Teksti suurus:

Kalapüügiseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 27, 567

Kalapüügiseaduse § 15 muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 17.04.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. aprilli 1996. a otsusega nr 707

§ 1. Kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384) §-s 15 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kalapüügiõigus kutselise kalapüügi ja piiratud arvu kutselise kalapüügi vahenditega riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluvatel veekogudel on tasuline. Tasu määrab igaks kalendriaastaks Vabariigi Valitsus, lähtudes püügivahendi liigist, selle püügivõimsusest ja püügipiirkonna eripärast. Tasu ei või ületada kolme protsenti väljapüütava kalakoguse harilikust väärtusest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kalapüügilubade vormi ja nende väljastamise korra riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluvatel veekogudel kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kalapüügiõiguse tasu välislaevadele Eesti majandusvööndis või kalapüügiõiguse tasu Eesti lipu all sõitvatele laevadele kalapüügi eest lepingu alusel väljaspool Eesti jurisdiktsiooni asuval veealal määrab rahvusvaheline kokkulepe.»;

4) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Vähipüügiloa hinna, vormi ja väljastamise korra kehtestab keskkonnaminister. Püügivahendite loetelu ja kirjelduse sätestab kalapüügieeskiri.»;

5) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui isik on tasunud õiguse eest püüda kala mitme erineva püügivahendiga, võib ta kõiki neid püügivahendeid samaaegselt kasutada.».

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json