Teksti suurus:

Äriseadustiku ja selle rakendamisega seotud seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 40, 773

Äriseadustiku ja selle rakendamisega seotud seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 28.05.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. mai 1996. a otsusega nr 723

1. peatükk

Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355) tehtavad muudatused

§ 1. Paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Füüsilisest isikust ettevõtjaks võib olla iga füüsiline isik. Kui isik on teovõimetu, teeb seaduses sätestatud ulatuses tehinguid tema nimel seaduslik esindaja. Kui isiku teovõime on piiratud, võib ta teha tehinguid seaduses sätestatud tingimustel seadusliku esindaja nõusolekul.».

§ 2. Paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Äriühingu põhikirjas märgitud tegevusala ning ettevõtja tegevusala kohta äriregistrisse tehtud kanne ei või olla eksitav ettevõtja tegevuse liigi ega ulatuse suhtes.».

§ 3. Paragrahvis 5:

1) lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «omandajale» sõnadega «või valduse saajale» ning sellest jäetakse välja sõnad «õigused ja»;

2) lõiget 2 täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ettevõtte või selle osa omandi või valduse üleminekul lähevad sellega seotud õigused üle omandajale või valduse saajale vastavalt nendevahelisele kokkuleppele.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka ettevõtetele, mis kuuluvad isikutele, keda ei loeta käesoleva seaduse kohaselt ettevõtjaks.».

§ 4. Paragrahvis 9:

1) lõikest 3 jäetakse välja sõna «käibes»;

2) lõiget 4 täiendatakse enne sõna «Täiendeid» sõnadega «2. ja 3. lõikes nimetatud».

§ 5. Paragrahvis 10 asendatakse sõna «ettevõtjata» sõnaga «ettevõtteta».

§ 6. Paragrahvis 12:

1) lõikes 7 asendatakse sõna «munitsipaal» sõnadega ««linna» või «valla»»;

2) lõige 9 jäetakse välja.

§ 7. Paragrahvist 13 jäetakse välja lõiked 1 ja 2.

§ 8. Paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ettevõtja äriregistrisse kandmisel annab prokuura füüsilisest isikust ettevõtja, täis- või usaldusühingu asutamisel ühiselt kõik ühingut juhtima õigustatud osanikud ning osaühingu, aktsiaseltsi või tulundusühistu asutamisel asutajad ühingu asutamislepinguga.»

§ 9. Paragrahvi 21 lõike 1 teise lause lõppu lisatakse sõnad «, äriühingu korral ka prokuristi määranud organi otsus».

§ 10. Paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kohtunik või registrisekretär ei või osa võtta ettevõtja kandeavalduse menetlemisest, kui ettevõtjaks on:
1) see kohtunik või registrisekretär või tema sugulane või hõimlane tsiviilkohtupidamise seadustiku § 18 1. lõike punktis 2 sätestatud ulatuses;
2) täisühing, mille osanikuks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik;
3) usaldusühing, mille täisosanikuks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik;
4) osaühing või aktsiaselts, mille juhatuse või nõukogu liikmeks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik;
5) tulundusühistu, mille juhatuse liikmeks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik.».

§ 11. Paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «avaldatakse» sõnaga «ajalehes».

§ 12. Paragrahvi 32 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Registripidaja võib ettevõtjalt nõuda ka täiendavaid dokumente, kui need on vajalikud kande aluseks olevate asjaolude väljaselgitamiseks.».

§ 13. Paragrahvis 33:

1) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Äriregistrile avalduse või muude dokumentide esitamiseks õigustatud isik on kohustatud seda tegema.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Registripidajale esitatavale avaldusele alla kirjutama õigustatud isik võib allakirjutamiseks volitada teist isikut. Avaldusele allakirjutamiseks antud volikiri peab olema notariaalselt tõestatud.»;

3) lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «jooksul» sõnadega «, arvates kande tegemisest registrisse või otsuse tegemisest, millega kandeavaldus jäeti rahuldamata.»;

4) lõiget 4 täiendatakse uue esimese lausega järgmises sõnastuses:

«Registripidaja teeb kande hiljemalt viiendal tööpäeval pärast kandeotsuse allakirjutamist.».

§ 14. Paragrahvi 34 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kannet ei loeta kehtivaks õigustoimingute suhtes, mis tehakse 15 päeva jooksul pärast kande tegemist, kui kolmas isik tõendab, et ta kande sisu ei teadnud ega pidanudki teadma.».

§ 15. Paragrahvi 38 lõikesse 2 lisatakse pärast sõna «säilitatakse» sõnad «kandeavaldust, asutamislepingut või asutamisotsust, põhikirja, nõukogu liikmete nimekirja, juhatuse liikmete allkirjanäidiseid, majandusaasta aruannet ja muid».

§ 16. Paragrahvi 39 lõikesse 2 lisatakse pärast sõna «säilitatakse» sõnad «kandeotsust, ettevõtja esitatud andmeid tema sidevahendite numbrite kohta, kohtuniku trahvimäärusi, registripidaja poolt ettevõtjale saadetud järelepärimiste, hoiatuste jms. ärakirju, ametiasutuste poolt registripidajale esitatud andmeid ja järelepärimisi seoses ettevõtjaga ning muid».

§ 17. Paragrahvi 53 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Äriregistrit pidava maa- või linnakohtu esimees võib tähtaega erilist kontrollimist vajavate asjaolude olemasolul pikendada kuni 30 päevani.».

§ 18. Paragrahvi 54 teises lauses asendatakse sõnad «lükkab kohtunik avalduse tagasi» sõnadega «teeb kohtunik otsuse, millega avaldus jäetakse rahuldamata».

§ 19. Paragrahvi 56 lõikes 2 asendatakse sõnad «10 tööpäeva» sõnadega «§ 33 4. lõikes nimetatud tähtaja».

§ 20. Paragrahvi 64 punktis 16 asendatakse sõnad «kandeotsuse täitja» sõnaga «registrisekretäri».

§ 21. Paragrahvi 65 täiendatakse punktidega 16 ja 17 järgmises sõnastuses:

«16) kande kuupäev ja registrisekretäri allkiri;
17) viited hilisematele kannetele ja muud märkused.».

§ 22. Paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Isik, kellele rahatrahv määrati, võib viie päeva jooksul, arvates trahvimääruse ärakirja saamise päevast, taotleda trahvist vabastamist või trahvi suuruse vähendamist tsiviilkohtupidamise seadustikus sätestatud korras.».

§ 23. Paragrahvi 75 lõike 2 punkti 1 lõppu lisatakse sõnad «, samuti ettevõtja majandusaasta algus ja lõpp».

§ 24. Paragrahvi 83 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kui äriregistrile esitatava avaldusega taotletakse kande muutmist või uue kande tegemist, tuleb avaldusele lisada vastav osanike otsus. Uue osaniku registrisse kandmise ja registrist kustutamise korral peab registripidajale esitatavale avaldusele alla kirjutama ka see osanik.».

§ 25. Paragrahvi 84 punkti 3 lõppu lisatakse sõnad «, samuti täisühingu majandusaasta algus ja lõpp».

§ 26. Paragrahvi 106 lõikes 4 asendatakse sõna «täisosanik» sõnaga «osanik».

§ 27. Paragrahvis 138:

1) lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «arv» sõnadega «, samuti nende jaotus asutajate vahel»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

«7) juhatuse ja, kui moodustatakse nõukogu, selle liikmete andmed;
8) prokuristi või audiitori määramise korral nende andmed.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Asutamislepingu sõlmimisega kinnitavad asutajad ka osaühingu põhikirja.».

§ 28. Paragrahvi 139 lõike 1 punkt 3 jäetakse välja.

§ 29. Paragrahvis 144:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4) juhatuse ja nõukogu liikmete, audiitorite olemasolul ka nende nimed, isikukoodid ja elukohad;»;

2) lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, peab avaldusele lisama väljavõtte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.».

§ 30. Paragrahvi 145 punkti 2 ja § 251 punkti 2 täiendatakse sõnade «tegevusala» ja «asukoht» vahel komaga.

§ 31. Paragrahvi 149 lõikes 2 asendatakse sõnad «soovist teatamisest» sõnadega «lepingu esitamisest».

§ 32. Paragrahvi 153 lõikes 2 asendatakse sõnad «tähtaega pärijale» sõnadega «tähtaega ja korda pärijale kohase».

§ 33. Paragrahvi 155 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Ülekurssi võib kasutada osaühingu kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.».

§ 34. Paragrahvi 157 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Osanikele võib teha väljamakseid üks kord aastas puhaskasumist kinnitatud aastabilansi alusel.».

§ 35. Paragrahvis 168:

1) lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «tagasikutsumine» sõnadega «, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks osaühingu esindaja määramine;»;

2) lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) juhatuse või nõukogu liikme või osaniku vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus osaühingu esindaja määramine;»;

3) lõike 1 punkti 11 täiendatakse pärast sõna «lõpetamise» sõnadega «, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise»;

4) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Sellistel asjaoludel tehtud otsuse tegemisega süüliselt tekitatud kahju eest vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.».

§ 36. Paragrahvis 171:

1) lõike 2 osalause enne punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks või juhtudel, kui:»;

2) lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «suurus» sõnadega «või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Osanike koosolek protokollitakse. Osanike koosoleku protokollile kohaldatakse vastavalt §-s 304 sätestatut.».

§ 37. Paragrahvi 173 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele. Hääletusprotokolli kantakse:
1) osaühingu ärinimi ja asukoht;
2) protokollija nimi;
3) vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega;
4) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud osaniku nõudel tema eriarvamuse sisu;
5) muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.».

§ 38. Paragrahvi 175 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «avaldusele peab lisama osanike otsuse» sõnadega «põhikirja muutmise kohta, osanike koosoleku protokolli või hääletusprotokolli».

§ 39. Paragrahvi 176 täiendatakse pärast sõna «suurus» sõnadega «või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus».

§ 40. Paragrahvis 179:

1) lõiget 4 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga, mida säilitatakse registritoimikus. Nimekirjas tuleb märkida § 182 1. lõikes nimetatud andmed.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kasumi jaotamise ettepanekus tuleb märkida § 332 3. lõikes nimetatud andmed. Kasumi jaotamise otsusele kohaldatakse vastavalt §-s 335 sätestatut.».

§ 41. Paragrahvis 180:

1) lõiget 2 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.»;

2) lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui osaühingul on nõukogu, võib osaühingu põhikirjas ette näha, et juhatuse esimehe määrab nõukogu.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

«(8) Juhatuse täpsema töökorra võib ette näha põhikirjas.».

§ 42. Paragrahvi 182 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «-aasta» sõnadega «, samuti nende osade nimiväärtused».

§ 43. Paragrahvis 184:

1) lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «valib ja kutsub tagasi üldkoosolek» sõnadega «valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt»;

2) lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Juhatuse liikme volituse lõppemise või uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele tuleb lisada nõukogu otsus ja koosoleku protokoll, nõukogu puudumisel osanike koosoleku otsus ja koosoleku protokoll või hääletusprotokoll.»;

3) lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.»;

4) lõiget 3 täiendatakse pärast teist lauset uue lausega järgmises sõnastuses:

«Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.»

§ 44. Paragrahvi 187 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «osaühingule» sõnadega «või osanikele».

§ 45. Paragrahvis 189:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Osaühingul peab olema nõukogu, kui osakapital on üle 400 000 krooni ja osaühingu juhatuses on vähem kui kolm liiget või kui see on ette nähtud osaühingu põhikirjas.»;

2) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «§-des 316–327» arvuga «, 333».

§ 46. Paragrahvi 190 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Osaühingul peab olema audiitor, kui osaühingu osakapital on üle 400 000 krooni või kui see on ette nähtud seaduses või põhikirjaga.»

§ 47. Paragrahvi 192 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Osakapitali suurendamise otsust ei või vastu võtta enne osaühingu äriregistrisse kandmist.».

§ 48. Paragrahvi 195 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Fondiemissiooni võivad osanikud otsustada pärast aastabilansi kinnitamist. Kui fondiemissioon otsustatakse pärast seitsme kuu möödumist ajast, mille seisuga aastabilanss koostati, tuleb koostada ja osanike poolt kinnitada vahebilanss majandusaasta aruande koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras.».

§ 49. Paragrahvi 196 lõike 1 punkti 2 lõppu lisatakse sõnad «, kui põhikirja muudetakse».

§ 50. Paragrahvist 201 jäetakse välja punkt 3.

§ 51. Paragrahvi 212 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «likvideerimismenetlusest» sõnadega «üleriigilise levikuga».

§ 52. Paragrahvi 216 lõikes 3 asendatakse sõnad «ühe aasta» sõnadega «kuue kuu».

§ 53. Paragrahvi 225 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ülekurssi võib kasutada aktsiaseltsi kahjumi katmiseks ja aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.».

§ 54. Paragrahvi 227 lõikes 3 asendatakse sõna «juhatuse» sõnaga «nõukogu».

§ 55. Paragrahvi 229 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «kuud» sõnadega «võõrandamise lepingu esitamisest».

§ 56. Paragrahvi 233 lõike 2 lõppu lisatakse sõnad «nõukogu poolt kehtestatud korras.».

§ 57. Paragrahvis 243:

1) lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «õigused» sõnadega «, samuti aktsiate jaotus asutajate vahel»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

«7) juhatuse ja nõukogu liikmete, samuti audiitori andmed;
8) prokuristi määramise korral tema andmed.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Asutamislepingu sõlmimisega kinnitavad asutajad ka aktsiaseltsi põhikirja.».

§ 58. Paragrahvi 244 lõikest 1 jäetakse välja punkt 8.

§ 59. Paragrahvis 250:

1) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) juhatuse ja nõukogu liikmete, samuti audiitorite nimed, isikukoodid ja elukohad;»;

2) lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, peab avaldusele lisama väljavõtte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Juhatus on kohustatud esitama avalduse äriregistrisse kandmiseks kuue kuu jooksul, arvates asutamislepingu sõlmimisest.».

§ 60. Paragrahvi 259 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «muuta» sõnadega «, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti».

§ 61. Paragrahvi 260 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) märkimise aeg.».

§ 62. Paragrahvi 276 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna «et» sõnadega «eri liiki».

§ 63. Paragrahvi 277 lõikes 1 asendatakse sõna «aastabilansi» sõnadega «majandusaasta aruande».

§ 64. Paragrahv 278 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 278. Dividendi suurus

Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku esitab juhatus.».

§ 65. Paragrahvi 292 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «suurus» sõnadega «või muu seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus».

§ 66. Paragrahvis 293:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «juhatus» sõnaga «nõukogu»;

2) lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «Nõukogu» sõnaga «Juhatus».

§ 67. Paragrahvis 298:

1) lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõna «lõpetamise» sõnadega «ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise»;

2) lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) juhatuse või nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus aktsiaseltsi esindaja määramine;».

§ 68. Paragrahvi 300 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus» sõnadega «põhikirja muutmise kohta, üldkoosoleku protokoll».

§ 69. Paragrahvi 301 täiendatakse pärast sõna «suurus» sõnadega «või muu seaduses sätestatud aktsiakapitali minimaalne suurus».

§ 70. Paragrahvis 304:

1) lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõnad «, juhatuse või nõukogu liikme»;

2) lõikes 6 asendatakse sõnad «vähemalt 1/10 aktsionäride nõudel» sõnadega «aktsionäride nõudel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist,».

§ 71. Paragrahvis 306:

1) lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Juhatuse täpsema töökorra võib ette näha põhikirjas.».

§ 72. Paragrahvi 307 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kolmandate isikute suhtes kehtib ühine esindus ainult siis, kui see on kantud äriregistrisse.».

§ 73. Paragrahvi 308 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.».

§ 74. Paragrahvis 309:

1) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.»;

2) lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «kutsuda» sõnadega «, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Juhatuse liikme volituste lõppemise või juhatuse uue liikme registrisse kandmise avaldusele kirjutab alla nõukogu esimees või tema poolt volitatud isik. Avaldusele tuleb lisada nõukogu otsus ja koosoleku protokoll.».

§ 75. Paragrahvi 311 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Põhikirjaga võib juhatuse esimehe määramise õiguse anda nõukogule.».

§ 76. Paragrahvi 315 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «aktsiaseltsile» sõnadega «või aktsionäridele».

§ 77. Paragrahvis 317:

1) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Põhikirjaga võib nõukogule anda õiguse otsustada ka muid küsimusi, mille otsustamine ei kuulu vastavalt seadusele või põhikirjale juhatuse või üldkoosoleku pädevusse.»;

2) lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Nõukogu kinnitab ka aktsiaseltsi aastaeelarve, kui seda ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.»;

3) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja õigusvaidluste pidamise ning määrab selleks aktsiaseltsi esindaja.».

§ 78. Paragrahvis 318:

1) paragrahvist jäetakse välja lõige 3;

2) lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ega mõni teine aktsiaseltsi nimel tegutsema volitatud isik».

§ 79. Paragrahvis 319:

1) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.»;

2) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «valitakse» sõnadega «või määratakse»;

3) lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «võib» sõnadega «üldkoosoleku valitud»;

4) lõiget 4 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Nõukogu liikmed, kes ei ole valitud üldkoosoleku poolt, võib enne nende valimise või määramise otsuses sätestatud tähtaega tagasi kutsuda nende valija või määraja otsusel.».

§ 80. Paragrahvi 322 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kohus võib aktsionäri, juhatuse või nõukogu liikme nõudel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva nõukogu otsuse, kui nõue on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.».

§ 81. Paragrahvi 325 lõikes 2 asendatakse sõna «juhatuse» sõnaga «nõukogu».

§ 82. Paragrahvi 328 lõiget 2 täiendatakse enne sõna «isik» sõnaga «füüsiline».

§ 83. Paragrahvi 330 lõike 4 teises lauses asendatakse sõna «osaühingu» sõnaga «aktsiaseltsi».

§ 84. Paragrahvi 332 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «reservfondi» sõnaga «reservkapitali».

§ 85. Paragrahvis 333:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõukogu õigused aruannete koostamisel»;

2) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.».

§ 86. Paragrahvi 334 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Koos majandusaasta aruandega tuleb esitada üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga, mida säilitatakse registritoimikus. Nimekirjas tuleb näidata § 233 1. lõikes nimetatud andmed.».

§ 87. Paragrahvi 342 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) aktsiatähtede ümbervahetamise aeg, kui aktsiatähed on välja antud.».

§ 88. Paragrahvis 343:

1) lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «makstud» sõnadega «või fondiemissioon läbi viidud»;

2) lõike 1 punkt 3 asendatakse punktidega 3–6 järgmises sõnastuses:

«3) põhikirja uus tekst, kui põhikirja muudetakse;
4) aktsiakapitali suurendamisel uute sissemaksetega – panga teatis aktsiakapitali sissemaksmise kohta;
5) fondiemissiooni korral – selle läbiviimise aluseks olnud bilanss;
6) mitterahalise sissemaksega tasumisel – sissemakse väärtust ja selle üleandmist tõendavad dokumendid;»;

3) lõike 1 punkt 4 loetakse punktiks 7.

§ 89. Paragrahvi 349 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Äriregistrile esitatavale avaldusele aktsiakapitali suurendamise kohta lisatakse nõukogu otsus ja koosoleku protokoll.».

§ 90. Paragrahvis 350:

1) lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «aastabilansi koostamisest» sõnadega «ajast, mille seisuga aastabilanss koostati»;

2) lõikesse 2 lisatakse kolmas lause järgmises sõnastuses:

«Vahebilanss tuleb koostada ja kinnitada majandusaasta aruande koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras.».

§ 91. Paragrahvi 363 lõikes 1 asendatakse sõna «vähendamisele» sõnadega «vähendamise aasta ja sellele».

§ 92. Paragrahvist 364 jäetakse välja punkt 3.

§ 93. Paragrahvi 372 lõikes 5 asendatakse sõna «osaühingu» sõnaga «aktsiaseltsi».

§ 94. Paragrahvi 375 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «likvideerimis-menetlusest» sõnaga «üleriigilise levikuga».

§ 95. Paragrahvi 379 lõikes 3 asendatakse sõnad «ühe aasta» sõnadega «kuue kuu».

§ 96. Paragrahvi 384 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistrisse kandma filiaali.».

§ 97. Paragrahvis 385:

1) lõike 1 viimases lauses asendatakse sõnad «olla äriühing» sõnadega «tegelda majandustegevusega»;

2) lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «§-des» sõnadega «310 ja».

§ 98. Paragrahvis 386:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «äriregistrisse äriühingu» sõnadega «äriregistrisse filiaali juhataja»;

2) lõikes 5 asendatakse sõna «lõpetatuks» sõnaga «lõppenuks».

§ 99. Paragrahvis 387:

1) paragrahvist jäetakse välja punkt 9;

2) punkti 12 täiendatakse enne sõna «majandusaasta» sõnaga «äriühingu» ja pärast sõna «lõpp» sõnadega «ning kas ühing peab majandusaasta aruande avaldama».

§ 100. Paragrahvi 388 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Raamatupidamist tuleb filiaali kohta pidada vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele.».

§ 101. Paragrahvis 389 asendatakse sõnad «kannab selle äriregistrisse» sõnadega «teeb selle kohta äriregistrisse vastava märke».

§ 102. Paragrahvis 390:

1) lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «lõpetatud» sõnaga «lõppenud»;

2) lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna «äriühinguna» sõnaga «ettevõtjana»;

3) lõikes 4 asendatakse sõnad «ja 374–383» sõnadega «, 374–377, 378 1. ja 2. lõikes ja 381–383»;

4) lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist koostavad likvideerijad lõppbilansi, mis lisatakse filiaali registrist kustutamise avaldusele.».

§ 103. Paragrahvi 392 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «annab» sõnadega «ühendatava ühingu».

§ 104. Paragrahvi 393 lõike 1 esimest lauset täiendatakse enne sõna «esindama» sõnaga «ühingut».

§ 105. Paragrahvi 395 esimeses lauses asendatakse sõna «esindama» sõnaga «juhtima».

§ 106. Paragrahvi 398 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «seaduse» sõnaga «, ühingulepingu».

§ 107. Paragrahvi 399 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «täitmist» sõnadega «, välja arvatud, kui tema nõude täitmise tähtpäev on saabunud».

§ 108. Paragrahvis 400:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) ajalehed, milles on avaldatud § 399 2. lõikes nimetatud teated.»;

2) lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «koostatud» sõnaga «seisuga» ning teist lauset täiendatakse pärast sõna «koostamisele» sõnadega «ja kinnitamisele» ja pärast sõna «koostamise» sõnadega «ja kinnitamise»;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «hagi» sõnaga «avaldus».

§ 109. Paragrahvis 403:

1) lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna «hinemise» sõnaga «ühinemise»;

2) lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «äriregistrites» sõnaga «registrites».

§ 110. Paragrahvi 407 lõikes 2 asendatakse sõnad «Ühendatava ühingu» sõnadega «Ühendatava usaldusühingu».

§ 111. Paragrahvi 409 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna «ühineva» sõnaga «ühendatava».

§ 112. Paragrahvis 414:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «osad» sõnaga «osa»;

2) lõikes 2 asendatakse sõna «osasid» sõnaga «osa» ja sõna «need» sõnaga «selle».

§ 113. Paragrahvi 417 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «§ 392 1. lõikes» sõnadega «ja § 405 4. lõikes» ning enne sõna «juhatuse» sõnadega «osakapitali suurus, samuti».

§ 114. Paragrahvis 421:

1) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui otsus tehakse § 297 2. lõikes sätestatud korras, peab otsuse poolt hääletama vähemalt 2/3 iga liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.»;

2) lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna «ühendava» sõnaga «ühendatava» ja lauset täiendatakse pärast sõna «heakskiitmine» sõnaga «ühendava».

§ 115. Paragrahvi 425 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «nende nimed» sõnadega «osanike nimekirja ning ühendava täis- või usaldusühingu puhul».

§ 116. Paragrahvi 427 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «§ 392 1. lõikes» sõnadega «ja § 405 4. lõikes» ning enne sõna «juhatuse» sõnadega «aktsiakapitali suurus, samuti».

§ 117. Paragrahvi 433 täiendatakse pärast sõnu «§ 392 1. lõikes» sõnadega «ja § 405 4. lõikes».

§ 118. Paragrahvi 435 lõike 1 esimest lauset täiendatakse enne sõna «esindama» sõnaga «ühingut» ja punkti 5 täiendatakse pärast sõna «annab» sõnadega «jaguneva ühingu».

§ 119. Paragrahvi 436 lõike 1 esimest lauset täiendatakse enne sõna «esindama» sõnaga «ühingut».

§ 120. Paragrahvi 438 esimeses lauses asendatakse sõna «esindama» sõnaga «juhtima».

§ 121. Paragrahvi 441 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «seaduse» sõnaga «, ühingulepingu».

§ 122. Paragrahvis 443:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) ajalehed, milles on avaldatud § 442 2. lõikes nimetatud teated.»;

2) lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «jagunemise» sõnaga «jaotumise» ja esimest lauset täiendatakse pärast sõna «koostatud» sõnaga «seisuga» ning teist lauset täiendatakse pärast sõna «koostamisele» sõnadega «ja kinnitamisele» ja pärast sõna «koostamise» sõnadega «ja kinnitamise»;

3) lõikes 3 asendatakse sõna «hagi» sõnaga «avaldus».

§ 123. Paragrahvis 446:

1) lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «äriregistrites» sõnaga «registrites»;

2) lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «lõpetatuks» sõnaga «lõppenuks».

§ 124. Paragrahvi 448 lõikes 1 asendatakse sõna «jagunemises» sõnaga «jagunemisel».

§ 125. Paragrahvi 451 lõikes 2 asendatakse sõnad «jaguneva ühingu» sõnadega «jaguneva usaldusühingu».

§ 126. Paragrahvi 453 lõikes 2 asendatakse sõnad «jagunemisel osaleva» sõnaga «jaguneva».

§ 127. Paragrahvi 454 lõikes 1 asendatakse sõna «jagunemisel» sõnaga «jaotumisel».

§ 128. Äriseadustiku 32. peatüki 3., 4. ja 5. jao pealkirjas asendatakse sõna «jagunemises» sõnaga «jagunemisel».

§ 129. Paragrahvis 458:

1) pealkirja täiendatakse pärast sõna «üleandmine» sõnaga «jagunemisel»;

2) lõikes 1 asendatakse sõnad «kõigepealt jaguneva» sõnadega «kõigepealt omandava» ja sõna «osad» sõnaga «osa»;

3) lõikes 2 asendatakse sõna «osasid» sõnaga «osa» ja sõna «need» sõnaga «selle»;

4) paragrahvist jäetakse välja lõige 3.

§ 130. Paragrahvi 461 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «§ 435 1. lõikes» sõnadega «ja § 449 4. lõikes» ja enne sõna «juhatuse» sõnadega «osakapitali suurus, samuti».

§ 131. Paragrahvi 465 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui otsus tehakse § 297 2. lõikes sätestatud korras, peab otsuse poolt hääletama vähemalt 2/3 iga liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.».

§ 132. Paragrahvi 469 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «nende nimed» sõnadega «osanike nimekirja ning omandava täis- või usaldusühingu puhul».

§ 133. Paragrahvi 471 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «§ 435 1. lõikes» sõnadega «ja § 449 4. lõikes» ja enne sõna «juhatuse» sõnadega «aktsiakapitali suurus, samuti».

§ 134. Paragrahvi 477 täiendatakse pärast sõnu «§ 435 1. lõikes» sõnadega «ja § 449 4. lõikes».

§ 135. Paragrahvi 480 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõna «uue» ja punktist 4 sõna «uues» ning lõiget täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) kui ühing kujundatakse ümber osaühinguks või aktsiaseltsiks – osa- või aktsiakapitali suurus.».

§ 136. Paragrahvi 481 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «seaduse» sõnaga «, ühingulepingu».

§ 137. Paragrahv 484 jäetakse välja.

§ 138. Paragrahvis 485:

1) lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «ühinemisotsus» sõnaga «ümberkujundamisotsus», punktis 7 sõna «nimed» sõnaga «andmed» ja punktis 8 sõna «liikmed» sõnadega «liikmete andmed»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

«9) ajalehed, milles on avaldatud § 483 2. lõikes nimetatud teated.»;

3) lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «koostatud» sõnaga «seisuga» ning teist lauset täiendatakse pärast sõna «koostamisele» sõnadega «ja kinnitamisele» ja pärast sõna «koostamise» sõnadega «ja kinnitamise»;

4) lõikes 3 asendatakse sõna «hagi» sõnaga «avaldus»;

5) paragrahvi täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kui koos ümberkujundamisega otsustatakse äriühingu osa- või aktsiakapitali suurendamine, tuleb äriregistrile täiendavalt esitada osa- või aktsiakapitali sissemakset tõendavad dokumendid.».

§ 139. Paragrahvi 490 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «nende nimed» sõnadega «osanike nimekirja ning ühendava täis- või usaldusühingu puhul».

§ 140. Paragrahvi 497 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kui aktsiaseltsil on nõukogu, esitab see» sõnadega «Nõukogu esitab».

§ 141. Paragrahvi 503 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Aktsionäri nõudel antakse talle üldkoosolekul teavet ka ümberkujundamise teiste oluliste asjaolude kohta.».

§ 142. Paragrahvi 504 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui otsus tehakse § 297 2. lõikes sätestatud korras, peab otsuse poolt hääletama vähemalt 2/3 iga liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.».

§ 143. Paragrahvis 506:

1) lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Enne 1995. aasta 1. septembrit asutatud äriühingutele kohaldatakse kuni nende äriregistrisse kandmiseni vastavalt käesoleva seadustiku §-des 1, 2 1., 4. ja 5. lõikes, 4–6, 79–82, 85–98, 100, 101, 102 1.–3. lõikes, 103 1.–3. lõikes, 104–111, 113–115, 117–121, 123–126, 128–130, 131 1. lõikes, 132, 134 1. lõikes, 135, 140–143, 144 1. lõike punktides 1, 2, 4, 5, 7, 8 ja 3. lõikes, 145, 146, 148 3.–6. lõikes, 149–170, 171 1. ja 3. lõikes, samuti 2. lõike punktis 3, 172–175, 177, 178, 179 1.–3. lõikes, 180 1., 2., 6. ja 7. lõikes ning 3. lõike esimeses ja teises lauses, 181–188, 190, 191, 192 1. ja 2. lõikes, 193–195, 197–199, 201–203, 205–207, 209–216, 219 1. lõikes, 220, 221, 223–226, 227 1. ja 2. lõikes, 228–240, 241 1., 2., 3. ja 4. lõikes, 246–248, 249 4. lõikes, 250 1. lõike punktides 1, 2, 5, 6, 7, 8 ja 3. lõikes, 251, 252, 272–291, 292 1. lõike punktis 2, 2. ja 3. lõikes, 293–299, 300 1. lõikes, 302–307, 308 1.–3. lõikes, 309–315, 328–332, 334–340, 341 1.–3. lõikes, 342, 344–358, 360–366, 368–370, 372–379 ja 383 sätestatut.»;

2) lõiget 2 täiendatakse uue teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kuni äriregistrisse kandmiseni on aktsiaseltsi juhatusel nii juhatuse kui ka nõukogu õigused, kui aktsiaseltsi põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.»;

3) lõike 2 senine teine lause loetakse kolmandaks lauseks;

4) lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või omavalitsusele» ja sõnad «vastava seaduse jõustumiseni» asendatakse sõnadega «äriühingu äriregistrisse kandmiseni»;

5) paragrahvi täiendatakse lõigetega 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

«(4) Kuni äriregistrisse kandmiseni on aktsiaseltsi üldkoosoleku pädevuses lisaks § 298 1. lõikes sätestatule ka muude aktsiaseltsi põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

(5) Enne § 180 2. lõike neljandas lauses ja § 308 4. lõikes nimetatud nõuete jõustumist peab äriregistrisse kantud osaühingute ja aktsiaseltside juhatuse koosseis olema viidud vastavusse nimetatud nõuetega 1997. aasta 1. septembriks.

(6) Kuni 1999. aasta 1. septembrini võib osaühingu ja aktsiaseltsi juhatus omandada ja võõrandada osaühingu või aktsiaseltsi nimel kinnisasju, ehitisi kui vallasasju ning osalust teistes äriühingutes (osad, aktsiad) ainult nõukogu, selle puudumisel aga osanike koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku otsusel, kui osaühingu või aktsiaseltsi põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Nimetatud piirang kehtib kolmandate isikute suhtes.».

§ 144. Paragrahv 509 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 509. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

(1) Äriregistrisse kantud äriühingute ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub käesolevas seadustikus sätestatud korras. Äriregistrisse kantud äriühing ei või ühineda äriregistrisse kandmata äriühinguga.

(2) Äriregistrisse kandmata ettevõtte võib ümber kujundada käesolevas seadustikus sätestatud ettevõtjaks või muul käesolevas paragrahvis sätestatud viisil. Äriregistrisse kandmata ettevõtete ümberkujundamisel kohaldatakse käesoleva seadustiku §-des 478–482, 485–487, 489–495, 498, 500 ja 504 sätestatut. Äriregistrisse kandmata ettevõtte ümberkujundamisel ei kohaldata § 485 1. lõike esimeses lauses toodud tähtaega.

(3) Riigiettevõtete, riiklike ettevõtete ja riiklike väikeettevõtete, samuti muude riigile kuuluvate ettevõtete ning rahva- ja rendiettevõtete ja riiklike fondide ümberkujundamine, ühinemine ja jagunemine toimub Vabariigi Valitsuse korralduse alusel ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Erastamisnimekirja kantud ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub erastamisseaduses (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329; 83, 1448; 22, 327; 54, 881; 57, 979; 1996, 36, 738) sätestatud korras.

(4) Munitsipaalettevõtte võib ümber kujundada osaühinguks, aktsiaseltsiks või kohaliku omavalitsuse asutuseks. Munitsipaalettevõtte ümberkujundamise otsustab valla- või linnavolikogu ja korraldab valla- või linnavalitsus.

(5) Riigiettevõtte või riikliku ettevõtte võib ümber kujundada osaühinguks, aktsiaseltsiks, avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks või riigiasutuseks.

(6) Rendiettevõtte, rahvaettevõtte või riikliku väikeettevõtte võib ümber kujundada osaühinguks või aktsiaseltsiks.

(7) Ümberkujundamisel tuleb äriregistripidajale esitada § 485 1. lõike punktides 1–4 ja 6–8 sätestatud dokumendid, aktsiaseltsiks ümberkujundamise korral samuti audiitori arvamus selle kohta, kas aktsiaseltsil on netovara, mis vastab aktsiakapitalile. Osaühinguks ümberkujundamise korral tuleb audiitori arvamus lisada juhul, kui ühing vastab tingimustele, mille korral on audiitorkontroll ette nähtud.

(8) Äriregistrisse kandmata ettevõtted võivad ühineda selliselt, et asutavad uue äriühingu, mis kantakse äriregistrisse, samuti selliselt, et üks ettevõte ühendatakse teisega. Ettevõtete ühinemisel kohaldatakse vastavalt käesoleva seadustiku §-des 391–393, 397, 398, 400, 401, 403, 405–410, 412–417, 421–433 sätestatut. Äriregistrisse kandmata ettevõtete ühinemisel ei kohaldata § 400 1. lõike esimeses lauses sätestatut. Äriregistripidajale tuleb täiendavalt esitada äriregistrisse kantava aktsiaseltsi kohta audiitori arvamus selle kohta, kas aktsiaseltsil on netovara, mis vastab aktsiakapitalile. Osaühingu äriregistrisse kandmise korral tuleb audiitori arvamus lisada juhul, kui ühing vastab tingimustele, mille korral on audiitorkontroll ette nähtud.

(9) Ümberkujundamine ja ühinemine käesolevas seadustikus sätestatud äriühinguks loetakse toimunuks äriühingu äriregitrisse kandmisest.

(10) Äriregistrisse kandmata ettevõtete ümberkujundamisel või ühinemisel käesolevas seadustikus sätestatud ettevõtjaks ei maksustata uutele ettevõtjatele üleantavat vara tulu- ja käibemaksuga.

(11) Äriregistrisse kandmata täis- ja usaldusühingut ei või ümber kujundada osaühinguks ega aktsiaseltsiks.

(12) Riikliku fondi võib ümber kujundada osaühinguks, aktsiaseltsiks, sihtasutuseks, avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks või riigiasutuseks.».

§ 145. Paragrahvis 511:

1) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: «Avaldusele kirjutavad alla kõik äriühingu juhatuse liikmed või ühingut esindama õigustatud osanikud.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Ettevõtteregistrisse kantud ettevõtte samas vormis või ümberkujundamise teel äriregistrisse kandmise avalduse peab kohtunik läbi vaatama 60 päeva jooksul, arvates selle saabumisest.».

§ 146. Paragrahvi 513 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «lõppenuks» sõnaga «lõpetatuks».

§ 147. Paragrahvi 515 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Need õigused tuleb ära näidata aktsiaseltsi põhikirjas.».

§ 148. Paragrahvi 516 pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja aktsia».

§ 149. Paragrahvis 517:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «see» sõnadega «või sellega eksitavalt sarnane ärinimi»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Isik, kellele kuulub käesoleva paragrahvi 2. lõike kohaselt eesõigus ärinimele, võib sellest loobuda teise isiku kasuks, esitades vastava notariaalselt tõestatud avalduse äriregistrile. Ettevõtteregistris registreeritud ettevõtte nimel on vastava avalduse esitamiseks õigustatud ettevõtte kõik ettevõtteregistris registreeritud juhatuse või seda asendava organi liikmed ühiselt.».

§ 150. Paragrahvis 518:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ettevõtteregistrisse kantud osaühingu või aktsiaseltsi samas vormis äriregistrisse kandmisel tuleb esitada osaühingu või aktsiaseltsi bilanss, mis peab olema koostatud seisuga mitte varem kui kuus kuud enne äriregistrisse kandmise avalduse esitamist. Bilanss peab kajastama registrisse kantavat osa- või aktsiakapitali.»;

2) lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «osaühingul või» ja «osa- või» ning lauses asendatakse sõna «vara» sõnaga «netovara»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Osa- või aktsiakapitali muutmise otsuse võib äriühingu äriregistrisse kandmise eesmärgil teha, sõltumata ühingu põhikirjas ettenähtud kapitali muutmise piirangutest. Kapitali muutmist ei pea eelnevalt registreerima ettevõtteregistris.».

§ 151. Paragrahvis 521:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «antud» sõnadega «või antakse välja»;

2) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Füüsilisest isikust ettevõtjale antakse tegevusluba või -litsents välja samadel alustel ja korras nagu äriühingutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

3) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Sellisel juhul jõustub tegevusluba äriühingu äriregistrisse kandmisega, kui loa jõustumiseks ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.».

§ 152. Paragrahvi 522 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Äriregistrisse kandmata ettevõtete põhikirjas tehtavad muudatused jõustuvad kuni ettevõtte äriregistrisse kandmiseni ettevõtteregistris vastava kande tegemisest Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.».

2. peatükk

Eesti Vabariigi ühistuseaduses (RT 1992, 36, 477; RT I 1995, 26–28, 355) tehtavad muudatused

§ 153. Paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «§ 11 2. lõikes» sõnadega «§ 8 2. lõikes».

§ 154. Paragrahvi 121 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Äriregistrile esitatavale muule avaldusele kirjutab alla juhatuse liige. Kui juhatuse liikmed on õigustatud ühistut esindama ainult ühiselt, peavad avaldusele alla kirjutama kõik ühistut ühiselt esindama õigustatud juhatuse liikmed.».

§ 155. Paragrahvi 34 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «piirmäär kehtestatakse ühistu tegevust reguleeriva normatiivaktiga» sõnadega «piirmäära võib ette näha põhikirjas».

§ 156. Paragrahvis 37:

1) punktis 10 asendatakse sõna «seadustiku» sõnaga «seaduse»;

2) paragrahvi täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

«12) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine, kui seda ei ole põhikirjaga antud juhatuse pädevusse;
13) muude seaduse või põhikirjaga koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.».

3. peatükk

Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduses (RT 1991, 31, 376; RT I 1993, 72/73, 1021; 1995, 26–28, 355) tehtav muudatus

§ 157. Paragrahvist 6 jäetakse välja lõige 2.

4. peatükk

Kindlustusseaduses (RT 1992, 48, 601; RT I 1995, 26–28, 355; 1996, 23, 455) tehtavad muudatused

§ 158. Paragrahvi 54 lõikes 1 asendatakse sõnad «käesolevas seadustikus» sõnadega «äriseadustikus».

§ 159. Paragrahvi 55 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «käesolevas seadustikus» sõnadega «äriseadustikus».

5. peatükk

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 1995, 26–28, 355; 59, 1006; 97, 1664) tehtav muudatus

§ 160. Paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kohaliku omavalitsuse asutuse asutamise otsustab ja põhimääruse kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu. Asutuse juhi kinnitab ametisse valla- või linnavalitsus vallavanema või linnapea ettepanekul.».

6. peatükk

Riigilõivuseaduses (RT 1990, 11, 118; RT I 1995, 36, 465; 57, 981; 58, 1005; 61, 1028; 87, 1540; 1996, 3, 56) tehtavad muudatused

§ 161. Paragrahvis 4:

1) paragrahvist jäetakse välja lõige 10;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

«(13) Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingutes on riigilõivust vabastatud kohus, valitsusasutus, kohaliku omavalitsuse asutus nende pädevuses olevate ülesannete täitmiseks äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist ärakirja saamise eest.».

§ 162. Riigilõivuseaduse lisa 1 punkt 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«61. Äriregistritoimingutelt:
1) füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu, usaldusühingu, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali äriregistrisse kandmise eest 700 krooni
2) osaühingu või aktsiaseltsi äriregistrisse kandmise eest, samuti osa- või aktsiakapitali muutmise kande eest 0,2% osa- või aktsiakapitalist, osa- või aktsiakapitali kande muutmise taotluse korral taotletavast osa- või aktsiakapitalist, kuid mitte alla 700 krooni osaühingu korral ja mitte alla 1000 krooni aktsiaseltsi korral ning mitte üle 20 000 krooni osaühingu korral ja 40 000 krooni aktsiaseltsi korral
3) füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu, usaldusühingu, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali kohta äriregistrisse muudatuste kandmise eest 350 krooni
4) osaühingu või aktsiaseltsi kohta äriregistrisse punktis 2 nimetamata muudatuste kandmise eest 500 krooni
5) registrikartoteegi või äritoimiku dokumendi lehekülje ärakirja eest 25 krooni
Märkus. Kui taotletakse kande tegemist üheaegselt mitmesse veergu, tuleb riigilõivu tasuda vastavalt kandele, mille tegemise eest on ette nähtud kõrgem määr.».

7. peatükk

Tsiviilseadustiku üldosa seaduses (RT I 1994, 53, 889; 89, 1516; 1995, 26–28, 355; 49, 749; 87, 1540) tehtavad muudatused

§ 163. Paragrahvi 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «asjaõigusseaduse» sõnadega «ning äriseadustiku».

§ 164. Paragrahvis 2:

1) lõige 3 loetakse lõikeks 1;

2) senised lõiked 1 ja 2 loetakse vastavalt lõigeteks 2 ja 3.

§ 165. Paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad «seaduse alusel» sõnaga «seadusega».

§ 166. Paragrahvi 10 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «olla ettevõtjaks» sõnadega «tegelda majandustegevusega».

§ 167. Paragrahv 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 36. Juriidilise isiku õiguslik alus

Eraõigusliku juriidilise isiku võib asutada vastava juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel, avalik-õigusliku juriidilise isiku otse selle juriidilise isiku kohta käiva seadusega.».

§ 168. Paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 39. Juriidilise isiku põhikiri

(1) Eraõiguslikul juriidilisel isikul on põhikiri või seaduses sätestatud juhtudel ühinguleping.

(2) Avalik-õiguslikul juriidilisel isikul on põhikiri, kui see on sätestatud vastava juriidilise isiku kohta käivas seaduses.».

§ 169. Paragrahvis 44:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «organid» sõnadega «ja nende pädevus»;

2) lõiget 3 täiendatakse enne sõna «Juriidilise» sõnaga «Eraõigusliku»;

3) lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Juriidilise isiku organi pädevust võib juriidilise isiku teistele organitele edasi anda ainult seaduses sätestatud juhtudel.».

8. peatükk

Riigivaraseaduses (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738) tehtavad muudatused

§ 170. Paragrahvi 39 teisest lausest jäetakse välja sõnad «riigi poolt asutatavate aktsiaseltside või muude riigi poolt asutatavate juriidiliste isikute põhikirja või».

§ 171. Paragrahvi 42 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Käesoleva seaduse paragrahvides 18–35 sätestatut kohaldatakse vastavalt ka avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksused, nende vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel, kui vastava avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevust reguleerivas seaduses ei ole sätestatud teisiti.».

§ 172. Paragrahv 43 jäetakse seadusest välja.

9. peatükk

Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334) tehtav muudatus

§ 173. Paragrahvist 21 jäetakse välja lõige 1.

10. peatükk

Perekonnaseaduses (RT I 1994, 75, 1326) tehtav muudatus

§ 174. Paragrahvi 99 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad «või võtta eestkostetava nimel varalisi kohustusi».

11. peatükk

Raamatupidamise seaduses (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26–28, 355; 92, 1604) tehtavad muudatused ja täiendused

§ 175. Paragrahvis 2:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «registreeritud» sõnaga «eraõiguslikele» ja pärast sõna «ettevõtjatele» sõnadega «, samuti Eestis asutatud avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele»;

2) lõikes 4 asendatakse sõna «kahekordset» sõnaga «neljakordset»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

«(10) Välismaa äriühingu filiaal ei ole kohustatud täitma käesoleva seaduse § 22 2. lõike punktides 3–5 ja § 24 1. ja 3. lõikes sätestatud nõudeid.».

§ 176. Paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

«42) välismaa äriühingu filiaali juhatajad.».

12. peatükk

Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57) tehtav muudatus

§ 177. Paragrahvi 7 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) juriidilise isiku organi ja välismaa äriühingu Eesti filiaali juhataja, samuti riigiettevõtte haldusnõukogu liikme suhetele juriidilise isiku, välismaa äriühingu Eesti filiaali ja riigiettevõttega;».

13. peatükk

Seaduse jõustumine

§ 178. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

§ 179. Vabariigi Valitsus korraldab hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist äriseadustiku kehtiva redaktsiooni avaldamise Riigi Teatajas.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json