Teksti suurus:

Kohtuniku staatuse seaduse, kohtute seaduse, kinnistusraamatu seaduse, äriseadustiku ja abieluvararegistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 51, 967

Kohtuniku staatuse seaduse, kohtute seaduse, kinnistusraamatu seaduse, äriseadustiku ja abieluvararegistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.06.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. juuli 1996. a otsusega nr 756

I. Kohtuniku staatuse seaduses (RT 1991, 38, 473; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 1994, 13, 234; 40, 654; 81, 1382; 1995, 83, 1440) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 1. Kohtunikud, kohtunikuabid ja kohtukaasistujad

Kohtunikud, kohtunikuabid ja kohtukaasistujad on Eesti kodanikud, kes on ametisse nimetatud või valitud käesolevas seaduses ettenähtud korras.».

§ 2. Paragrahvis 3:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Kohtunikule ja kohtunikuabile esitatavad nõuded»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 6.1 järgmises sõnastuses:

«(61) Kohtunikuabina võib töötada vastavas rakenduskõrgkoolis või Tartu Ülikoolis juriidilise hariduse omandanud vähemalt 21- aastane kodanik, kes on sooritanud kohtunikuabi eksami.  Kohtunikuabi eksami sooritamist ei nõuta

6. lõikes nimetatud isikutelt.»;

3) lõike 7 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «kohtunik» sõnadega «, samuti kohtunikuabi».

§ 3. Seaduse II peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«KOHTUNIKUKS JA KOHTUNIKUABIKS KANDIDEERIMINE NING KOHTUNIKU JA KOHTUNIKUABI AMETISSE NIMETAMINE».

§ 4. Paragrahvis 5:

1) paragrahvi pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtunikukandidaat» sõnadega «ja kohtunikuabikandidaat»;

2) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kohtunikuabikandidaat esitab avalduse justiitsministrile.».

§ 5. Paragrahvis 6:

1) paragrahvi pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtuniku» sõnadega «ja kohtunikuabi»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 5, 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

«(5) Kohtunikuabide spetsiaalne kutsealane ettevalmistus toimub vastavas rakenduskõrgkoolis ja lõpeb kohtunikuabi eksami sooritamisega.

(6) Kohtunikuabi eksamikomisjoni kuuluvad Riigikohtu esimehe nimetamisel kaks esimese astme kohtu kohtunikku ja üks Riigikohtu liige, justiitsministri nimetamisel kaks kohtunikuabi ja üks justiitsministeeriumi esindaja ning vastava rakenduskõrgkooli rektori nimetamisel üks selle kooli esindaja.

(7) Kohtunikuabi eksamikomisjoni töö ja juhtimise korra kinnitab justiitsminister.».

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

Ǥ 71. Kohtunikuabi ametisse nimetamine

(1) Kohtunikuabi ametikohad täidetakse konkursi alusel.

Konkursi tingimused ja korra kinnitab justiitsminister.

(2) Kohtunikuabi konkursikomisjoni kuuluvad Riigikohtu esimehe nimetamisel kaks esimese astme kohtunikku ning justiitsministri nimetamisel üks kohtunikuabi ja kaks justiitsministeeriumi esindajat.

(3) Kohtunikuabi nimetab ametisse justiitsminister.».

§ 7. Paragrahvis 8:

1) paragrahvi pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtunike» sõnaga «, kohtunikuabide»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Ametisse astumisel annab kohtunikuabi justiitsministri ees järgmise ametivande:

«Tõotan olla ustav Eesti Vabariigile, järgida tema põhiseadust, alluda oma tegevuses ainult seadusele ning pidada oma ametit väärikalt.».».

§ 8. Seaduse IV peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtuniku» sõnaga «, kohtunikuabi».

§ 9. Paragrahvis 15:

1) paragrahvi pealkirja, lõikeid 1 ja 5 täiendatakse pärast sõna «kohtuniku» sõnaga «, kohtunikuabi»;

2) lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Oma kohustuste täitmisel kohtus peab kohtunik, kohtunikuabi ja kohtukaasistuja olema objektiivne ja erapooletu, ta peab ametivälistes suhetes vältima kõike, mis võiks kahandada õigusemõistmise autoriteeti ning kohtuniku ja kohtunikuabi väärikust.».

§ 10. Seaduse V peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtuniku» sõnaga «, kohtunikuabi».

§ 11. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 17. Kohtuniku, kohtunikuabi ja kohtukaasistuja sõltumatus

(1) Kohtunik ja kohtukaasistuja on sõltumatud ja alluvad ainult seadusele.

(11) Kohtunikuabi on sõltumatu, kuid allub otsuse tegemisel seaduses sätestatud ulatuses kohtunikule.

(2) Kohtuniku, kohtunikuabi ja kohtukaasistuja sõltumatus tagatakse seadusega sätestatud nimetamise või valimise ning vabastamise või tagandamise korraga, kohtuniku ja kohtukaasistuja puutumatusega, seadusega kehtestatud õigusemõistmise protseduuriga, nõupidamissaladusega otsuse tegemisel ja keeluga nõuda selle avaldamist, vastutusega lugupidamatuse eest kohtu vastu või sekkumise eest kohtuasja lahendamisse, kohtu tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja tehniliste tingimuste loomisega, samuti kohtuniku ja kohtunikuabi materiaalse ja sotsiaalse kindlustatusega, mis vastab tema staatusele.».

§ 12. Seaduse VIII peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtuniku» sõnadega «ja kohtunikuabi».

§ 13. Paragrahvis 31:

1) paragrahvi pealkirja täiendatakse pärast sõna «kohtuniku» sõnadega «ja kohtunikuabi»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kohtunikuabi palk on 30 protsenti madalam esimese astme kohtu kohtuniku ametipalgast.».

§ 14. Seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

Ǥ 43. Kohtunikuabi kutsealase ettevalmistamise erisused

(1) Kuni 1999. aasta 1. septembrini on justiitsministril õigus nimetada kohtunikuabiks isik, kellel puudub käesoleva seaduse § 3 lõikes 61 nimetatud haridus, kuid kes on läbinud ettevalmistusteenistuse ja sooritanud kohtunikuabi eksami.

(2) Kohtunikuabi ettevalmistusteenistust ei pea läbima isik, kes on seadusega sätestatud korras nimetatud justiitsministri poolt kinnistussekretäriks või registrisekretäriks.

(3) Kohtunikuabi ametikoha taotleja ettevalmistusteenistuse korra ja programmi kinnitab ning kutsealase ettevalmistuse vastavust programmile kontrollib justiitsminister.

(4) Ettevalmistusteenistusse võetakse kodanik, kellel on vähemalt keskharidus ja kes töötab kohtuametnikuna.

(5) Isik, kes pole kohtuametnik, võetakse ettevalmistusteenistusse kinnistusameti või registriosakonna tehnilise sekretärina ettevalmistusteenistuse ajaks. Kui nimetatud isik ei soorita kohtunikuabi eksamit ja eksamikomisjon ei pikenda ettevalmistusteenistust, vabastatakse ta ametist.

(6) Ettevalmistusteenistus toimub kas kohtuniku või kohtunikuabi juhendamisel.

(7) Ettevalmistusteenistus lõpeb kohtunikuabi eksami sooritamisega. Eksami mittesooritamise korral ettevalmistusteenistus kas lõpetatakse või seda pikendatakse kohtunikuabi eksamikomisjoni otsuse alusel kuni kuue kuu võrra.

(8) Kohtunikuabi eksami sooritanud isikud võivad vabade kohtunikuabi ametikohtade puudumisel pärast ettevalmistusteenistuse lõppu jätkata tööd senisel ametikohal.

Neil on õigus osaleda kohtunikuabi ametikoha täitmise konkursil kolme aasta jooksul pärast eksami sooritamist.

(9) Kohtunikuabi puudumisel võib justiitsminister nimetada § 6 lõikes 6 ja § 7 lõikes 2 nimetatud komisjonidesse kohtunikuabi asemel kooskõlastult notarite kojaga notari.».

II. Kohtute seaduses (RT 1991, 38, 472; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 65, 922; 1994, 81, 1382; 86/87, 1487; 94, 1609; 1995, 29, 358; 87, 1540; 1996, 31, 631; 42, 811) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 15. Paragrahvi 7 lõiked 2 ja 2.1 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

Ǥ 81. Kohtunikuabi

Kohtunikuabi täidab seaduses sätestatud ülesandeid.».

§ 17. Paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 12. Kohtuasjade lahendamisse sekkumise lubamatus

(1) Sekkumine kohtunike, kohtunikuabide või kohtukaasistujate tegevusse õigusemõistmisel ja muude seadusest tulenevate ülesannete lahendamisel on keelatud.

(2) Kohtunike, kohtunikuabide või kohtukaasistujate mõjutamine eesmärgiga takistada kohtuasja igakülgset, täielikku ja objektiivset arutamist või otsuse tegemist toob kaasa haldus- või kriminaalvastutuse.

(3) Kohtutes ja teistes ruumides, kus toimub kohtuistung, on keelatud igasugused meeleavaldused ja muud õigusemõistmist häirivad toimingud.».

§ 18. Paragrahvis 16:

1) paragrahvi täiendatakse lõigetega 5.1 ja 5.2 järgmises sõnastuses:

«(5.1) Maa- ja linnakohtu kohtunikuabide arvu määrab kindlaks justiitsminister, kuulates ära vastava kohtu esimehe arvamuse.

(5.2) Kohtunikuabi nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister, kuulates ära vastava kohtu esimehe arvamuse.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Maa- ja linnakohtu ning nende koosseisus oleva kinnistusameti ja registriosakonna reglemendi kinnitab justiitsminister.».

§ 19. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 17. Maa- ja linnakohtu pädevus

(1) Maa- ja linnakohtud arutavad kõiki tsiviil- ja kriminaalasju.

(2) Maa- ja linnakohus otsustab oma koosseisus oleva kinnistusameti tööpiirkonnas seadusega kinnistusameti pidada antud registrite kannete tegemise ja muud ülesanded.

(3) Maa- ja linnakohus otsustab oma koosseisus oleva registriosakonna tööpiirkonnas seadusega registriosakonna pidada antud registrite kannete tegemise ja muud ülesanded.

(4) Halduskohtuniku puudumisel võivad maa- ja linnakohtunikud arutada ka halduskohtu pädevusse kuuluvaid asju.».

§ 20. Paragrahvis 371:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 371. Kinnistusamet»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kinnistusamet peab kinnistusraamatut ja teisi talle seadusega pidada antud registreid.»;

3) lõige 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 21. Paragrahvis 372:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kinnistusameti koosseisu kuuluvad kinnistusameti juhataja, kohtunikuabid ja tehnilised töötajad. Kinnistusameti koosseisu kinnitab justiitsminister.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

«(11) Maa- või linnakohtu esimees määrab kinnistusameti juhataja ja kinnistamiseks pädevad kohtunikud. Kinnistusameti juhatajaks võib olla kohtunik või kohtunikuabi.»;

3) lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kinnistusameti tehnilised töötajad võtab tööle ja vabastab töölt kinnistusameti juhataja esildise alusel kohtu esimees. Nende pädevus määratakse kinnistusameti reglemendiga.».

§ 22. Paragrahvis 373:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Registriosakond peab äriregistrit ja teisi talle seadusega pidada antud registreid.»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 23. Paragrahvis 374:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Registriosakonna koosseisu kuuluvad registriosakonna juhataja, kohtunikuabid ja tehnilised töötajad. Registriosakonna koosseisu kinnitab justiitsminister.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Maa- või linnakohtu esimees määrab registriosakonna juhataja ja kandeotsuste tegemiseks pädevad kohtunikud.

Registriosakonna juhatajaks võib olla kas kohtunik või kohtunikuabi.»;

3) lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Registriosakonna tehnilised töötajad võtab tööle ja vabastab töölt registriosakonna juhataja esildise alusel kohtu esimees. Nende pädevus määratakse registriosakonna reglemendiga.».

§ 24. Seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

«§ 43. Kinnistus- ja registrisekretäride pädevus

Kuni kohtunikuabide kohtade täitmiseni vastavatele nõuetele vastavate isikutega võib neid kohti täita justiitsministri poolt ametisse määratud kinnistus- ja registrisekretäridega, kellel säilib pädevus, mis neil oli enne käesoleva seaduse jõustumist, ning senisele ametikohale vastav astmepalk.».

III. Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; RT 1994, 94, 1609) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 25. Kogu seaduse tekstis asendatakse sõna «vahekäsutus» sõnaga «määrus».

§ 26. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 3. Kinnistusameti koosseis

Kinnistusameti koosseisu sätestab kohtute seadus.».

§ 27. Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 4. Kinnistusameti pitsat

Kinnistusametil on pitsat, mille jälg (edaspidi pitser) koos kinnistamiseks pädevate isikute allkirjanäidistega saadetakse kõigile kinnistusametitele.».

§ 28. Paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Uue kinnistusregistriosa vastavust endisele tõestab uut registriosa pidava kinnistusameti kinnistamiseks pädev isik.».

§ 29. Paragrahvi 81 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) sissekantava kinnisasja asukoht ja pindala;».

§ 30. Paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui registriosa mõnes jaos ei ole kannete jaoks enam ruumi, lisatakse registriossa vastav lisaleht.».

§ 31. Paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) lisalehed.».

§ 32. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 17. Abiregistrid

(1) Kinnistusregistrile lisatakse kaks abiregistrit, millest üks koostatakse omanike nimede, teine kinnistute järgi.

(2) Abiregistrid on ette nähtud ainult kinnistusameti töö hõlbustamiseks ja nendega tutvumist ei võimaldata.».

§ 33. Paragrahvis 18:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «kinnistamist teostava kohtuniku» sõnadega «kinnistusameti juhataja»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «otsust ei või teha kinnistamist teostav kohtunik» sõnadega «otsuse teeb maa- või linnakohtu esimehe nimetatud kohtunik».

§ 34. Paragrahvi 23 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) kande teinud isikute allkirja.».

§ 35. Paragrahvi 24 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kinnistatud asjaõiguse sisu, puudutatud isiku nime ja isikukoodi, viimase puudumisel sünniaja, juriidilise isiku puhul nime, asukoha ja registrikoodi;».

§ 36. Paragrahvis 25 lisatakse sõnade «nummerdatakse» ja «nende» vahele sõnad «iga registrijao piires».

§ 37. Seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

«§ 321. Kohtunikuabi ja kohtuniku pädevus kinnistamisel

(1) Kohtunikuabi on pädev läbi vaatama kinnistamisavaldusi ja tegema kinnistamisotsuseid.

(2) Kohtunikuabi peab kinnistamisotsuse tegemise andma vastava kohtu esimehe poolt määratud kohtunikule, kui:

1) ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast kohtuniku seisukohast;

2) kinnistamisavalduse läbivaatamisel ilmnevad õiguslikud raskused.

(3) Kohtunik võib kinnistamisotsuse tegemise tagasi anda kohtunikuabile. Sellisel juhul on kohtunikuabi kohustuslikult seotud kohtuniku seisukohaga.

(4) Kinnistamisotsus, mille kohtunik tegi kohtunikuabi pädevuses oleva kinnistamisavalduse kohta, on kehtiv.

(5) Kinnistamisotsus, mille kohtunikuabi tegi kinnistamisavaldust 2. lõike kohaselt üle andmata, on kehtiv.

(6) Kohtunikuabi peab kinnistamismenetluses oma allkirjale lisama sõna «kohtunikuabi».

(7) Kinnistamiseks pädev isik ei või teha kandeotsust, kui ta on poolte sugulane või hõimlane või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.».

§ 38. Paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse sõna «kohtuniku» sõnadega «kinnistamiseks pädeva isiku».

§ 39. Paragrahvis 34:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kinnistamisavaldus peab olema notariaalselt tõestatud ning sisaldama füüsilisest isikust lepinguosalise puhul nime, isikukoodi (selle puudumisel sünniaja) ja postiaadressi (elukoha), juriidilisest isikust lepinguosalise puhul nime, asukoha ja registrikoodi. Kinnistamisavalduses peab olema näidatud kinnistu number, mille kinnitusregistri ossa taotletakse kande tegemist, kui kinnistu on kinnistusraamatusse kantud.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Kui notarit on volitatud kinnistamisavaldust tegema ja ta on selle esitanud, siis on kinnitamisavalduse tagasivõtmise õigus kas ainult sellel notaril või asjaõiguslepingu osalisel teiste osaliste kirjalikul nõusolekul, millel allkirja ehtsuse on tõestanud notar.».

§ 40. Paragrahvi 41 lõige 1 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 41. Paragrahvi 44 lõikes 1 asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik».

§ 42. Paragrahvi 46 esimeses lauses asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik».

§ 43. Paragrahvis 47:

1) lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik»;

2) lõike 2 punktis 3 jäetakse välja sõnad «kohtuniku poolt».

§ 44. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 48. Kinnistamisotsuse sisu

Kinnistamisotsuses peab sisalduma:

1) otsuse tegemise aeg ja koht;

2) kande tekst, samuti viide kinnistusregistriosale, selle jaole ja lahtrile, kuhu kanne tehakse;

3) otsuse põhistus ja õiguslik alus, kui kinnistamisavaldust ei rahuldata;

4) otsuse peale edasikaebamise kord ja tähtaeg;

5) otsuse teinud isiku nimi ja ametikoht.».

§ 45. Paragrahvi 49 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Kandele kirjutavad alla esmalt kande teostanud isik ja peale kande kinnistamisotsusele vastavuses veendumist kinnistamisotsuse teinud isik. Kandel on allakirjutamise kuupäev.  Kanne jõustub päevast, mil kinnistamisotsuse teinud isik sellele alla kirjutab.».

§ 46. Paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 51. Dokumentide ja lõivu tagastamine

(1) Kui kinnistamiseks pädev isik jätab kinnistamisavalduse rahuldamata, tagastatakse avaldajale allkirja vastu avaldus ning koos sellega esitatud dokumendid.

(2) Avalduse täielikul või osalisel rahuldamata jätmisel tagastatakse tasutud lõiv kinnistusameti õiendi alusel.

Tagastatavast lõivust arvatakse maha kinnistamismenetluse tegelikud kulud.

(3) Tagastatud dokumentide ärakirjad lisatakse kinnistustoimikule.».

§ 47. Paragrahv 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 61. Kande parandamine enne allakirjutamist

Kui kinnistusregistriosa kanne ei vasta kinnistamisotsusele ja kande ebaõigsus ilmneb enne, kui kinnistamisotsuse teinud isik sellele alla kirjutab, tehakse parandus uut kinnistamisotsust tegemata.».

§ 48. Paragrahv 62 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 62. Kande parandamine pärast allakirjutamist

Kui kinnistusregistriosa kanne ei vasta kinnistamisotsusele ja kande ebaõigsus ilmneb pärast seda, kui kinnistamisotsuse teinud isik sellele alla kirjutab, kannab kinnistusamet kohe kinnistusregistrisse märke ebaõigesti sissekantud õiguse käsutamise keelamiseks (§ 29 lg. 3) ja teatab parandusettepanekust puudutatud isikutele, kellel on tema poolt määratud aja jooksul õigus esitada vastuväiteid. Tähtaja möödumisel otsustab kinnistamiseks pädev isik kande parandamise.».

§ 49. Paragrahvi 64 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik».

§ 50. Paragrahvis 65 asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik».

§ 51. Paragrahv 67 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 52. Paragrahvis 69 asendatakse sõna «kohtuniku» sõnadega «kinnistamiseks pädeva isiku».

§ 53. Seadust täiendatakse §-ga 691 järgmises sõnastuses:

Ǥ 691. Vastulause kohtunikuabi otsuse peale

(1) Kohtunikuabi otsuse peale võib esitada ühe kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamisest, vastulause. Vastulause vaatab kahe nädala jooksul läbi otsuse teinud kohtunikuabi.

(2) Kui kohtunikuabi ei rahulda vastulauset, peab ta selle esitama läbivaatamiseks kinnistamiseks pädevale kohtunikule.

Kohtunik vaatab vastulause läbi kahe nädala jooksul. Kohtuniku otsuse peale võib kaevata §-s 70 sätestatud korras.».

§ 54. Paragrahvis 70:

1) paragrahvi pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 70. Kaebus kohtuniku otsuse peale»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ringkonnakohus vaatab kaebuse läbi tsiviilkohtupidamise seadustikus sätestatud apellatsioonimenetluses.».

§ 55. Paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 71. Kaebus tehnilise töötaja tegevuse peale

(1) Tehnilise töötaja tegevuse peale võib puudutatud isik esitada kaebuse ühe kuu jooksul, arvates kaevatavast tegevusest teadasaamisest, ja selle lahendab kinnistusameti juhataja.

(2) Kinnistusameti juhataja lahendab oma otsusega kaebuse 10 päeva jooksul, arvates kaebuse esitamisest. Otsus tehakse kaebuse esitajale teatavaks.».

§ 56. Paragrahv 73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 73. Sulgemise viis

Kinnistusregistriosa sulgemisel kriipsutatakse kõik selle osa lehed punase joonega diagonaalselt läbi ja tehakse pealkirjas märge sulgemise kohta. Sulgemise märkes näidatakse sulgemise alus ja kuupäev, sellele kirjutavad alla kinnistamiseks pädev isik ja sulgemise teostanud isik.».

§ 57. Paragrahvis 74:

1) lõikes 2 asendatakse sõnad «kohtuniku ja sekretäri» sõnadega «kinnistamiseks pädevate isikute»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«Kinnistusraamatuga tutvumiseks ja väljavõtte saamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument. Tutvumise ja väljavõtete andmise kord sätestatakse kinnistusameti reglemendiga.».

§ 58. Paragrahvi 75 lõikes 4 asendatakse sõnad «kinnistusameti sekretär» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik».

§ 59. Seadust täiendatakse peatükiga 101 pealkirjaga «Elektrooniline kinnistusraamat»:

«101. peatükk
ELEKTROONILINE KINNISTUSRAAMAT

§ 771. Mõiste

(1) Elektroonilise kinnistusraamatu puhul on kinnistusraamatuks käesoleva seaduse § 8 lõike 2 mõttes selleks määratud andmekandjale salvestatud kinnistusregistriosa, mida on võimalik kestvalt muutumatuna loetavas vormis taasesitada.

(2) Elektroonilise kinnistusraamatu korral peetakse elektrooniliselt ka kinnistuspäevikut, mis on ette nähtud kinnistusametisiseseks kasutamiseks ja millega tutvumist ei võimaldata. Elektroonilise kinnistuspäeviku pidamise korra kinnitab justiitsminister.

(3) Käesoleva seaduse §-s 17 nimetatud abiregistreid elektroonilise kinnistusraamatu korral ei peeta.

(4) Elektroonilise kinnistusraamatu suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-de 1-77 sätteid, kui käesolevast peatükist ei tulene teisiti.

§ 772. Elektroonilise kinnistusraamatu pidamine ja paiknemine

(1) Kinnistusametid peavad elektroonilist kinnistusraamatut oma kinnistuspiirkonna kohta.

(2) Kõigi kinnistusametite registriosade andmed salvestatakse ja säilitatakse ühes andmetöötluskeskuses, millega kinnistusametitel on otseside ja mille määrab Vabariigi Valitsus.

(3) Justiitsministril on õigus anda määrusi andmetöötluse korraldamiseks.

§ 773. Andmetöötluse nõuded

Kinnistusraamatu töötlemisel tuleb:

1) tarvitusele võtta abinõud informatsiooni kadumise vastu, tehes iga tööpäeva lõpus andmekogudest vajalikud koopiad ning tagades originaalandmete ja koopiate nõuetekohase säilitamise;

2) kindlustada kannete tegemine, muutmine ja kustutamine ainult selleks pädevate isikute poolt ning välistada mittepädevate isikute juurdepääs andmetele;

3) tagada elektroonilise kinnistusraamatu andmete tõrgeteta taasesitamise võimalused kuvaril ja väljatrükis;

4) protokollida kõik pöördumised kinnistusraamatu poole.

§ 774. Kannete väline vorm

Kande taasesituse välise vormi määrab käesoleva seaduse 3. peatükk.

§ 775. Registriosa vormi erisus

Registriosa pealkiri ei pea asuma iseseisval leheküljel.

§ 776. Märge sissetulnud kinnistamisavalduse kohta

(1) Kinnistamisavalduse registreerimisel tuleb kanda registriosa pealkirja viide esitatud avaldusele (plomm). Plomm koosneb kinnistuspäeviku jooksvast numbrist ja aastaarvust.

(2) Plomm peab olema nähtav nii kinnistusraamatuga tutvumisel kui ka kinnistusraamatu väljatrükil.

(3) Plomm kustutatakse kas pärast eitava kinnistamisotsuse või kinnistuskande tegemist.

§ 777. Kinnistamisotsuse tegemine

(1) Elektroonilise kinnistusraamatu korral tehakse eraldi vaid eitav otsus.

(2) Jaatava kinnistamisotsuse asemel teeb kinnistamiseks pädev isik kohe registrikande. Kandele kirjutab erinevalt § 49 lõikest 5 alla vaid kande teinud isik.

(3) Justiitsminister võib kinnistusameti juhataja avalduse alusel määrata, et kinnistusametis rakendatakse elektroonilise kinnistusraamatu pidamisel kinnistusraamatuseaduse §-des 47 ja 49 sätestatud korda.

(4) Kannet teostav isik peab kontrollima kande õigsust, täielikkust ja andmekandjale vastuvõtmist.

§ 778. Elektrooniline allkiri

(1) Registrikandele lisatakse kande teinud isikut identifitseeriv teave. Kanne ja identifitseeriv teave salvestatakse elektroonilise allkirjaga, mis moodustatakse kande tekstist ja allakirjutajast sõltuvana.

(2) Elektroonilist allkirja peab saama kontrollida pädev asutus.

§ 779. Kande jõustumine

(1) Kande jõustumise eelduseks on selle allakirjutamine kinnistamiseks pädeva isiku poolt.

(2) Kanne jõustub vastuvõtmisel kinnistusraamatu kannetele määratud andmekandjale.

(3) Kõik kanded, välja arvatud § 13 lõikes 2 nimetatud, peavad olema varustatud jõustumise kuupäevaga.

§ 7710. Teatamine

Jaatava kinnistamisotsuse korral saadetakse puudutatud ja teistele seaduses sätestatud isikutele ning asutustele §-s 50 nimetatud kinnistamisotsuse ärakirja asemel registrikande väljatrükk.

§ 7711. Kande muutmine ja kustutamine

(1) Elektroonilise kinnistusraamatu kande muutmine toimub senise kande kustutamise ja uue kande tegemise teel. Senist kannet asendav uus kanne omandab senise kande järjekoha.

(2) Kande muutmisel ja kustutamisel peab kustutatud osa olema võimalik kestvalt taasesitada.

(3) Kinnistusraamatuga tutvumisel ja väljatrükil esitatakse kustutatud kanded vaid siis, kui seda eraldi taotletakse.

(4) Kustutatud kannete taasesitamisel peavad need kuvaril ja väljatrükil olema alla joonitud.

§ 7712. Kinnistustoimik

(1) Kinnistustoimikut peetakse ka pärast elektroonilise kinnistusraamatu sisseseadmist vastavalt käesoleva seaduse §-le 20.

(2) Kinnistustoimikus säilitatakse kõik eitavad kinnistamisotsused ja vahemäärused. Jaatav kinnistamisotsus säilitatakse kinnistamistoimikus vaid siis, kui see on eelnevalt paberil koostatud.

(3) Elektroonilise kinnistusraamatu korral ei hoita kinnistustoimikus registriosa ärakirja.

(4) Justiitsministril on õigus kehtestada kord kinnistusraamatu edasipidamiseks mittevajalike dokumentide kinnistustoimikust eraldamiseks.

§ 7713. Koostöö katastripidajaga

(1) Kui kinnistusraamat on elektrooniliselt seotud maakatastriga, siis kutsub kinnistusamet kinnistusraamatu I jao pidamiseks vajalikud maakatastriseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud andmed maakatastrist ise välja.

(2) Kui kinnistusraamat on elektrooniliselt seotud maakatastriga, siis kutsub katastripidaja katastri pidamiseks vajalikud maakatastriseaduse § 4 lõikes 3 nimetatud kinnistusregistri esimese ja teise jao andmed ise välja.

(3) Andmete väljakutsumiseks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudel ei ole vaja eraldi luba või kokkulepet.

(4) Kinnistusameti teatamiskohustus ei kehti käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt maakatastrist kinnistusraamatusse ülevõetud andmete kinnistusraamatusse kandmise kohta.

§ 7714. Tutvumine

(1) Igaüks võib tutvuda elektroonilise kinnistusraamatuga ja saada sellest väljavõtteid.

(2) Tutvumine toimub vastava registriosa taasesitamise teel kuvaril. Tutvuv isik võib registriosa ise esile kutsuda, kui tehniliselt tagatakse, et lubatud tutvumise mahtu ei ületata ja et tutvujal ei ole võimalik muuta kinnistusraamatu sisu.

(3) Taasesitamise asemel kuvaril võib lubada ka tutvumist väljatrükiga.

(4) Elektroonilise kinnistusraamatuga võib tehniliste võimaluste olemasolu korral käesoleva paragrahvi lõigete 1 või 2 järgi tutvuda ka kinnistusametis, kus vastavat registriosa ei peeta.

§ 7715. Väljatrükk

(1) Kui kinnistusraamatut peetakse elektrooniliselt, siis asendab ärakirja väljatrükk ja tõestatud ärakirja ametlik väljatrükk. Väljatrükkidele alla ei kirjutata. Ametlik väljatrükk tähistatakse vastavalt ja varustatakse ametipitseri või -templiga.

(2) Väljatrükk elektroonilisest kinnistusraamatust tuleb varustada pealkirjaga «Väljatrükk» ja väljatrüki tegemise kuupäevaga.

(3) Väljatrüki võib avalduse esitajale edastada ka elektroonilisel teel.

(4) Ametlikus väljatrükis võib pitseri asemel vormile olla eelnevalt trükitud või trükitakse väljatrüki valmistamise käigus kinnistusameti pitsati jäljend.

§ 7716. Päringuõiguse andmine

(1) Päringuõiguse andmine elektroonilisest kinnistusraamatust andmete saamiseks on lubatav, kui on tagatud, et:

1) päringute esitamine ei ületa seadusega lubatud kinnistusraamatuga tutvumist ning

2) päringute lubatavust on võimalik kontrollida.

(2) Päringuõiguse annab justiitsminister.

(3) Luba antakse ametiasutustele, notaritele, vannutatud maamõõtjatele, kinnistu suhtes asjaõiguslikult õigustatud isikutele ja nende poolt volitatud isikutele või asutustele avalduse alusel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud luba eeldab, et:

1) päringuõiguse andmisega ei riivata puudutatud isikute seadusega kaitstavaid huve;

2) selline andmete vahendamise vorm on kohane päringute suure arvu või kiireloomulisuse tõttu;

3) vastuvõtja peab kinni loas ettenähtud andmetöötluse põhimõtetest ning

4) on olemas tehnilised võimalused päringumenetluse sisseviimiseks ja teostamiseks ning see ei häiri kinnistustööd.

(5) Järelevalveasutused, kohtud ja notarid ei pea päringuõiguse olemasolu korral tõendama konkreetse päringu tegemisel õigustatud huvi olemasolu.

(6) Luba võetakse tagasi, kui langevad ära käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud eeltingimused. Loa võib tagasi võtta, kui päringuvõimalust kuritarvitatakse.

(7) Kui elektroonilises päringumenetluses antakse edasi isikuandmeid, siis tohib vastuvõtja neid kasutada ainult sel eesmärgil, milleks neid talle vahendati.

(8) Päringud tuleb automaatselt protokollida. Protokollist peab olema näha päringu teostaja, päringu sisu ja päringu teostamise aeg. Informatsiooni saamise õigus päringute protokollist vastavas ulatuses on kõigil isikutel, kelle õiguste kohta päringud tehti. Päringuprotokolli pidamise ja hoidmise korra kehtestab justiitsminister.

§ 7717. Asenduskinnistusraamat

Kui kannete tegemine elektroonilises kinnistusraamatus pole ajutiselt võimalik, siis võib kandeid teha kinnistusameti juhataja loal paberil olevasse asenduskinnistusraamatusse. Need võetakse üle elektroonilisse kinnistusraamatusse niipea, kui see on jälle võimalik. Justiitsministril on õigus reguleerida määrusega menetluse üksikasju.

§ 7718. Elektroonilise kinnistusraamatu sulgemine

(1) Suletud elektroonilise kinnistusraamatu sisu peab olema võimalik kestvalt taasesitada.

(2) Registriosa loetakse suletuks, kui kuvarilt ja väljatrükilt nähtub, et registriosa lehed on diagonaalselt läbi joonitud.».

§ 60. Paragrahvis 79:

1) lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Kuni kohtunikuabi kohad on osaliselt või täielikult täitmata, võib neid kohti täita justiitsministri poolt ametisse nimetatud kinnistamisotsuse tegemise õiguseta kinnistussekretäridega. Kinnistamisotsuse teevad sel juhul kohtu esimehe poolt määratud kohtunikud.

(4) Kuni 1997. aasta 1. septembrini võib justiitsminister nimetada kinnistussekretäriks isiku, kes on töötanud vähemalt kolm kuud kinnistusameti tehnilise sekretärina ja sooritanud eksami justiitsministri poolt määratud eksamikomisjoni ees.».

§ 61. Seadust täiendatakse §-dega 791, 792, 793, 794 ja 795 järgmises sõnastuses:

Ǥ 791. Andmekandja

Kuni üleriigilise kinnistusraamatute andmetöötluskeskuse loomiseni võib justiitsminister lubada elektroonilise kinnistusraamatu pidamist kohalikel andmekandjatel, mis paiknevad kas kinnistusametis või mõnes teises riigiasutuses.

§ 792. Elektroonilise kinnistusraamatu jõustamine

(1) Elektrooniline kinnistusraamat astub paberkinnistusraamatu asemele, kui:

1) kinnistusameti kõigi registriosade kanded on andmekandjale salvestatud;

2) on tagatud salvestatud andmete säilivus ja muutumatul kujul taasesitamise võimalus;

3) kinnistusamet on ette valmistatud elektroonilise kinnistusraamatu pidamiseks.

(2) Elektroonilise kinnistusraamatu avamise otsustab justiitsminister.

§ 793. Registriosa ümberkirjutamine

(1) Paberil peetava registriosa kanded kirjutatakse ja vajadusel sõnastatakse ümber vastavalt käesoleva seaduse §-dele 68 ja 69.

(2) Ümberkirjutatud registriosa suletakse vastavalt käesoleva seaduse §-le 73 ja säilitatakse kinnistusameti arhiivis.

(3) Sulgemismärkele senises kinnistusraamatus kirjutavad alla käesoleva seaduse § 49 lõikes 5 nimetatud isikud.

(4) Andmekandjale salvestatud registriosa säilitab oma senise numbri.

§ 794. Asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26-28, 355; 57, 976) § 56 kehtivuse peatamine

Kuue kuu jooksul pärast elektroonilise kinnistusraamatu avamist ei kohaldata asjaõigusseaduse § 56.

§ 795. Riigi vastutus

Riik vastutab elektroonilisele kinnistusraamatule üleminekuga seotud kahjude eest, mis tulenevad kinnistusraamatu pidamise, automatiseeritud andmetöötluse või andmetöötlusseadme vigadest.».

IV. Äriseadustikus (RT I 1995, 26-28, 355; 57, 976; 1996, 40, 773) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 62. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 23. Registriosakonna koosseis

Registriosakonna koosseisu sätestab kohtute seadus.».

§ 63. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 24. Kohtuniku ja kohtunikuabi pädevus

(1) Kohtunikuabi on pädev läbi vaatama registripidajale esitatud avaldusi ja tegema kandeotsuseid.

(2) Kohtunikuabi peab kandeotsuse tegemise andma vastava kohtu esimehe poolt määratud kohtunikule, kui:

1) tuleb rakendada teise riigi õigust;

2) ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast kohtuniku seisukohast;

3) avalduse läbivaatamisel ilmnevad õiguslikud raskused;

4) tegemist on käesoleva seadustiku § 61 alusel tehtava kandega.

(3) Kohtunik võib käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud aluse korral kandeotsuse tegemise kohtunikuabile tagasi anda, sellisel juhul on kohtunikuabi kohustuslikult seotud kohtuniku seisukohaga.

(4) Kandeotsus, mille kohtunik tegi kohtunikuabi pädevuses oleva kandeavalduse kohta, on kehtiv.

(5) Kandeotsus, mille kohtunikuabi tegi kandeavaldust käesoleva paragrahvi 2. lõike kohaselt üle andmata, on kehtiv.

(6) Kohtunikuabi peab registrimenetluses oma allkirjale lisama sõna «kohtunikuabi».

(7) Kandeotsuse tegemiseks pädev isik ei või osa võtta ettevõtja kandeavalduse menetlemisest ega teha kandeotsust:

1) kui ettevõtjaks on kandeotsuse tegemiseks pädev isik või tema sugulane või hõimlane tsiviilkohtupidamise seadustiku ( RT I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57; 42, 811) § 18 lõike 1 punktis 2 sätestatud ulatuses või

2) kui ettevõtjaks on täisühing, mille osanikuks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik või

3) kui ettevõtjaks on usaldusühing, mille täisosanikuks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik või

4) kui ettevõtjaks on osaühing või aktsiaselts, mille juhatuse või nõukogu liikmeks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik või

5) kui ettevõtjaks on tulundusühistu, mille juhatuse liikmeks või prokuristiks on punktis 1 nimetatud isik või

6) kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.».

§ 64. Paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 26. Registriosakonna pitsat

Registriosakonnal on pitsat. Pitsati jäljend (pitser) koos registrikannetele allakirjutamiseks pädevate isikute allkirja näidistega saadetakse teistele registriosakondadele.».

§ 65. Paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Registrikaartide ja äritoimiku dokumentide ärakirjad tõestab registripidaja, varustades need allkirja, kuupäeva ja pitseriga.».

§ 66. Paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Äriregistri kanded ettevõtja registrisse kandmise, registrist kustutamise, samuti äriühingu lõppemise, ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise ning osa- või aktsiakapitali suuruse ja ärinime muutmise kohta avaldatakse Riigi Teataja Lisas ja registripidaja poolt kindlaksmääratud väljaandes.».

§ 67. Paragrahvi 34 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Äriregistri kanne jõustub, kui kandele on alla kirjutanud kandeotsuse täitnud isik ja kande otsustamiseks pädev isik.».

§ 68. Paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui kanne ei vasta selle tegemise aluseks olevale otsusele, parandatakse kanne kohtunikuabi otsuse alusel märkega registrikaardi märkuste veerus.».

§ 69. Seadustikku täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

Ǥ 451. Asenduskaardi avamine

(1) Kui registrikaart on hävinud, kadunud või rikutud, avab registripidaja asenduskaardi.

(2) Asenduskaardi avamine algatatakse registriosakonna juhataja või puudutatud ettevõtja avalduse alusel. Vähemalt üks kuu enne avalduse sisulist läbivaatamist avaldab kohus Riigi Teataja Lisas ja registripidaja poolt kindlaksmääratud ajalehes teate, milles näidatakse ära avalduse sisu.

(3) Asenduskaardi avamise otsustab maa- või linnakohtu esimehe nimetatud kohtunik.».

§ 70. Paragrahvi 53 kaks esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vaadanud avalduse läbi, teeb selleks pädev isik kandeotsuse, millega rahuldab avalduse täielikult või osaliselt või jätab selle rahuldamata. Otsuse tegemiseks pädev isik peab avalduse läbi vaatama 15 päeva jooksul, alates selle saabumisest.».

§ 71. Paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 54. Puuduste kõrvaldamise tähtaeg

Kui avalduses esineb kande tegemist takistav puudus või puudub vajalik dokument, võib otsuse tegemiseks pädev isik määrata tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui puudust tähtaja möödumise ajaks kõrvaldatud ei ole, jätab otsuse tegemiseks pädev isik avalduse rahuldamata.».

§ 72. Paragrahvi 55 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kohus ja otsuse tegemiseks pädeva isiku nimi ja amet;».

§ 73. Paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Pärast otsuse tegemist kannab registripidaja kande teksti registrikaardile. Kande tekstile kirjutab alla kandeotsuse täitnud isik ja kande otsustamiseks pädev isik.».

§ 731. Paragrahvile 59 lisatakse lõige 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Kui äriregistrisse kantud äriühingu põhikiri ei sisalda seaduses nõutavaid sätteid või mõni põhikirja sätetest on vastuolus seadusega, määrab registripidaja äriühingule puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud. Kui äriühing määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, kustutab registripidaja äriühingu äriregistrist, järgides käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatut.».

§ 74. Paragrahvis 64:

1) punkti 5 lõppu lisatakse sõnad «, füüsilisest isikust ettevõtja kohta märgitakse pankrotihalduri andmed»;

2) punktis 8 asendatakse sõna «täisosanike» sõnaga «osanike»;

3) punkti 11 lõppu lisatakse sõnad «ja kustutamine»;

4) punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

«16) kande kuupäev ning kandeotsuse täitnud isiku ja kande otsustamiseks pädeva isiku allkiri ja amet;».

§ 75. Paragrahvis 65:

1) punkti 13 lõppu lisatakse sõnad «ning lõpetamine ja kustutamine;»;

2) punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«16) kande kuupäev ning kandeotsuse täitnud isiku ja kande otsustamiseks pädeva isiku allkiri ja amet;».

§ 76. Paragrahvi 71 lõiked 1 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Seaduses ettenähtud andmete registripidajale esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral võib otsuse tegemiseks pädev isik määrata kohustatud isikule rahatrahvi kuni 400 päevapalga ulatuses.

(3) Kui kohustust ei ole pärast trahvi määramist täidetud, võib otsuse tegemiseks pädev isik määrata uue trahvi.».

§ 77. Seadustikku täiendatakse §-ga 731 järgmises sõnastuses:

Ǥ 731. Vastulause kohtunikuabi otsuse peale

(1) Kohtunikuabi otsuse peale võib vastulause esitada ühe kuu jooksul, arvates otsuse ärakirja saamisest. Vastulause vaatab 15 päeva jooksul läbi otsuse teinud kohtunikuabi.

(2) Kui kohtunikuabi ei rahulda vastulauset või rahuldab osaliselt, peab ta selle esitama läbivaatamiseks kohtunikule.

Kohtunik vaatab vastulause läbi käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatud korras ja tähtajal. Kohtuniku otsuse peale võib kaevata käesoleva seadustiku §-s 73 sätestatud korras.».

§ 78. Paragrahv 525 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 525. Registrisekretär

(1) Kuni 1997. aasta 1. septembrini võib registrisekretäri ametikohale nimetada isiku, kes on sooritanud eksami justiitsministri määratud eksamikomisjoni ees.

(2) Registrisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister.

(3) Kuni kohtunikuabi kohad on osaliselt või täielikult täitmata, võib registripidajale esitatud avaldusi läbi vaadata registrisekretär. Kandeotsuseid teevad ja rahatrahvi määravad sel juhul kohtu esimehe poolt nimetatud kohtunikud.

Registrisekretär võib teha käesoleva seadustiku §-des 45 ja 46 nimetatud kandeid, kirjutada nimetatud kannetele ainuisikuliselt alla ning tõestada käesoleva seadustiku § 28 2. lõikes nimetatud dokumente.».

V. Abieluvararegistri seaduses (RT 1995, 87, 1540) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 79. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Kohtunikuabi pädevus

(1) Kandeotsuseid teevad kohtunikuabid.

(2) Kohtu esimees võib kinnistusameti juhataja ettepanekul ajutiselt määrata kandeotsuste tegijaks kinnistamist teostava kohtuniku.

(3) Kohtunikuabi ei või teha kandeotsust, kui ta on poolte sugulane või hõimlane või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

(4) Registripidamise teisi toiminguid teeb kohtunikuabi või tema ülesandel tehniline töötaja. Tehniline töötaja ei või teha toiminguid, mida seadusest tulenevalt peab tegema kohtunikuabi.».

§ 80. Paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna «vahekäsutuse» sõnaga «määruse» ja sõna «registrisekretäri» sõnadega «kandemenetlust teostava isiku».

§ 81. Paragrahvis 14e:

1) lõikest 2 jäetakse välja sõna «kohtuniku»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Asenduskaardi sisseseadmise ja kannete tegemise otsuse teeb maa- või linnakohtu esimehe nimetatud kohtunik.».

§ 82. Paragrahvi 17 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna «kinnistussekretäri» sõnaga «isiku».

§ 83. Paragrahvis 23:

1) lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «kohtunik» sõnaga «kandeotsuse tegemiseks pädev isik»;

2) lõikes 1 asendatakse sõna «vahekäsutus» sõnaga «määrus».

§ 84. Paragrahvis 24 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kandeotsuse tegemiseks pädev isik».

§ 85. Paragrahvi 25 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) kohus ja otsuse teinud isiku nimi;».

§ 86. Paragrahvi 27 lõikes 4 asendatakse sõna «sekretär» sõnadega «kande teinud isik».

§ 87. Paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 33. Dokumentide ja lõivu tagastamine

(1) Kui avaldus jäetakse rahuldamata, tagastatakse avaldajale avaldus ning koos sellega esitatud dokumendid.

(2) Avalduse täielikul või osalisel rahuldamata jätmisel tagastatakse tasutud lõiv ja avaldamise kulud registripidaja õiendi alusel. Tagastatavast lõivust arvatakse maha menetluse tegelikud kulud, mis on 1/4 tasutud lõivust, kuid mitte üle 100 krooni.».

§ 88. Paragrahvis 35:

1) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Registri ärakirju tehakse vastavalt käesoleva seaduse paragrahvile 6. Kandeotsuse tegemiseks pädev isik kirjutab ärakirjale alla, tõendab selle pitseriga ja märgib sellele ärakirja tegemise kuupäeva.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõna «kinnistusametile» sõnaga «registripidajale».

§ 89. Paragrahvis 37:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui kanne ei vasta kandeotsuse teinud isiku otsusele, parandab kande selle teinud isik.»;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «kandeid teostav kohtunik» sõnadega «kandeotsust tegev isik»;

3) lõikes 5 asendatakse sõnad «Kande võib kohtuniku otsusel parandada» sõnadega «Kanne parandatakse».

§ 90. Paragrahvi 38 lõikes 4 asendatakse sõna «sekretär» sõnadega «kannet teostav isik».

§ 91. Seadust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

Ǥ 381. Vastulause kohtunikuabi otsuse peale

(1) Kohtunikuabi otsuse peale võib esitada ühe kuu jooksul arvates otsuse ärakirja saamisest vastulause. Vastulause vaatab läbi kohtunikuabi kahe nädala jooksul.

(2) Kui kohtunikuabi ei rahulda vastulauset, peab ta selle esitama läbivaatamiseks kandeotsuse tegemiseks pädevale kohtunikule. Kohtunik vaatab vastulause läbi kahe nädala jooksul.  Kohtuniku otsuse peale võib kaevata käesoleva seaduse §-s 39 sätestatud korras.

(3) Vastulauset ei saa esitada otsuse peale, mille alusel on tehtud kanne registrisse.».

§ 92. Paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 40. Kaebused registrit pidava tehnilise töötaja tegevuse peale

(1) Tehnilise töötaja tegevuse peale võib puudutatud isik esitada kaebuse ühe kuu jooksul, arvates kaebust põhjustanud tegevusest teada saamisest, ja selle lahendab kinnistusameti juhataja.

(2) Kinnistusamet lahendab oma otsusega kaebuse 10 päeva jooksul, arvates kaebuse esitamisest. Otsus tehakse kaebuse esitajale teatavaks.».

§ 93. Seadust täiendatakse §-ga 411 järgmises sõnastuses:

Ǥ 411. Kandeotsuse tegemise erisus

Kuni kohtunikuabi kohad on osaliselt või täielikult täitmata, võivad kandeotsuseid ette valmistada justiitsministri poolt kinnistusraamatuseaduse alusel ametisse nimetatud kandeotsuse tegemise õiguseta kinnistussekretärid. Kandeotsuse teevad sel juhul kohtu esimehe poolt määratud kohtunikud.».

§ 94. Paragrahv 43 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json