Teksti suurus:

Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil kalavarude kaitseks Matsalu looduskaitsealal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.1996
Avaldamismärge:

Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil kalavarude kaitseks Matsalu looduskaitsealal

Vastu võetud 23.04.1996 nr 25

AVALDATUD :

RTL 1996, 59, 378

KEHTETU:

Keskkonnamin m 29.12.2000 Nr.81 jõust.15.01.2001

RTL 2001, 4, 32

Püügikitsenduste kehtestamine harrastuslikul kalapüügil

kalavarude kaitseks Matsalu looduskaitsealal

 

Vastavalt kalapüügiseaduse (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27,

567) paragrahvi 12 lõikele 5 ja paragrahvi 19 lõikele 3 ning

keskkonnaministri 2. jaanuari 1996. a. määruse nr. 1 (RTL 1996,

9, 68) paragrahvile 10 määran:

1. Kehtestada 1996. aastaks Matsalu looduskaitsealal

püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil, võttes kasutusele

kalastuskaardi lisalehed alljärgnevalt:

kevadine periood (15. aprill - 15. mai):

200 lisalehte - Kasari jõe paremal kaldal vastavalt

tähistatud aladel: Karjamaa augu piirkonnas Rõude jõe algusest

ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini vastaskaldal, Liivi jõel ja

Kasari jõel Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini;

10 lisalehte - Raana jõel ja Rõude jõe sillast 50 m

ulatuses üles- ja allavoolu;

300 lisalehte - Kasari jõe vasakul kaldal vastavalt

tähistatud aladel: Kloostri silla juures, Karjamaa augu

piirkonnas Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini,

Kasari jõel Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini

vastaskaldal;

suvine-sügisene periood (16. mai - 15. november):

130 lisalehte - II-IV alavööndis (Matsalu lahel ja

Väinamerel);

100 lisalehte - III-IV alavööndis (Väinamerel);

40 lisalehte - Kasari, Suitsu ja Penijõel;

50 lisalehte - Kasari jõel alates 16. juunist;

talvine periood (16. november - 15. veebruar):

150 lisalehte - Matsalu looduskaitseala jõgedel.

2. Harrastuslik kalapüük Matsalu looduskaitsealal toimub

ainult kalastuskaardi ja kalastuskaardi lisalehe alusel, v.a.

Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja

looduskaitseala piiridesse jäävate sadamate muulidel.

3. Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast

avaldamist Riigi Teatajas.

 

Minister Villu REILJAN

Asekantsler kantsleri ülesannetes Peeter SOOVÄLI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json