Teksti suurus:

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 42, 808

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 29.05.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. juuni 1996. a otsusega nr 727

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses (RT I 1995, 29, 356) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolevas seaduses sätestatakse Eesti territooriumi haldusjaotus, haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning haldusüksuste piiride ja nimede muutmise alused ja kord.».

§ 2. Paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Eesti territooriumi haldusjaotus

(1) Eesti territooriumi haldusjaotus on Eesti territooriumi jaotus maakondadeks, valdadeks ja linnadeks.

(2) Maakonnas teostatakse seaduse alusel riiklikku haldamist maavanema ja valitsusasutuste poolt.

(3) Vallas ja linnas teostatakse omavalitsuslikku haldamist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26–28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773) §-des 3 ja 4 sätestatud alustel.

(4) Vallas ja linnas võib moodustada vastavalt osavaldu ja linnaosi seaduses sätestatud korras.».

§ 3. Käesolevat seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

«§ 21. Haldusterritoriaalne korraldus

(1) Haldusterritoriaalne korraldus on Eesti territooriumi jagunemine haldusüksusteks.

(2) Haldusüksus on haldusjaotusel põhinev, seaduse ja teiste õigusaktidega kindlaks määratud staatuse, nime ja piiridega üksus, mille territooriumi ulatuses teostatakse riiklikku või omavalitsuslikku haldamist.».

§ 4. Senine § 5 loetakse §-ks 3 ja selle lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Haldusüksuste nimistu kinnitab ja selles teeb muudatusi Vabariigi Valitsus.».

§ 5. Senine § 6 loetakse §-ks 4.

§ 6. Senine § 4 loetakse §-ks 5 ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Pealinn

Eesti Vabariigi pealinn on Tallinn.».

§ 7. Senine § 3 loetakse §-ks 6 ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Asustusüksused

(1) Asustusüksused on asula ja asum.

(2) Vald jaguneb asulateks, milleks on külad, alevikud, alevid ja vallasisesed linnad.

(3) Linn haldusüksusena on samades piirides ka asula.

(4) Linn võib jaguneda asumiteks.

(5) Asustusüksuste liik, nimi ja lahkmejooned määratakse, lähtuvalt valla- või linnavolikogude taotlustest, Vabariigi Valitsuse poolt määratud alustel ja korras.

(6) Asustusüksused on arvestuse aluseks riiklikes toimingutes, sealhulgas statistika ja aadressisüsteemi korraldamisel ning registrite ja katastrite pidamisel.».

§ 8. 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nime muutmine».

§ 9. Seaduse § 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nime muutmise alused

(1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmine on ühe või mitme uue haldusüksuse moodustamine ühe või mitme senise haldusüksuse baasil.

(2) Haldusüksuste piire muudetakse järgmistel juhtudel:
1) haldusterritoriaalse korralduse muutmisel;
2) territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel;
3) haldusüksuste piiride korrigeerimisel vastavalt maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustele.

(3) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine valdade ja linnade osas, samuti valla või linna piiride ja nime muutmise algatamine võib toimuda Vabariigi Valitsuse või asjaomaste volikogude poolt.

(4) Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nimede muutmisega kaasnevad kulud kaetakse kohalike omavalitsusüksuste ning asjaomaste valitsusasutuste poolt vastavalt nende pädevusele ja huvitatud poolte kokkuleppele.».

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

«§ 71. Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nime muutmise otsustamine ja valla või linna maakondliku kuuluvuse ja staatuse muutmine

(1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise maakondade osas otsustab Riigikogu.

(2) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise valdade ja linnade osas otsustab Vabariigi Valitsus.

(3) Haldusüksuse piiride muutmise otsustab Vabariigi Valitsus. Haldusüksuse piiride korrigeerimise maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustest lähtuvalt otsustab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus.

(4) Haldusüksuse nime muutmise otsustab Vabariigi Valitsus.

(5) Valla või linna maakondliku kuuluvuse muutmise otsustab Vabariigi Valitsus.

(6) Valla või linna staatuse muutmise otsustab Vabariigi Valitsus.».

§ 11. Paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 8. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmine valdade ja linnade osas Vabariigi Valitsuse algatusel

(1) Vabariigi Valitsus algatab haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise, tehes maavanema kaudu vastava ettepaneku asjaomasele valla või linna volikogule (edaspidi volikogu). Vabariigi Valitsus lisab ettepanekule seletuskirja, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise vajaduse põhjendus, ning vastava valla või linna kaardi koos kavandatava piiri kirjeldusega.

(2) Maavanem koostöös asjaomaste valitsusasutuste ja kohalike omavalitsusorganitega korraldab:
1) antud valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamise;
2) vajalikuks peetavate uuringute läbiviimise;
3) haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste ettevalmistamise;
4) haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise.

(3) Volikogu esitab oma arvamuse haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise kohta otsuse vormis asjaomasele maavanemale.

(4) Maavanem esitab volikogu otsuse koos käesoleva paragrahvi lõikest 2 tuleneva dokumentatsiooniga ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile.».

§ 12. Paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 9. Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine valdade ja linnade osas volikogu algatusel

(1) Haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmist sooviv volikogu esitab otsusena vormistatud ettepaneku teistele asjaomastele volikogudele.

(2) Ettepaneku saanud volikogu esitab ettepaneku teinud volikogule ühe kuu jooksul otsuse haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise algatamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta. Haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise algatamisest keeldumise otsus peab olema põhjendatud.

(3) Haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise algatamisega nõustumisel korraldab iga asjaomane valla- või linnavalitsus volikogu poolt kehtestatud korras:
1) antud valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamise;
2) vajalikuks peetavate uuringute läbiviimise;
3) haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste ettevalmistamise;
4) haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise.

(4) Kui mõni asjaomane volikogu ei nõustu haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega või peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks, lõpetatakse vastav menetlus või jätkatakse küsimuste lahendamist.

(5) Asjaomane volikogu teeb otsuse haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise taotluse kohta pärast kõigi sellega seotud küsimuste lahendamist.

(6) Valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad konsensuslikud otsused võtavad vastu asjaomased omavalitsusorganid kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega (RT I 1996, 37, 739) sätestatud korras vastavalt taotletavale haldusterritoriaalsele korraldusele. Nimetatud otsuste jõustumise ajana sätestatakse Vabariigi Valitsuse haldusterritoriaalset korraldust muutva määruse jõustumise aeg.

(7) Asjaomane volikogu esitab maavanemale:
1) volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise taotlemise kohta;
2) haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemisel volikogu otsuse uue omavalitsusüksuse nime ja staatuse (vald või linn) kohta;
3) seletuskirja, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise vajaduse põhjendus;
4) valla või linna, mille piiride muutmist taotletakse, kaardi koos piirimuudatuste äranäitamisega ning kavandatava piiri kirjelduse;
5) käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsused;
6) volikogu poolt kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta;
7) läbiviidud uuringute tulemused;
8) volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike põhimääruse ja teiste õigusaktide muudatuste kohta;
9) volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise kohta;
10) haldusterritoriaalse korralduse või haldusüksuste piiride muutmisega kaasnevate küsimuste lahendamise kohta asjaomasele volikogule esitatud protestid ja seisukohad.

(8) Nõuded volikogu poolt esitatava dokumentatsiooni vormistamise kohta määrab Vabariigi Valitsus.

(9) Kui haldusterritoriaalse korralduse või valla või linna piiride muutmisega kaasneb maakondade piiride muutmine, esitatakse dokumentatsioon koos kaardimaterjaliga kõigile asjaomastele maavanematele.

(10) Volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise taotlemise kohta avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne maavanemale esitamist.

(11) Maavanem esitab haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise taotluse koos nõutava dokumentatsiooni ja omapoolse arvamusega Siseministeeriumile kahe kuu jooksul nende laekumisest arvates.

(12) Volikogu otsust haldusterritoriaalse korralduse või piiride muutmise ja sellega kaasnevate küsimuste lahendamise kohta võivad huvitatud isikud maavanema või Vabariigi Valitsuse ees vaidlustada kahe kuu jooksul, arvates volikogu vastava otsuse asukohajärgsele maavanemale esitamisest.

(13) Siseministeeriumil on õigus nõuda asjaomastelt volikogudelt täiendavaid andmeid kaebuste ja protestide lahendamiseks või ekspertiisideks.».

§ 13. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Haldusterritoriaalse korralduse muudatuste rakendumine

(1) Vabariigi Valitsuse määrus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, kuid mitte hiljem kui 90 päeva enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päeva. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja selleks vajalikud valimistoimingud viiakse läbi kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel vastavalt määrusega kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele.

(2) Haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenev haldusüksuste nimistu muudatus valdade ja linnade osas jõustub vastavalt kehtestatavale haldusterritoriaalsele korraldusele toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

(3) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta Vabariigi Valitsuse antud määruse jõustumise päevast alates kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani võivad asjaomased volikogud varalisi kohustusi, mis ei ole kaetud jooksva aasta eelarvega, võtta ainult vastastikuse konsensuse korras.

(4) Volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päevast jõustuvad endiste volikogude konsensuslikud otsused käesoleva seaduse § 9 lõike 7 punktides 8 ja 9 sätestatud probleemide lahendamise kohta.».

§ 14. Paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Valla või linna nime muutmise taotlemiseks võtab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu vastu motiveeritud otsuse.

(2) Asjaomane volikogu esitab maavanemale:
1) volikogu otsuse nime muutmise taotlemise kohta;
2) seletuskirja, milles peab olema märgitud nime muutmise vajaduse põhjendus lähtuvalt kohalikest ajaloolistest, geograafilistest, looduslikest ja muudest tingimustest ning võttes arvesse vastava valla või linna elanike soovi.

(3) Maavanem esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsused ja dokumendid koos omapoolse arvamusega Siseministeeriumile ühe kuu jooksul otsuse laekumisest arvates.

(4) Vallale või linnale ei või anda mõne muu valla või linna nime.».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json