse, kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 26, 528

Väärtpaberituru seaduse, kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 03.04.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. aprilli 1996. a otsusega nr 703

I. Väärtpaberituru seaduses (RT I 1993, 35, 543; 1995, 22, 328) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

1) punktis 1 asendatakse sõnad «juriidiline isik» sõnaga «äriühing»;

2) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) väärtpaberivahendaja – äriühing, kelle tegevusala on väärtpaberite ost-müük või vahendamine;»;

3) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) investeerimisfond – juriidilise isiku poolt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras asutatud fond, mille osatähtede väljaandmisest saadud vahendid investeeritakse väärtpaberitesse, kinnisvarasse või hoiustena krediidiasutustesse.».

§ 2. Paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Väärtpaberite esmasturg on väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma. Esmaslevitamiseks ei loeta väärtpaberite kogu väljalaske müüki emissioonikorraldajale või väärtpaberite väljalaset korraldavale juriidilisele isikule.».

§ 3. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Väärtpaberijärelevalve

Väärtpaberijärelevalve käesoleva seaduse mõistes on väärtpaberiturul riiklikku järelevalvet teostav asutus rahandusministri valitsemisalas.».

§ 4. Paragrahvis 6:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Emitendi otsuse alusel erinevatel perioodidel võrdsetel tingimustel emiteeritud tähtajatud väärtpaberid loetakse üheks emissiooniks ning emissioon registreeritakse ühe tervikuna, välja arvatud juhul, kui varem emiteeritud väärtpaberid on juba iseseisva emissioonina väärtpaberiturul järelevalvet teostavas asutuses registreeritud.».

§ 5. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Väärtpaberite avaliku väljalaske mõiste

Väärtpaberite väljalase on avalik, kui väärtpaberite väljalaske maht ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäära ning õigusaktides, emitendi põhikirjas või emitendi otsuses väärtpaberite väljalaske kohta pole seatud piiranguid väärtpaberite levitamisele järelturul.».

§ 6. Paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) emitendi nime, nimetust või ärinime ja aadressi;»;

2) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) väärtpaberite esmaslevitaja nime, nimetust või ärinime ja aadressi.».

§ 7. Paragrahvis 19:

1) tunnistatakse kehtetuks punkt 1;

2) punktis 2 asendatakse sõnad «juriidilisele isikule» sõnaga «äriühingule».

§ 8. Paragrahvi 23 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) väärtpaberijärelevalve ametnikud ja töötajad – kuni ühe aasta möödumiseni, arvates ametist vabastamisest või töölepingu lõpetamisest, samuti väärtpaberijärelevalvega tööettevõtu kaudu seotud isikud – kuni kuue kuu möödumiseni, arvates lepingu lõppemisest.».

§ 9. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 24. Konfidentsiaalse informatsiooni põhjal sõlmitud tehingute keeld

(1) Konfidentsiaalseks informatsiooniks käesoleva seaduse mõistes loetakse emitendi või tema väärtpaberitega seotud informatsiooni, mis ei ole võrdselt kättesaadav massiteabevahendite, emitendi perioodiliste aruannete või muude infomaterjalide kaudu ja mille avalikustamine võib mõjutada väärtpaberite hinda.

(2) Väärtpaberite või nende emitendi kohta konfidentsiaalset informatsiooni omavatel isikutel ei ole õigust konfidentsiaalset informatsiooni edastada kolmandatele isikutele ega seda kasutades oma nimel või vahendajate kaudu sooritada mingeid tehinguid nimetatud väärtpaberitega.».

§ 10. Paragrahvi 27 täiendatakse pärast sõnu «on kohustatud» sõnadega «rahandusministri kehtestatud tähtaegadel ja korras».

§ 11. Paragrahv 29 muudetakse ja lisatakse seaduse IV osa lõppu järgmises sõnastuses:

«§ 29. Väärtpaberijärelevalve ettekirjutus väärtpaberiturul osalejale

(1) Käesolevast seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest lähtudes võib väärtpaberijärelevalve teha väärtpaberiturul osalejale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse õiguserikkumise lõpetamiseks või teatud toimingute sooritamiseks.

(2) Ettekirjutus väljastatakse väärtpaberiturul osalejale või tema esindajale allkirja vastu vahetult või posti teel väljastusteatega.

(3) Tehtud ettekirjutuse vaidlustamiseks võib väärtpaberiturul osaleja pöörduda 15 kalendripäeva jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates kohtu poole.

(4) Väärtpaberiturul osaleja peab pärast ettekirjutuse saamist koheselt asuma selle täitmisele, ettekirjutuse vaidlustamine kohtus ei peata selle täitmise kohustust.

(5) Väärtpaberijärelevalve ettekirjutuse mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel 15 kalendripäeva jooksul ettekirjutuse tegemisest arvates kohaldatakse juriidilisele isikule käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud vastutust ning füüsilisele isikule haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; I 1995, 76–78, 1345; 83, 1441; 1996, 3, 56 ja 57) sätestatud vastutust.».

§ 12. Seaduse V osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«V osa
VASTUTUS KÄESOLEVA SEADUSE VÕI SELLEST TULENEVATE
ÕIGUSAKTIDE RIKKUMISE EEST

§ 30. Vastutus käesoleva seaduse või sellest tulenevate õigusaktide rikkumise eest

(1) Käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusaktide rikkumise eest vastutavad:
1) füüsilised isikud – haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel, kui see rikkumine ei too kaasa kriminaalvastutust;
2) juriidilised isikud – käesoleva seaduse § 31 alusel.

(2) Kui füüsiline isik rikub käesolevat seadust või sellest tulenevaid õigusakte, tegutsedes juriidilise isiku nimel või huvides, on õiguserikkumise eest vastutavad mõlemad ning karistust tuleb võimalusel kohaldada nii juriidilisele kui ka füüsilisele isikule.»

(3) Juriidilisele isikule karistuse kohaldamisel käesoleva seaduse või sellest tulenevate õigusaktide rikkumise eest arvestatakse õiguserikkumise raskust ja laadi.

§ 31. Juriidilise isiku haldusvastutus käesoleva seaduse või sellest tulenevate õigusaktide rikkumise eest

(1) Väärtpaberite avaliku väljalaske registreerimise kohustuse, väärtpaberite avaliku väljalaske registreerimise korra, emissiooniprospektile esitatavate nõuete, väärtpaberite avaliku väljalaske väljakuulutamise ning reklaami ja avaliku levitamise tingimuste, väärtpaberite tagasiostmise kohustuse rikkumise, väärtpaberijärelevalvele informatsiooni esitamise, täiendava aruandluse ja andmete esitamise nõude mittetäitmise eest –
määratakse rahatrahv 5 000 kuni 300 000 krooni suuruses summas.

(2) Väärtpaberijärelevalve poolt väärtpaberite esmaslevitamise peatamise nõude rikkumise eest –
määratakse rahatrahv 10 000 kuni 500 000 krooni suuruses summas.

(3) Väärtpaberite väljalaske kohta esitatud või avaldatud informatsiooni õigsuse kohustuse, väärtpaberite esmaslevitamisel investorite võrdse informeerimise kohustuse, emitendi lähikondsete poolt teostatud väärtpaberitehingutest teatamise kohustuse ning konfidentsiaalse informatsiooni põhjal sõlmitud tehingute keelu nõude mittetäitmise eest –
määratakse rahatrahv 10 000 kuni 1 000 000 krooni suuruses summas.

(4) Väärtpaberituru kutselise osalise tegutsemisel väärtpaberiturul ilma tegevuslitsentsita –
määratakse rahatrahv 500 000 kuni 1 000 000 krooni suuruses summas.

§ 32. Haldusõiguserikkumise protokolli koostamine

(1) Väärtpaberijärelevalve juhil, tema asetäitjatel ning väärtpaberijärelevalve peaspetsialistidel on õigus koostada protokoll juriidilise isiku poolt käesoleva seaduse või sellest tulenevate õigusaktide rikkumise kohta käesoleva seaduse § 31 alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud protokoll peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) koostamise aeg ja koht;
2) selle asutuse nimetus ja aadress, mille nimel protokoll koostatakse;
3) protokolli koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
4) haldusõiguserikkuja nimetus või ärinimi, registreerimise number ja asukoht;
5) haldusõiguserikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
6) haldusõiguserikkumise koht, aeg ja kirjeldus;
7) viide käesoleva seaduse sätetele, mille alusel haldusvastutust kohaldatakse;
8) haldusõiguserikkuja esindaja seletus või märge seletuse andmisest loobumise kohta.

(3) Protokollile kirjutavad alla selle koostanud isik ja haldusõiguserikkuja esindaja. Kui haldusõiguserikkuja esindaja keeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse sellesse vastav kanne. Protokollile lisatakse haldusõiguserikkuja esindaja kirjalikud märkused protokolli, samuti protokollile allakirjutamisest keeldumise kohta.

§ 33. Menetlus juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas

(1) Menetluse kord, sealhulgas sanktsioonide rakendamine ja nende vaidlustamine käesoleva seaduse või sellest tulenevate õigusaktide rikkumise asjas juriidilise isiku poolt, toimub haldusõiguserikkumiste seadustiku menetluskorda järgides.

(2) Käesoleva seaduse või sellest tulenevate õigusaktide rikkumise asja arutamise ja karistuse määramise õigus on halduskohtunikul ja väärtpaberijärelevalve juhil. Väärtpaberijärelevalve juhil on õigus määrata rahatrahvi kuni 10 000 krooni.

(3) Käesoleva seaduse alusel juriidilisele isikule määratud rahatrahv nõutakse sisse haldusõiguserikkumiste seadustikus ja täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 72/73, 1019; 1994, 1, 5; 16, 290; 89, 1515; 1995, 22, 327; 30, 380; 1996, 3, 57; 6, 101) kehtestatud korras.».

II. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; 1993, 7, 103; I 1993, 33, 539; 43, 620; 49, 693; 1994, 12, 202; 16, 290; 24, 391; 30, 466; 39, 620; 50, 845; 74, 1324; 83, 1447; 91, 1529; 1995, 4, 36; 5, 40; 11, 114; 14, 170; 15, 173; 24, 336; 25, 352; 26–28, 355; 53, 845; 58, 1005; 60, 1018; 62, 1056; 1996, 3, 56; 6, 101) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Koodeksit täiendatakse §-ga 1612 järgmises sõnastuses:

«§ 1612. Emitendi väärtpaberitega isiklikes huvides sooritatud tehing

Emitendi väärtpaberitega sooritatud tehingu eest selle emitendi väärtpaberitega vahetult tegeleva äriühingu töötaja poolt isiklikult või vahendaja kaudu või teiste väärtpaberituru kutseliste osaliste väärtpaberitega vahetult tegelevate töötajate poolt isiklikult või vahendaja kaudu isiklikes või isikuga seotud juriidilise isiku huvides –
karistatakse rahatrahviga või arestiga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.».

§ 14. Koodeksit täiendatakse §-ga 1672 järgmises sõnastuses:

«§ 1672. Väärtpaberite avaliku väljalaske kohta valeinformatsiooni andmine ja investorite võrdse informeerimiskohustuse eiramine

(1) Emitendi, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avaliku väljalaske kohta teadlikult valeinformatsiooni avaldamise, esitamise või levitamise eest –
karistatakse rahatrahvi või arestiga koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.

(2) Investorite võrdse informeerimiskohustuse rikkumise eest emitendi, tema ametniku või töötaja või väärtpaberivahendusega tegeleva äriühingu töötaja poolt, kui süüdlase suhtes oli samasuguse teo eest kohaldatud halduskaristust –
karistatakse rahatrahvi või arestiga koos vastaval ametikohal töötamise või vastaval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.».

III. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; I 1995, 76–78, 1345; 83, 1441; 1996, 3, 56 ja 57) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 15. Seadustikku täiendatakse §-ga 1381 järgmises sõnastuses:

«§ 1381. Väärtpaberituru seaduse rikkumine

(1) Emitendi, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avaliku väljalaske registreerimise, avaliku levitamise, emissiooni kohta käiva reklaami avaldamise, samuti väärtpaberituru seadusega kehtestatud informeerimise kohustuse tahtliku rikkumise eest –
määratakse rahatrahv viiekümne kuni saja päevapalga ulatuses.

(2) Emitendi, tema ametniku või töötaja või väärtpaberivahendusega tegeleva äriühingu töötaja poolt investorite võrdse informeerimise kohustuse rikkumise eest –
määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(3) Väärtpaberituru kutseliste osaliste töötajate poolt börsinimekirja kantud väärtpaberitega sooritatud tehingutest neid väärtpabereid noteeriva börsi tahtliku informeerimata jätmise eest –
määratakse rahatrahv saja kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(4) Emitendi, tema ametniku või töötaja, emitendi lähikondse või väärtpaberivahendusega tegeleva äriühingu töötaja poolt väärtpaberitehingute registreerimise korra rikkumise eest –
määratakse rahatrahv kuni kahesaja päevapalga ulatuses või haldusarest kuni kümme päeva.».

§ 16. Paragrahvi 186 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «138 lg. 1 ja 3» arvuga «, 1381».

§ 17. Paragrahvi 228 lõiget 1 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

«32) väärtpaberijärelevalve juht, tema asetäitjad või väärtpaberijärelevalve peaspetsialistid – § 1381

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json