Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a määrusega nr 36 kinnitatud "Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 32, 636

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a määrusega nr 36 kinnitatud "Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste" muutmine

Vastu võetud 29.04.1996 nr 120

Maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324; 1995, 29, 356; 59, 1006) paragrahvi 18 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a määrusega nr 36 (RT I 1995, 13, 150) kinnitatud «Katastriüksuse sihtotstarvete liikides ja nende määramise alustes» järgmised muudatused:

1) muuta II osa pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:

«II. Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja alaliigid»;

2) asendada punktis 5 numberkoodide 011 ja 012 all toodud sihtotstarvete liigid järgmiselt:

«011. Maatulundusmaa (M) – põllumajandussaaduste tootmiseks ja metsakasvatuseks ettenähtud maa, mille hulka arvatakse ka katastriüksuse piires olev õuemaa ja muu maa vastavalt eksplikatsioonile. Eluasemekohti üldpindalaga kuni 2 ha ei arvata maatulundusmaa hulka.»;

3) lugeda punktis 5 olev numberkood 013 numberkoodiks 012;

4) täiendada II osa punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6. Katastriüksuse sihtotstarvete alaliigid koos numberkoodi ja tähistusega on järgmised:

      001. Elamumaa (E):

      0010. Väikeelamumaa (EE) – tervikkrundil paiknevate kuni 2 korteriga elamute ja garaažikruntide maa, suvila- ja aianduskruntide maa ning ridaelamute ja kahekorruseliste kolme ja enama korteriga korterelamute maa;

= ühepereelamumaa – elamu ehitamiseks eraldatud maa;

* kaksikelamumaa – kahe krundi piirile ehitatud väikeelamute maa;

= ridaelamumaa – kolme või enama kinnisel hoonestusviisil üksteise külge ehitatud ühepereelamu maa;

= kahekorruseliste kolme ja enama korteriga korterelamute maa;

* aiandus- ja suvilakruntide maa;

= maapealsete garaažide kruntide maa;

* maa-aluste garaažide kruntide maast 50%. Nende kruntide maapealse osa maksustamishind määratakse selle kasutamise sihtotstarbe järgi kogu pinna ulatuses;

** maatulundusmaa – sihtotstarbega maadel asuvate elamute õuemaa.

      0011. Korruselamumaa (EK) – kolme- või enamakorruseliste korterelamute maa;

= kolme- kuni viiekorruseliste korterelamute maa (EK3-5);

* kuue- kuni üheksakorruseliste korterelamute maa (EK6-9);

* kümne- ja enamakorruseliste korterelamute maa (EK>9).

      ** 0012. Eluasemekohtade maa (Eak) – hajaasustusega aladel paiknev kuni 2 ha suurune elamu juurde kuuluv eluasememaa;

** kuni 2 ha suurune katastriüksus, kus paikneb elamu või kuhu on antud ehitusluba. Nimetatud katastriüksus ei tohi olla lahustükkidest koosneva maaomandi üheks lahustükiks;

** maareformi seaduse paragrahvi 8 lõike 2 alusel tagastatud hoonestatud või hoonestamata kuni 2 ha suurune maatükk.

      ** 0013. Aiandus- ja suvilakruntide maa (Ak ja Sk) – kuni 1 ha suurune aiandus- või suvilakrunt;

** erastatud aiandus- ja suvilakrundid.

      ** 0014. Ühistute maa (Aü ja Sü) – aiandus- või suvilaühistu kasutuses olev kruntideks jaotamata maa.

      ** 0015. Aiandus- või suvilaühistute üldmaa (Aak või Sak) – kaasomandisse kuuluv ühistu avalikult kasutatav maa (teed, haljasmaa-alad, spordiplatsid jne).

      002. Ärimaa (Ä):

= kaupluste, turgude jt jaemüügiettevõtete maa;

= kaubabaaside, turustusorganisatsioonide jt hulgimüügiettevõtete maa;

= toitlustusettevõtete maa – restoranide, baaride, kohvikute jt toitlustusettevõtete maa;

= majutusettevõtete maa – hotellide, motellide, kämpingute jt majutusettevõtete maa;

= puhkekodude ja sanatooriumide maa – kasumit taotlevate sanatooriumide ja puhkekodude maa;

= turismifirmade ja kasumit taotlevate puhke- ja spordibaaside maa;

= bensiinijaamade maa;

= kokkuostuladude ja laoplatside maa;

= olmeteenindusettevõtete maa;

= näitusepaviljonide alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= pangahoonete alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= sideasutuste maa – sidekontorite, telefoni- ja telegraafiasutuste alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= kontorite ja büroode maa – kasumit taotlevate kontorite, büroode ja reklaamiagentuuride teenindamiseks vajalik maa;

= massikommunikatsioonide maa – raadio, televisiooni ja ajakirjanduse kasutuses olev ja nende teenindamiseks vajalik maa.

      003. Tootmismaa (T):

      0030. Tootmishoonete maa (Th) – tootmishoonete alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= tööstusettevõtete maa koos abitootmise, ladude ning olme- ja teenindushoonete teenindamiseks vajaliku maaga;

= elektrijaamade, alajaamade ja teiste energiat tootvate asutuste maa;

= katlamajade maa;

= külmhoonete, teraviljahoidlate, juurviljabaaside ja laokomplekside maa;

= ehitusettevõtete maa;

= metsapunktide ja saekaatrite maa;

= autobaaside ja automajandite maa;

= sadamate maa;

* liiklusvahendite (autobussid, trollid, trammid) remondikomplekside maa.

      0031. Põllumajanduslike tootmishoonete maa (Ph) – tervikvaradena (taludest, põllumajandusühistutest ja riigimajanditest eraldi) kasutatavate põllumajanduslike tootmis- ja abihoonete alune ning nende teenindamiseks vajalik maa;

** loomakasvatushoonete ja söödahoidlate maa;

** viljakuivatite, veskite jt tootmishoonete maa;

= katmikalade maa – tervikvarana kasutatav klaasialune maa koos selle teenindamiseks vajaliku maaga;

= põllumajandusliku tootmise administratiiv- ja kontorihoonete maa;

** põllutöömasinate remonditöökodade, sepikodade jt põllumajanduslike tootmishoonete maa.

      004. Mäetööstusmaa (K):

      0040. Karjääride maa (Kr) – karjääride alune ja nende teenindamiseks vajalik maa koos teede ja raudteedega;

= kruusa-, liiva-, savi-, põlevkivi-, fosforiidi-, paekivi- jne karjääride alune ja nende teenindamiseks vajalik maa koos teede ja raudteedega.

      0041. Turbatootmismaa (Tt) – väljakute alune maa koos kaitseribade, teede ja teenindusmaaga;

** frees- ja pätsturba tootmisväljakute maa koos teede ja teenindusmaaga.

      005. Sotsiaalmaa (Ü):

      0050. Ühiskondlike hoonete maa (Üh) – kasumit mittetaotlevate sotsiaalsfääriasutuste ja valitsusasutuste alune ning nende teenindamiseks vajalik maa;

= kultuuri- ja spordiasutuste maa;

= sakraalasutuste maa – kirikute ja palvemajade alune ning nende teenindamiseks vajalik maa;

= koolieelsete lasteasutuste maa;

= haridusasutuste maa;

= teadusasutuste maa;

= kasumit mittetaotlevate tervishoiu- ja veterinaarasutuste maa;

= sotsiaalhooldeasutuste maa;

= valitsus- ja omavalitsusasutuste maa, välja arvatud Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi maa;

= elamu- ja kommunaalettevõtete maa.

      0051. Üldmaa (Üm) – maa, millelt ei taotleta kasumit;

= meteoroloogiajaamade ja -vaatluspunktide maa;

= staadionide maa;

= supelrandade maa;

* botaanikaaedade ja loomaaedade maa;

= vabaõhumuuseumide maa;

= lauluväljakute maa;

= kallasradade alune maa;

= rahvapeo- ja kokkutulekuväljakute maa;

= rannalautrite maa ja väikeujuvvahendite paigutus- ning randumismaa;

= parkide ja muruväljakute maa – katastriüksusena katastrisse kantavate haljasalade alune maa;

= kalmistute maa.

      006. Veekogude maa (V):

= veekogude alune maa – iseseisva katastriüksuse moodustav rannavee, jõe, järve, veehoidla jm. veekogu alune maa.

      007. Transpordimaa (L):

* tänavate, kõnniteede, viaduktide, bussipeatuste, ootepaviljonide jt liikluseks vajalike rajatiste maa;

** teede ja maanteede maa – asulavälised liiklusmaa-alad koos liikluseks vajalike rajatiste, kraavide, teekaitseribade, parkimisplatside, ootepaviljonide ning liiva ja killustiku hoiuplatside aluse maaga;

= väljakute ja platside maa – väljakute, parkimisplatside, õppeväljakute, autobusside seisuplatside, bussijaamade jne aluse maaga;

* spetsialiseeritud autobaaside maa – tänavate ja teede korrastamiseks ettenähtud spetsialiseeritud autobaaside alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= raudteede ja trammiteede maa – teede alune ja nende teenindamiseks vajalik maa, samuti raudteejaamade, depoode ja trammide seisuplatside alune maa;

= lennuliiklusmaa – lennuliikluseks vajalikud maa-alad koos vajalike ehitiste ja rajatistega;

= navigatsiooniseadmete maa – tuletornide, majakate jt navigatsiooniseadmete teenindamiseks vajalik maa;

= gaasivarustuse ettevõtete ning gaasi siirdetorustike ja haruliinide maa.

      008. Jäätmehoidla maa (J):

= ettevõtete sanitaartsoonide maa;

= tootmis- ja olmejäätmete ladustamisplatside maa.

      009. Riigikaitsemaa (R):

= kaitsejõudude kasutuses olev maa – kasarmute, piirikaitsekordonite, õppekeskuste jt riigikaitse eesmärki teenivate rajatiste alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= kinnipidamiskohtade maa;

= tuletõrje- ja korrakaitseasutuste maa;

= tollipunktide alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= politsei ja liikluspolitsei kasutuses olevate hoonete alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= Kaitseliidu kasutuses olevate hoonete alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi maa.

      010. Kaitsealune maa (H):

** looduskaitsemaad – maastiku-, linnustiku-, taimestiku-, biosfääri-, soo-, järve-, põhjavee- jne kaitsealad ja reservaadid ning looduskaitseliste üksikobjektide (puud, kivid jne) alune ja nende teenindamiseks vajalik maa;

= arheoloogiliste ja ajalooliste kaitseobjektide maa – linnuste, linnamüüride, kivikalmete jt objektide alune ja nende teenindamiseks vajalik maa.

      011. Maatulundusmaa (M):

= põllumajandusmaa (haritav maa ja looduslik rohumaa);

= metsamaa;

= muu maa;

= õuemaa.

      012. Sihtotstarbeta maa (S):

= reserv- ja tagavaramaad – riigi- või munitsipaalomandis olevad reserv- ja tagavaramaad, mis ei ole kasutuses, samuti tööstuslikult rikutud tehnogeensed pinnased ja teised inimtegevuse tagajärjel tekkinud jäätmaad;

** paepaljandid, õhukesed paepealsed ja muu taimekasvatuseks kõlbmatu maa;

* detailplaneeringuta jäätmaa – asula territooriumil paiknev lage või võsastunud jäätmaa, kuhu pole tehtud detailplaneeringut.

Märkus. Käesolevas punktis tähisega * märgistatud alaliigi objektitüüpe kasutatakse ainult tiheasustusega alade sihtotstarvete määramisel, tähisega ** märgistatuid ainult hajaasustuse alade sihtotstarbe määramisel ja tähisega = nii tihe- kui ka hajaasustusega alade sihtotstarbe määramisel.»;

5) lugeda senine punkt 6 punktiks 7, punkt 7 punktiks 8 ja punkt 8 punktiks 9;

6) täiendada III osa punktiga 10 järgmises sõnastuses:

«10. Kaitsealuse maa (010, H) maksustamishinna määramisel lähtutakse sihtotstarbest, mis maatükil oli enne kitsenduste kehtestamist.»;

7) lisada senise punkti 9 teksti pärast sõna «aluste» sõnad «ja nende muudatuste»;

8) lugeda senised punktid 9 ja 10 vastavalt punktideks 11 ja 12;

9) tunnistada kehtetuks senine punkt 11.

Peaminister   Tiit VÄHI
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigisekretär   Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json