Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2020
Avaldamismärge:RT III, 12.11.2020, 5

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 12.11.2020 nr 411

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ja lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:

1) sõnastada punkti 9 sissejuhatav lauseosa ja alapunkt 1 järgmiselt:

„Kliendid võivad siseruumis asuvas kaupluse müügisaalis ning kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis viibida ja liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused:
   1) koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;“;

2) täiendada korraldust punktiga 91 järgmises sõnastuses:

91. Kliendid võivad toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibida ja liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused:
   1) koos viibida ja liikuda võivad kuni 10 isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kuni 10 isiku koos viibimise või liikumise nõue ei kehti perekondade kohta;
   2) teenuse osutaja tagab, et kliendid ei viibi toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks;
   3) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
   4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Alapunktis 2 nimetatud piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale müügikohale. Alapunktis 2 nimetatud lahtiolekuaja piirang ei kehti tankla kohta, kui teenuse osutaja tagab, et kliendid ei tarbi kohapeal toitu ega jooki.“;

3) sõnastada punkt 10 järgmiselt:

10. Kliendid võivad meelelahutusteenuse osutamise kohas viibida ja liikuda, kui on täidetud järgmised tingimused:
   1) koos viibida ja liikuda võivad kuni 10 isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kuni 10 isiku koos viibimise või liikumise nõue ei kehti perekondade kohta;
   2) teenuse osutaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
   3) teenuse osutaja tagab, et kliendid ei viibi meelelahutusteenuse osutamise kohas ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00;
   4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
   5) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Nimetatud tingimused kohalduvad ka meelelahutusteenuse osutamise ajal. Alapunktis 1 nimetatud tingimusi ei kohaldata laste mängutubades.“;

4) sõnastada punkt 11 järgmiselt:

11. Kliendid võivad viibida siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel, avalikel üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel ja kinoseanssidel, kus on isikutele ettenähtud alal tagatud statsionaarne istekoht, tingimusel, et:
   1) ürituse korraldaja tagab üritusel osalejate arvu kuni 750 inimest;
   2) väljaspool statsionaarsete istekohtade ala võivad koos viibida ja liikuda kuni 10 isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Kuni 10 isiku koos viibimise või liikumise nõue ei kehti perekondade kohta;
   3) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
   4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.“.

2. Korraldus jõustub 16. novembril 2020. a.

3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus liikumisvabaduse piirangud korraldusega, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele.

Korralduse eesmärk on ennetada ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut ning vastavaid meetmeid kasutades võimaldada inimestel võimalikult suurel määral jätkata oma tavapärase eluga. Korraldusega kehtestatakse lisatingimused klientide viibimisele ja liikumisele kaupluses, kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides, toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis, meelelahutusteenuse osutamise kohas ning avalikel koosolekutel ja avalikel üritustel, kus on osalejatele ette nähtud statsionaarne istekoht, väljaspool eelnimetatud ala. Nimetatud kohtades nähakse ette koos liikuvate ja viibivate inimeste piirarv, olenevalt kohast kas kuni kaks või kuni kümme inimest üheskoos, ning nende kohustus hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Nähakse ette uus piirang, mille kohaselt kliendid ei tohi toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis ja meelelahutusteenuse osutamise kohas viibida ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00, ning erandid, millistel juhtudel nimetatud piirang ei kohaldu. Piirang ei kohaldu siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel, avalikel üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel ja kinoseanssidel, kus on isikutele ettenähtud alal tagatud statsionaarne istekoht. Lisaks on lubatud viibida rahvusvahelise lennujaama ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvas toitlustuskohas. Nimetatud alade puhul on tagatud isikute haigestumisel COVID-19-sse nende hilisem tuvastamine, kuna on teada, mis istekohale, lennule või laevale inimene suundub. Samuti võib piirangu kehtivuse ajal toitlustuskohas viibida selleks, et osta toitu kaasa või osutada kuller- või veoteenust. Lisaks on ette nähtud erand tanklatele. Tanklad võivad olla avatud ööpäev läbi ning müüa oma müügi- või teenindussaalis ka toitu ja jooki, tingimusel, et toitu ja jooki ei tarbita tankla siseruumides, muu hulgas selleks eraldi ettenähtud alal.

Kaupluste müügisaalides ja kaubandusettevõtete üldkasutatavates ruumides kehtestatakse uuesti eriolukorra ajal 12. märtsist kuni 17. maini 2020. a ja ka pärast seda kuni 19. juunini 2020. a kehtinud nn 2+2 reegel. Korralduse kohaselt võivad kliendid kauplustes ja kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides edaspidi koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest üheskoos, hoides teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti juhul, kui tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada. Viimasteks on näiteks ruumid, mille pindala ei võimalda kahemeetrist vahemaad kahe isiku vahel tagada. Lisaks ei kehti kuni kahe isiku koosliikumise piirang koos liikuvate perekondade kohta ning näiteks olukorras, kus on vajalik abistada isikut, kellel puudub iseseisev liikumisvõime.

Samuti kehtestatakse liikumisvabaduse piirang toitlustusettevõtete müügi- või teenindussaalides ning meelelahutusteenuse osutamise kohas (näiteks kinos, kontserdil, ööklubis, täiskasvanute klubis, kasiinos), kus korralduse kohaselt võivad koos liikuda ja viibida kuni 10 isikut tingimusel, et teiste isikutega hoitakse samuti vähemalt kahemeetrist vahemaad (nn 10+2 reegel). Toitlustusettevõtted, kes pakuvad kohapeal söömise võimalust, peavad tagama, et klientidel oleks võimalik vahemaa hoidmise tingimusi täita, paigutades näiteks lauad selleks piisava vahemaaga. 10+2 reegli järgimine võimaldab inimestel vaatamata piirangutele siiski väiksemate seltskondadena liikuda ja ühiselt aega veeta. Samuti võimaldab 10+2 reegel ettevõtjatel majandustegevust jätkata. Piirangut ei kohaldata juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada, samuti ei kohaldata seda laste mängutubades. Lisaks ei kehti kuni 10 isiku koosliikumise piirang perekondade kohta.

Siseruumides asuvates meelelahutusasutustes, kus on isikutele tagatud statsionaarne istekoht, võivad isikud väljaspool istekohtade ala liikuda samuti 10+2 reeglit järgides. Teenuse osutaja peab tagama klientidele võimaluse tingimusi täita ning hoolitsema selle eest, et inimesed täidaksid väljaspool istekohtadega ala kahe meetri vahemaa nõuet. Statsionaarsete istekohtadega üritustele ei kohaldata ka edaspidi 50% täituvuse piirangut, kuid arvestada tuleb osalejate arvu maksimaalset piirmäära (750). Samuti ei kohaldata klientidele nendes meelelahutusasutustes viibimise keeldu ajavahemikus kella 00.00 kuni 06.00.

Lisapiirangud on vajalikud, kuna koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis on kiiresti tõusnud. Terviseameti 11. novembri 2020. a hinnangul on Eestis koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord. Terviseameti 12. novembri 2020. a andmete põhjal lisandus viimase ööpäevaga 374 positiivset testi, viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 166,4. Võrdluseks, 14. oktoobril 2020. a oli sama näitaja 43,49, 12. septembril 2020. a 22,80 ja 1. augustil 2020. a 4,4. Haiglaravil on 12. novembri 2020. a seisuga 68 patsienti, juhitaval hingamisel on 6 patsienti.

Liikumisvabaduse piirangute rakendamise lähtekohaks on Terviseameti informatsioon, mille kohaselt on koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatav COVID-19 haigus nakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähikokkupuutel nakkusohtliku inimesega. See tähendab, et viirust on võimalik saada nakatunud inimesega lähikontaktis olles või saastunud pindade ning käte kaudu. Viirus levib tõhusamalt siseruumides ning ohustab eelkõige riskirühmi (sh vanemaealisi). Seetõttu piiratakse viiruse leviku stabiliseerimiseks inimeste kogunemist, viibimist ja liikumist rahvarohketes siseruumides.

Piirangute kehtestamist peavad vajalikuks nii Terviseamet kui ka Vabariigi Valitsust nõustav teadusnõukoda. 

Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json