Teksti suurus:

Ülikooliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 51, 965

Ülikooliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.06.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. juuli 1996. a otsusega nr 754

§ 1. Ülikooliseaduses (RT I 1995, 12, 119) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«riiklik koolitustellimus - ülikoolides vastuvõtuarvuga määratud üliõpilaskohad diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes, mille kulud kaetakse riigieelarvest nominaalse õppeaja kestel;

arvestuslik õppekoha maksumus - Haridusministeeriumi ja üliõpilase vahel sõlmitavas lepingus ettenähtud summa suurus, mis tuleneb riigi poolt tehtavatest kulutustest õppekoha finantseerimiseks õppeaja jooksul;

teaduskraad - teadusmagistri ja teadusdoktori akadeemiline kraad, mille ülikool annab ja millega tõendatakse teadusalase kvalifikatsiooni saavutamist;

kutsekraad - kutsemagistri ja kutsedoktori akadeemiline kraad, mille ülikool annab ja millega tõendatakse kutsealase kvalifikatsiooni saavutamist.»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolev seadus reguleerib Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Pedagoogikaülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusikaakadeemia tegevust. Tartu Ülikooli tegevuse aluste ja korralduse erisused teiste ülikoolidega võrreldes sätestab Tartu Ülikooli seadus.»;

3) paragrahvi 5 pealkirjas asendatakse sõnad «ja tegevuse lõpetamine» sõnadega «tegevuse lõpetamine ja nime muutmine»;

4) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «ja tegevuse lõpetamise» sõnadega «tegevuse lõpetamise ja nime muutmise»;

5) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «ja tegevuse lõpetamise» sõnadega «tegevuse lõpetamise ja nime muutmise»;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Koolitusluba kehtib loa väljaandmise aluseks olnud õppekavade ja Haridusministeeriumi poolt hiljem registreeritud õppekavade osas.»;

7) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõna «kinnitab» sõnadega «võtab vastu»;

8) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

«(7) Kõrghariduse hindamise nõukogu ja hindamiskomisjonide liikmed ei saa palka. Liikmete tehtud ekspertiisid tasustatakse vastavalt kehtestatud korrale. Liikmetel on õigus nõukogu või komisjonide tööga seotud lähetuskulude kompenseerimisele vastavalt kehtestatud korrale.»;

10) paragrahvi 11 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kõrghariduse hindamise nõukogu tehtud negatiivse akrediteerimisotsuse korral võib haridusminister tühistada vastava õppekava osas koolitusloa ja teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku ülikooli edasise tegevuse kohta.»;

11) paragrahvi 12 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ülikooli õppekavade teistkordse negatiivse akrediteerimisotsuse korral võib haridusministri otsusega lõpetada üliõpilaste vastuvõtu vastavale õppesuunale või selle sulgeda.»;

12) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Riiklikult ei tunnustata kõrgharidust tõendavaid lõpudokumente, mis on välja antud pärast seda, kui lõpudokumendi välja andnud õppeasutuse koolitusluba on vastava õppekava osas negatiivse akrediteerimisotsuse alusel haridusministri poolt tühistatud.»;

13) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

«131. Riiklik koolitustellimus

(1) Riikliku koolitustellimuse esitab Haridusministeerium ning see vormistatakse Haridusministeeriumi ja ülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel.

(2) Riikliku koolitustellimuse alused, lepingute sõlmimise üldtingimused ja korra ning osapoolte põhiõigused ja -kohustused sätestab seadus.»;

14) paragrahvi 14 lõike 3 punkti 7 täiendatakse sõnadega «riikliku koolitustellimuse täitmiseks»;

15) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 8 asendatakse sõna «määrab» sõnaga «kinnitab»;

16) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«11) tagab ülikooli eelarveprojekti koostamise;»;

18) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 15 jäetakse välja sõnad «ning kultuuri- ja haridusministri ees»;

19) paragrahvi 17 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ülikooli nõukogu vanim liige sõlmib ülikooli nimel rektoriga töölepingu, mis peab olema kooskõlas Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850) ja käesoleva seaduse sätetega.»;

21) paragrahvi 17 lõikes 4 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister rektori töökohustuste täitmisest ühe kuu jooksul» sõnadega «ülikooli nõukogu rektori töökohustuste täitmisest nelja kuu jooksul»;

22) paragrahvi 17 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Rektori vabastab enne lepingutähtaja möödumist ametist ülikooli nõukogu:

1) Eesti Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud alustel;

2) haridusministri ettepanekul, kui rektor on enam kui ühe kolmandiku õppekavade negatiivse akrediteerimisotsuse või ülikooli negatiivse akrediteerimisotsuse eel ametis olnud vähemalt kolm aastat;

3) kui ülikooli nõukogu on avaldanud oma koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega rektorile umbusaldust.»;

23) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

«(31) Ülikooli struktuuri võivad kuuluda ülikooli asutused, millel on iseseisev bilanss ja mis tegutsevad ülikooli nõukogu kinnitatud põhikirja alusel.»;

24) paragrahvi 19 lõiked 4, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnadega «Vabariigi Valitsus»;

26) paragrahvi 21 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «(sealhulgas õppemaksu)»;

27) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse sõna «vastuvõtukvoodid» sõnadega «vastuvõtukvoodid riikliku koolitustellimuse ulatuses»;

28) paragrahvi 23 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja üliõpilane saab igal õppepäeval õppest osa võtta»;

29) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kaugõpe on õppevorm, mille kaudu omandatakse kõrgharidus töö või muude kohustuste kõrvalt õppides.»;

30) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Eksternõpe on õppevorm, kus ülikooli loodud tingimustel on eksternil võimalus sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta diplomi-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd.»;

31) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Diplomiõppe, samuti bakalaureuseõppe lõpetanu, kes ei ole läbinud õpetajakoolituse õppekava, võib jätkata õppimist õpetajakutse omandamiseks üheaastase kestusega pedagoogikoolituse õppekava alusel.»;

32) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõna «hinnetelehega» sõnadega «akadeemilise õiendiga»;

33) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõna «määrab» sõnaga «kinnitab»;

34) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel on rektoril õigus kutsuda korraliste õppejõudude kohtadele teadlasi väljastpoolt ülikooli.»;

35) paragrahvi 35 lõikes 3 jäetakse välja sõnad «üldsuse poolt»;

36) paragrahvi 35 lõikes 4 asendatakse sõnad «võib ülikooli nõukogu anda» sõnadega «annab rektor»;

37) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Emeriitprofessorile makstakse emeriitprofessori tasu Vabariigi Valitsuse kehtestatud ulatuses ja korras.»;

38) paragrahvi 36 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kunstierialadel saab olla dotsendiks oma erialal tunnustatud loovisik, kellel ei pea olema doktorikraadi.»;

39) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse sõnadega «, välja arvatud paragrahv 34 lõikes 4 toodud juhtudel»;

40) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Ülikoolil on õigus omada vara, mis oli ülikooli omandis enne 1940. aasta 16. juunit.»;

41) paragrahvi 46 lõikes 2 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnadega «ülikooli nõukogu»;

42) paragrahvi 47 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «enda ega»;

43) paragrahvi 47 lõikes 3 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse» sõnadega «ülikooli nõukogu»;

44) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ülikool võib asutada eraõiguslikke juriidilisi isikuid oma põhikirjalise tegevuse toetamiseks. Eraõiguslike koolitusasutuste asutamine on keelatud.»;

45) paragrahvi 48 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ülikooli õppekohtade kulud kaetakse riigieelarvest riikliku koolitustellimuse ulatuses. Riikliku koolitustellimuse esitab Haridusministeerium kooskõlastatult asjaomaste ministeeriumidega. Juriidilistel ja füüsilistel isikutel on õigus taotleda ülikoolis õppekohtade avamist omavahendite arvel.»;

47) paragrahvi 51 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 51 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Ülikooli eelarveprojekti kinnitab ülikooli nõukogu.»;

49) paragrahvi 54 lõikes 2 asendatakse sõnad

«Rahandusministeeriumi kinnitatud korras» sõnadega «seadusega ettenähtud korras»;

50) paragrahvi 55 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Vabariigi Valitsus nimetab kuratooriumide koosseisud hiljemalt 1997. aasta 1. jaanuariks.»;

52) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Käesoleva seaduse § 131 jõustub 1997. aasta 1. jaanuaril.».

§ 2. Muudatused varasemates seadustes

(1) Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna «riigiülikoolidega» sõnadega «avalik-õiguslike ülikoolidega»;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, mis asub Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisalas»;

3) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Ülikooli asutused tegutsevad ülikooli nõukogu kinnitatud põhikirja alusel.»;

4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kliinikum tegutseb oma põhikirja alusel, mille kinnitab ülikooli nõukogu.»;

5) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «sotsiaalminister rektori ettepanekul» sõnaga «rektor»;

6) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja Vabariigi Valitsuse loal»;

7) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «riigieelarvest» sõnadega «riikliku koolitustellimuse ulatuses» ja asendatakse sõna «riigiülikoolidega» sõnadega «avalik-õiguslike ülikoolidega».

(2) Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõna «riigitellimuse» sõnadega «riikliku koolitustellimuse» ja jäetakse välja sõnad «nende koolitamiseks»;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «riigiülikool» sõnadega «avalik-õiguslik ülikool» vastavas käändes.

(3) Erakooliseaduse (RT I 1993, 35, 547; 1995, 12, 119) III peatükki täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

«131. Akrediteerimine ja riiklik koolitustellimus

(1) Erakõrgkooli ja selle õppekavade akrediteerimine toimub samadel alustel avalik-õiguslike ülikoolidega ülikooliseaduses sätestatud korras.

(2) Erakõrgkool võib taotleda riiklikku koolitustellimust nendele õppekohtadele, mis moodustatakse akrediteeritud õppekavade alusel.».

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json