Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2021
Avaldamismärge:RT III, 12.11.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine

Vastu võetud 11.11.2021 nr 390

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ punktidega 31–33 järgmises sõnastuses:

31. Isiku puhul, kes osaleb koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli või kutseõppeasutuse (edaspidi haridusasutus) õppe- ja kasvatustegevuses ja kelle SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus on positiivne, edastab Terviseamet testi tegemise aja, isiku ees- ja perekonnanime ning nakkusohtliku perioodi andmed haridusasutuse juhile või tema määratud isikule ning üldhariduskooli või kutseõppeasutuse koolitervishoiuteenuse osutajale, kes tuvastavad isikuga lähikontaktis olnud isikute nimed ja lähikontakti aja ning edastavad nimetatud teabe Terviseametile.

32. Haridusasutuse juhi määratud isiku töö- või ametiülesannetes peab olema sätestatud õigus töödelda punktis 31 nimetatud ülesande täitmise raames saadud andmeid ja temaga peab olema sõlmitud konfidentsiaalsuskokkulepe.

33. Haridusasutuse juhil on keelatud punktis 31 sätestatud nõuete täitmisel isikuandmeid säilitada kauem kui kaks tööpäeva nende saamisest, välja arvatud juhul, kui isik annab selleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) artikli 4 punktile 11 ja artiklile 7 vastava nõusoleku või esineb muu õiguslik alus isikuandmete säilitamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt.“.

2. Korraldus jõustub 15. novembril 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks karantiinis viibimise nõuded.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus karantiini korraldusega, kui karantiini kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Korraldusega kehtestatava karantiini eesmärk on ennetada ja takistada koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse edasist levikut.

Käesoleva korraldusega reguleeritakse, millistel tingimustel on võimalik Terviseametil edastada SARS-CoV-2 RT-PCR testi positiivse tulemuse saanud õpilase andmed haridusasutusele. Korraldusega nähakse ette edastatavate andmete koosseis (testi tegemise aeg, isiku ees- ja perekonnanimi ning nakkusohtliku perioodi andmed). Andmed edastatakse üldhariduskooli või kutseõppeasutuse koolitervishoiuteenuse osutajale ja õppeasutuse juhile või tema määratud isikule ehk äärmiselt piiritletud isikutele. Andmete edastamise eesmärk on, et haridusasutus tuvastaks SARS-CoV-2 RT-PCR testi positiivse tulemuse saanud isikuga koolis kokku puutunud isikud. Seejärel edastab koolitervishoiuteenuse osutaja, õppeasutuse juht või tema määratud isik eelnevalt nimetatud teabe (nakatunuga kokku puutunud isikute andmed) Terviseametile lähikontaktsuse määramiseks.

Kui nakkushaiguse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json