Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 49, 953

Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus

Vastu võetud 26.06.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. juuli 1996. a otsusega nr 750

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 59 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «perekonnaseisualased küsimused»;

2) paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «riigireservialase tegevuse» sõnadega «, välja arvatud seemnevaru ja toiduteravilja julgeolekuvaru,»;

3) paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse sõnad «riigireservi tagamine» sõnadega «riigireservialase tegevuse korraldamine, toidukontroll ja -järelevalve»;

4) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «korraldamine» sõnadega «ja perekonnaseisualased küsimused»;

5) paragrahvi 67 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Perekonnaseaduse (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773) § 140 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigi Perekonnaseisuameti peadirektor» sõnaga «siseminister» ja jäetakse välja sõnad «, kellel on käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud seadusega siseministrile antud pädevus».

§ 3. Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003) §-s 6, § 8 lõikes 4, § 28 lõigetes 1 ja 4, § 30 lõikes 1, § 31 lõigetes 3 ja 4, §-s 35 ja § 37 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

§ 4. Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses (RT 1992, 28, 370) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Sotsiaalhooldusministeerium» sõnaga «Sotsiaalministeerium»;

2) paragrahvi 47 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Tervishoiuministeeriumi» sõnaga «Sotsiaalministeeriumi»;

3) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva seaduse § 47 2. lõikes, § 48 1. ja 2. lõikes ning § 50 1. lõikes sätestatud nõuetest kinnipidamise üle teostavad järelevalvet vastavalt seadusele Tarbijakaitseameti ja Politseiameti ametiisikud ning valla- ja linnavolikogu poolt volitatud sotsiaaltalituse ametiisikud.»;

4) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi abielu- ja perekonnaseadustik» sõnadega «perekonnaseadus (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773)»;

5) paragrahvi 66 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi abielu- ja perekonnaseadustikus» sõnaga «perekonnaseaduses».

§ 5. Erakooliseaduse (RT I 1993, 35, 547; 1995, 12, 119) § 3 lõikes 1, §-s 8, § 13 lõikes 4, §-s 20 ja § 23 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

§ 6. Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1993, 40, 593; 1995, 12, 121) §-des 14, 16 ja 17, § 19 lõikes 3, §-s 21, § 26 lõikes 1, § 28 lõikes 1, § 32 lõikes 1, § 34 lõikes 1, §-s 35, § 361 lõikes 1 ja § 37 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

§ 7. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5, § 9 lõikes 1, §-s 11, § 12 lõigetes 1, 4, 6–8, §-s 13, § 15 lõigetes 2 ja 5, §-s 20, § 21 lõigetes 1 ja 4, §-s 22, § 23 lõikes 2, § 24 lõigetes 4 ja 6, § 27 lõikes 2, § 29 lõigetes 2 ja 4, § 30 lõikes 2, § 31 punktis 1, § 36 lõikes 2, § 38 lõikes 3, § 39 lõigetes 4 ja 6, § 40 lõikes 3, § 41 lõikes 6, § 42 lõigetes 1–3, § 43 lõikes 1, § 44 lõigetes 3–5, § 45 lõikes 1, §-des 46 ja 48, § 49 lõigetes 2 ja 3 ja § 51 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes;

2) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister».

§ 8. Täiskasvanute koolituse seaduse (RT I 1993, 74, 1054) §-s 10 ja § 14 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

§ 9. Teaduskorralduse seaduses (RT I 1995, 5, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 7, § 6 lõikes 7, §-s 9 ja § 10 lõikes 7 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes;

2) paragrahvi 17 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes.

§ 10. Ülikooliseaduses (RT I 1995, 12, 119) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 viiendas lõigus, § 5 lõikes 2, § 9 lõikes 2, § 10 lõikes 1, § 13 lõikes 3, § 15 lõikes 4 ja § 53 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 5, § 7 lõikes 3, § 11 lõikes 2, § 14 lõike 3 punktides 3 ja 7, § 20 lõikes 3, § 21 lõikes 3, § 22 lõigetes 1, 5 ja 6, § 31 lõikes 2, § 42 lõike 1 punktis 11 ja § 53 lõikes 2 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes.

§ 11. Tartu Ülikooli seaduse (RT I 1995, 23, 333) § 10 lõikes 4 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister».

§ 12. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1995, 58, 1003) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3, § 8 lõikes 2, § 9 lõigetes 1 ja 5, § 15 lõikes 2, § 17 lõikes 3, § 18 lõigetes 4 ja 9, § 21 lõikes 2, § 24 lõikes 1 ja § 30 lõikes 1 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «haridusminister» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Riigikoolid kuuluvad Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeeriumi valitsemisalasse.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 4, § 6 lõigetes 2 ja 4, § 9 lõikes 1, lõike 2 punktis 2, lõigetes 6–8, § 11 lõikes 4, § 12 lõigetes 2 ja 3, § 13 lõike 3 punktis 3, § 16 lõikes 3 ja § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

§ 13. Huvialakooli seaduse (RT I 1995, 58, 1004) § 2 lõikes 1, § 3 lõigetes 1, 2, 4–6, § 7 lõigetes 4, 5 ja 7, § 9 lõikes 6, § 10 lõikes 8, § 12 lõikes 2, § 14 lõikes 2 ja § 15 lõikes 4 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Haridusministeerium» vastavas käändes.

§ 14. Kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 1994, 23, 384; 1995, 18, 240; 62, 1056; 1996, 25, 519) § 30 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumi» sõnaga «Haridusministeeriumi».

§ 15. Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25, 519) § 7 lõikes 2 ja § 14 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna «maavalitsused» sõnaga «maavanemad» vastavas käändes.

§ 16. Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse (RT I 1995, 25, 352) § 9 punktis 3, § 10 lõike 1 punktides 2 ja 5, §-s 12 ja § 43 punktis 3 asendatakse sõna «maavalitsused» sõnaga «maavanemad» vastavas käändes.

§ 17. Loomakaitseseaduses (RT 1992, 50, 617) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 6 jäetakse välja sõna «esmatasandi»;

2) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Järelevalve käesoleva seaduse täitmise üle

Käesoleva seaduse täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet Veterinaarameti ja teiste seadusega volitatud järelevalveorganite ametiisikud oma pädevuse piires.».

§ 18. Metsaseaduses (RT I 1993, 69, 990; 1995, 53, 845; 57, 977) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõna «Metsaameti» sõnadega «keskkonnaministri poolt kinnitatud»;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna «Metsaamet» sõnaga «keskkonnaminister».

§ 19. Saastekahju hüvitise seaduse (RT I 1994, 1, 2) § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «asukohajärgse maavalitsuse keskkonnateenistus» sõnadega «asukohajärgne maavanem või tema poolt volitatud maavalitsuse ametiisik».

§ 20. Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738) § 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riigi Maa-ametile» sõnaga «Maa-ametile».

§ 21. Jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449) § 23 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Maapõueseaduses (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «keskkonnaministri valitsemisalas» sõnadega «Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas»;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «maavanem»;

3) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna «maavalitsuse» sõnaga «maavanema»;

4) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja haridusministri» sõnaga «Kultuuriministri»;

5) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «maavanem»;

6) paragrahvi 29 lõikes 4 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja haridusministri» sõnaga «Kultuuriministri»;

7) paragrahvi 76 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Lõhketööde tegemise, lõhkematerjalide valmistamise, hoidmise ja kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

8) paragrahvi 78 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Mäetööde ohutuseeskirjad kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

9) paragrahvi 80 lõikes 1 asendatakse sõnad «Riiklik Tehnilise Järelevalve Amet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Inspektsioon»;

10) paragrahvi 83 lõikes 3 asendatakse sõnad «Riikliku Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoril» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektoril».

§ 23. Rahvaraamatukogu seaduses (RT 1992, 17, 250; RT I 1993, 41, 606; 79, 1180) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 7 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriminister» ja jäetakse välja sõnad «maakogu ettepanekul»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2, § 3 lõikes 3, § 6 lõikes 3 ja § 7 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «kultuuriminister» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõikes 4, § 8 lõikes 4, § 9 lõikes 2 ja § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium» vastavas käändes.

§ 24. Autoriõiguse seaduses (RT 1992, 49, 615) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõna «Arhiiviamet» sõnaga «kultuuriminister»;

2) paragrahvi 27 lõikes 3, § 76 lõikes 2, §-s 82 ja § 83 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium» vastavas käändes.

§ 25. Muinsuskaitseseaduses (RT I 1994, 24, 391) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 6. Muinsuskaitset korraldavad organid

Muinsuskaitset korraldavad Kultuuriministeerium ja kohalikud omavalitsused. Kultuuriministeerium korraldab muinsuskaitset Muinsuskaitseameti kaudu.»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusminister» sõnaga «kultuuriminister»;

3) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumi» sõnaga «Kultuuriministeeriumi».

§ 26. Eesti Rahvusraamatukogu seaduse (RT I 1994, 31, 495) § 16 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumi» sõnaga «Kultuuriministeeriumi».

§ 27. Ringhäälinguseaduses (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikes 5, § 37 lõikes 1, § 40 lõigetes 1, 4 ja 6, § 41 lõike 3 punktis 2 ja lõikes 6 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeerium» sõnaga «Kultuuriministeerium»;

2) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ringhäälingulubade tingimustest kinnipidamist kontrollib Kultuuriministeerium käesoleva seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.»;

3) paragrahvi 42 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse määratud asutus» sõnaga «Kultuuriministeerium» vastavas käändes.

§ 28. Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seaduse (RT I 1994, 63, 1066; 1995, 49, 748) § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Kultuuriminister, haridusminister või sotsiaalminister või ettevõtte asukohajärgne kohalik omavalitsus või minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse kuulub ettevõte, mille pankrotivara on kultuuri- või sotsiaalobjekt, esitab nimetatud objekti pankrotivarast välistamise otsustamiseks põhjendatud taotluse Vabariigi Valitsusele ühe kuu jooksul pankrotiteate Riigi Teataja Lisas avaldamise päevast arvates, teatades vastavast taotlusest pankrotihaldurile sama aja jooksul.».

§ 29. Eesti Vabariigi kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1995, 26–28, 355) § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Kaubamärkide õiguskaitset reguleeriv seadustik

Kaubamärkide õiguskaitset reguleeriv seadustik koosneb käesolevast seadusest, muudest seda valdkonda puudutavatest seadustest ning seaduste alusel antud Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrustest.».

§ 30. Tarbijakaitseseaduses (RT I 1994, 2, 13; 1995, 20, 297) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 11. Riiklik tarbijakaitse

(1) Riiklikku tarbijakaitset korraldab Vabariigi Valitsus ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kaudu.

(2) Tarbijakaitsealased riikliku järelevalve volitused on:
1) Tarbijakaitseametil;
2) Standardiametil – tehniliste eeskirjadega sätestatud või õigusaktidega kohustuslikuks muudetud standardite ja nendega võrdsustatud dokumentide nõuete täitmise järelevalve ning mõõtevahendite seisundi järelevalve alal;
3) Ravimiametil – ravimite valmistamise, levitamise, hulgimüügi ning apteegist väljastamise ja reklaamimise järelevalve alal;
4) Tervisekaitseinspektsioonil – tehniliste eeskirjadega sätestatud või õigusaktidega kohustuslikuks muudetud standardite ja nendega võrdsustatud dokumentide tervisekaitsealaste nõuete täitmise järelevalve alal;
5) Põllumajandusministeeriumil – toidu kvaliteedi ja ohutuse kohustuslike nõuete täitmise järelevalve alal;
6) Politseiametil – kauplemisnõuete, turul ja tänaval kauplemise eeskirjade ning taksoteeninduse eeskirjade täitmise järelevalve alal;
7) maakonnaarstil – ebaseadusliku arstimise, ravivahendite kasutamise ja nende reklaamimise ning riikliku litsentsi kohase ravitegevuse järelevalve alal;
8) teistel järelevalveorganitel vastavalt seadusele.

(3) Käesoleva seadusega sätestatud tarbija õiguste tagamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus kaupluse töö üldeeskirjad, toitlustamise üldeeskirjad, toiduainete ja muude toodete märgistamise eeskirjad, alkoholi, tubaka ja tubakatoodete sisse- ja väljaveo, tootmise ning müügi eeskirjad, tervisekaitse eeskirjad toiduainete valmistamisel, säilitamisel, vedamisel ja müümisel, samuti seaduses nimetatud juhtudel muud eeskirjad tarbija õiguste tagamiseks. Toodete või teenuste üksikutele liikidele esitatavad tarbijate õiguste tagamiseks muud kohustuslikud nõuded kehtestavad vastavad ministeeriumid Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.»;

2) paragrahvis 12, § 14 lõikes 1, § 15 lõikes 1 ja § 20 lõikes 3 asendatakse sõnad «riikliku tarbijakaitsega tegelev amet» sõnaga «Tarbijakaitseamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes ning § 15 punktides 1 ja 2 loetletud õigused laienevad ka teistele käesoleva seaduse või teiste seaduste alusel tarbijakaitse alal riiklikku järelevalvet teostavatele asutustele ja nende ametiisikutele.»;

4) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31. Patendiseaduse (RT I 1994, 25, 406) §-s 2 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide ja Riigi Patendiameti (edaspidi Patendiamet) õigusaktidega» sõnadega «Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrustega».

§ 32. Kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407) §-s 2 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide ja Riigi Patendiameti (edaspidi Patendiamet) õigusaktidega» sõnadega «Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrustega».

§ 33. Riigireservi seaduse (RT I 1994, 91, 1529) § 14 lõikes 2 asendatakse sõnad «Riigiressursside Keskus» sõnadega «Riigihangete Amet».

§ 34. Riigihangete seaduses (RT I 1995, 54, 883) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Vabariigi Valitsuse poolt moodustatav»;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) töötab välja riigihangete teostamise eeskirjade, juhendite ja muu normatiivse materjali kavad ning riigihangete teostamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormid;».

§ 35. Planeerimis- ja ehitusseaduses (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusala üleriigiline korraldamine kuulub Keskkonnaministeeriumi pädevusse ning riiklik järelevalve Keskkonnaministeeriumi ja maavanemate pädevusse. Käesoleva seadusega maavanemale või maavalitsusele pandud ülesannete täitmist korraldab maavanem tema poolt volitatud maavalitsuse osakonna või ametiisiku kaudu.»;

2) paragrahvi 10 lõikes 3, § 17 lõikes 3, § 18 lõikes 3, § 22 lõike 1 punktis 2 ning lõigetes 5 ja 7, § 24 lõikes 4, § 25 lõigetes 3 ja 5, § 26 lõikes 2, § 27 lõikes 1, § 29 lõikes 3 ja § 68 lõikes 5 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «maavanem» vastavas käändes;

3) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõnad «ja maavalitsus» sõnadega «ja maavanem».

§ 36. Korteriühistuseaduse (RT I 1995, 61, 1025; 1996, 42, 811) § 3 lõikes 2 asendatakse sõna «maavalitsusele» sõnaga «maavanemale».

§ 37. Veterinaarteenistuse seaduses (RT 1992, 49, 613) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks ning lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Riiklikku veterinaarteenistust korraldab Põllumajandusministeerium Veterinaarameti kaudu.»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «Riigi Tervisekaitsekeskusega» sõnaga «Tervisekaitseinspektsiooniga»;

3) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 8. Riiklik veterinaarjärelevalve

Riiklikku veterinaarjärelevalvet teostavad Veterinaarameti peadirektor, Veterinaarameti kohalike asutuste juhid (peaveterinaararstid) ja teised seadusega ettenähtud korras volitatud ametnikud.»;

4) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Loomakasvatuses on lubatud kasutada ainult seadusega või Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras registreeritud medikamente, söödalisandeid, vaktsiine, biopreparaate ning reagente.»;

5) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Veterinaarmedikamentide sissetoomine Eesti Vabariiki toimub seadusega kehtestatud korras. Veterinaarmedikamentideks mitteolevate biopreparaatide sissetoomise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.».

§ 38. Taimekaitseseaduses (RT I 1994, 28, 427) tehakse järgmised muudatused:

1) § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 5. Riikliku taimekaitseteenistuse struktuur

Riiklikku taimekaitseteenistust korraldavad käesoleva seaduse alusel Vabariigi Valitsus ning Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaministeerium.»;

2) § 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Järelevalve teostajad

Taimekaitse ja -karantiini nõuetest kinnipidamise üle teostavad riiklikku järelevalvet Taimekaitseinspektsiooni, Taimekarantiini Inspektsiooni ja Metsaameti volitatud ametiisikud.».

§ 39. Teraviljaseaduses (RT I 1994, 48, 789; 91, 1529) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) korraldab riiklikku järelevalvet teravilja ja teraviljasaaduste kvaliteedi üle Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud korra kohaselt.»;

2) paragrahvi 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 40. Sordikaitseseaduse (RT I 1994, 23, 385) § 2 punktis 5, §-s 4, § 8 lõikes 1, § 9 lõikes 1, § 10 lõike 1 punktides 1 ja 2, § 11 lõigetes 1 ja 2, § 12 lõigetes 1, 2 ja 5, §-des 13 ja 14, § 15 lõikes 1, §-s 16, § 17 lõikes 7, § 18 lõigetes 1–4, 6 ja 7, § 19 lõigetes 2 ja 5, § 21 punktis 2, § 26 lõikes 4, VII peatüki pealkirjas, §-des 27 ja 30 asendatakse sõna «Sordiinspektsioon» sõnadega «Seemne- ja Sordikatse Inspektsioon» vastavas käändes.

§ 41. Eesti Vabariigi hinnaseaduses (ENSV Teataja 1989, 39, 610; RT 1992, 30, 400) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Riiklik Hinnaamet» sõnaga «Konkurentsiamet»;

2) paragrahvis 10 asendatakse sõnad «Eesti Hinnaamet» sõnaga «Konkurentsiamet» ja jäetakse välja sõnad «, mis tegutseb Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhimääruse alusel».

§ 42. Riigilõivuseaduses (RT 1990, 11, 118; RT I 1995, 36, 465; 57, 981; 58, 1005; 61, 1028; 87, 1540; 1996, 3, 56; 38, 752; 40, 773; 42, 811; 45, 848 ja 851) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 17, lisa 1 punkti 1 alapunktis 17 ja punktis 51 asendatakse sõna «Sordiinspektsiooni» sõnadega «Seemne- ja Sordikatse Inspektsiooni»;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 16 asendatakse sõnad «Riigi Konkurentsiamet» sõnaga «Konkurentsiamet»;

3) paragrahvi 4 lõike 6 punktis 6 asendatakse sõnad «Riigi Muinsuskaitseamet» sõnaga «Muinsuskaitseamet»;

4) paragrahvis 9 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Riiklik Maksuamet» sõnaga «Maksuamet».

§ 43. Riigieelarve seaduses (RT I 1993, 42, 614; 1994, 30, 464; 69, 1194; 1996, 22, 436) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «Riigikohtu» sõnaga «maavalitsuste»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «Riigikohtu» sõnaga «maavalitsuste»;

3) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «ministeeriumide valitsemisalade» sõnaga «maavalitsuste».

§ 44. Konkurentsiseaduse (RT I 1993, 47, 642; 1995, 26–28, 355) § 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «Konkurentsi riiklikku järelevalvet teostav amet» sõnaga «Konkurentsiamet» ning §-des 19–26 ja § 27 lõikes 2 asendatakse sõnad «konkurentsi riikliku järelevalve amet» sõnaga «Konkurentsiamet» vastavas käändes.

§ 45. Maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714) § 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 44. Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri pädevus

Vabariigi Valitsusel ja rahandusministril on õigus anda määrusi maksuseaduse alusel ja selle täitmiseks.».

§ 46. Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169) § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «kohalik talitus» sõnadega «kohalik asutus».

§ 47. Raamatupidamise seaduses (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26–28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«12) hea raamatupidamistava – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna soovitused;»;

2) paragrahvi 20 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Loa üleminekuks ühelt kasumiaruande skeemilt teisele annab rahandusministri poolt volitatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkond (edaspidi Raamatupidamise Toimkond);

3) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Tegevusaladel, kus see on põhjendatud ettevõtluse iseloomu tõttu, võib raamatupidamiskohustuslane kasutada käesoleva seaduse lisades toodust erinevaid bilansi- ja kasumiaruande skeeme rahandusministri poolt määratud alustel ja korras. Loa erinevate bilansi- ja kasumiaruande skeemide kasutamiseks annab rahandusminister.»;

4) paragrahvi 31 lõikes 3 asendatakse sõnad «vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditele» sõnadega «rahandusministri poolt määratud korras»;

5) paragrahvi 38 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Raamatupidamisalast tööd üldistab ja juhendab Raamatupidamise Toimkond. Raamatupidamise Toimkond töötab välja metoodilisi soovitusi.

(2) Raamatupidamise Toimkonnal on õigus esitada ettepanekuid rahandusministrile või rahandusministri kaudu Vabariigi Valitsusele raamatupidamisalaste õigusaktide andmiseks või nende muutmiseks.

(3) Raamatupidamise Toimkond on käesoleva seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt Rahandusministeeriumi valitsemisalas moodustatud valitsusasutus.»;

6) paragrahvi 38 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 48. Hasartmänguseaduses (RT I 1995, 58, 1005) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Erinõuded hasartmängukorraldaja raamatupidamisele

Vabariigi Valitsusel või rahandusministril on õigus kehtestada erinõudeid hasartmängude korraldamise kajastamisele raamatupidamises ja raamatupidamise algdokumentide kohustuslikke vorme.»;

2) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes loetletud juriidilise isiku haldusõiguserikkumiste asju arutab halduskohus.»;

3) paragrahvi 35 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Riigi Teataja seaduses (RT I 1993, 20, 352; 1995, 19, 288) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

«61) peaministri korraldused vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele (RT I 1995, 94, 1628);»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «punktis 6» sõnadega «punktides 6 ja 61».

§ 50. Politseiseaduses (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 4, § 9 lõikes 1, § 91 lõigetes 1 ja 8 ning § 11 lõikes 4 asendatakse sõnad «Riigi Politseiamet» sõnaga «Politseiamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 8 lõigetes 3 ja 5, § 9 lõikes 2 ja § 91 lõigetes 1 ja 7 asendatakse sõnad «Riigi Kaitsepolitseiamet» sõnaga «Kaitsepolitseiamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 8 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «ja -allüksused» ning lõikest 6 jäetakse välja sõnad «õppeallüksused ning» ja «ja allüksused»;

4) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja allüksuste»;

5) paragrahvi 91 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Muud käesoleva seaduse § 8 6. lõikes nimetatud asutused asutab, nende põhimäärused, struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab siseminister.»;

6) paragrahvi 91 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «Riigi Kodakondsusametit» sõnadega «Kodakondsus- ja Migratsiooniametit».

§ 51. Turvateenistuse seaduses (RT I 1993, 75, 1100; 1995, 62, 1056) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 18. Riiklik järelevalve turvateenuste osutamise üle»;

2) paragrahvi 18 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riiklikku järelevalvet turvateenuste osutamise nõuete täitmise üle teostab Politseiamet. Politseiameti volitatud ametiisikutel on õigus peatada turvalitsentsi või turvatöötaja kaardi kehtivus kuni kuueks kuuks või nende kehtivus tühistada juhul, kui turvateenistuse subjekt või turvatöötaja:».

§ 52. Tuletõrje- ja päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1, V peatüki pealkirjas ning §-des 26–28 asendatakse sõna «tuletõrjejärelevalve» sõnadega «riiklik tuletõrjejärelevalve» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Päästetööde korralduse eriolukorra puhul sätestab eriolukorra seadus (RT I 1996, 8, 164).»;

3) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõikes 1, § 10 lõigetes 3 ja 4, § 12 lõikes 2 ja § 16 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «maavanem» vastavas käändes;

5) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad «rannavalve Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras» sõnadega «piirivalve Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras»;

8) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 23. Tuleohutuseeskirjad

Tuleohutuseeskirjad kehtestab Vabariigi Valitsuse volitatud minister.»;

9) paragrahvi 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse määratud korras» sõnadega «siseministri määrusega»;

10) paragrahvi 26 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvis 28 asendatakse sõna «põhimäärus» sõnaga «kord» vastavas käändes;

12) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Siseminister ja tuletõrje- ning päästeasutuse juht võivad kohaldada ergutusi tulekustutus- ja päästetöödel rakendatud isikutele tulekustutus- ja päästetöödel silmapaistva tegutsemise eest.».

§ 53. Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõikes 6 ja §-s 21 asendatakse sõna «tööministeerium» sõnaga «Sotsiaalministeerium»;

2) paragrahvi 22 punktis 1 asendatakse sõnad «Eesti Maksuamet» sõnaga «Maksuamet».

§ 54. Eesti Vabariigi töökaitseseaduses (RT 1992, 25, 343) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Tervishoiuministeerium kooskõlastatult Eesti Vabariigi Tööministeeriumiga» sõnaga «sotsiaalminister»;

2) paragrahvis 21 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Tööinspektsiooni» sõnaga «Tööinspektsiooni»;

3) paragrahvi 21 punktis 2 asendatakse sõnad «vabariigi valitsusele» sõnaga «sotsiaalministrile»;

4) paragrahvi 21 punkt 3 ja § 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 55. Töötu sotsiaalse kaitse seaduse (RT I 1994, 81, 1381; 1995, 89, 1572; 1996, 42, 810) § 4 lõikes 1 ja §-s 19 asendatakse sõnad «Riigi Tööturuamet» sõnaga «Tööturuamet» vastavas käändes.

§ 56. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Sotsiaalhoolekannet korraldavad Sotsiaalministeerium, maavanemad ja kohalik omavalitsus.

(2) Riiklikku sotsiaalhoolekannet korraldavad Sotsiaalministeerium ja maavanemad.

(3) Maavanem korraldab maakonnas riiklikku sotsiaalhoolekannet maavalitsuse vastava osakonna kaudu.»;

2) paragrahvi 7 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna «Maavalitsuse» sõnaga «Maavanema»;

3) paragrahvi 17 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Maavalitsuse haldamisel oleva riikliku hoolekandeasutuse põhimääruse kinnitab maavanem.»;

4) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

«(6) Riigi hoolekandeasutuse töö korralduse kehtestab sotsiaalminister.

(7) Hoolekandeasutustele esitatavad kohustuslikud nõuded kehtestab sotsiaalminister.».

§ 57. Toiduseaduses (RT I 1995, 21, 324) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud toidupoliitikakomisjoni ettepanekul»;

2) paragrahvi 6 lõikes 1, § 13 lõikes 2 ja § 17 lõikes 9 asendatakse sõna «Toiduamet» sõnaga «Põllumajandusministeerium»;

3) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 11. Riigi toidukomisjon

(1) Riigi toidukomisjon (edaspidi toidukomisjon) on Vabariigi Valitsuse juures tegutsev nõuandev komisjon, kelle pädevusse kuulub toidualaste strateegiliste küsimuste kavandamine, Rahandusministeeriumile esitatavate taotluste läbivaatamine toidukontrolli ja -ohutuse riikliku järelevalve ja vastavate seireprogrammide finantseerimiseks ning oma arvamuse avaldamine.

(2) Toidukomisjoni koosseisu kuuluvad toidu käitlemisahela korraldamise ja järelevalvega tegelevate valitsusasutuste ja teiste asutuste esindajad.

(3) Toidukomisjoni moodustab ja tema koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.»;

4) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Põllumajandusministeerium

(1) Põllumajandusministeeriumil lasub põhivastutus toidujärelevalve ja -kontrolli korraldamise eest riigis. Tema tegevusvaldkonnaks on toidu ja toitumisolukorra kavandamine ja analüüs riigis ja selle alusel vastavate strateegiliste ettepanekute väljatöötamine, toidu ja toidukäitlemisalaste õigusaktide eelnõude väljatöötamine, riikliku toiduohutuse järelevalve korraldamine, toidukvaliteeti ja -ohutust sertifitseerivate ja katsetavate asutuste nõustamine, toitumisalaste riiklike seireprogrammide väljatöötamine ja nende realiseerimise korraldamine.

(2) Põllumajandusministeeriumi toidu ja toitumise olukorraga tegelevatel riikliku järelevalve ametnikel on õigus nõuda toiduhügieeni ja ohutust käsitlevat teavet ja andmeid maavanematelt ja kohalikelt omavalitsustelt, toitu käitlevatelt ettevõtetelt ning toitu ja toitumist uurivatelt riigiasutustelt. Järelevalveametnikud on kohustatud hoidma neile oma tegevuses teatavaks saanud äri- ja tootmissaladusi ja nad ei tohi sekkuda toidukäitlejate või kontrolliettevõtete vahelisse kommertskonkurentsi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Põllumajandusministeerium informeerib igal aastal Vabariigi Valitsust toidu kvaliteedi ja ohutuse olukorrast riigis.»;

5) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna «maavalitsus» sõnaga «maavanem»;

6) paragrahvi 14 lõikest 1 ja § 15 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «toidupoliitikakomisjoni ettepanekul»;

7) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toidukvaliteedi ja ohutuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Põllumajandusministeeriumi, Tervisekaitseinspektsiooni, Tarbijakaitseameti, Standardiameti ja Tolliameti järelevalveametnikud oma pädevuse piires.»;

8) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toidu käitleja on kohustatud regulaarselt kontrollima oma toodangu kvaliteeti ja ohutust Põllumajandusministeeriumis registreeritud meetodite alusel.»;

10) paragrahvi 17 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 58. Rahvatervise seaduses (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) tervisekaitse, haiguste ennetamine ja tervise edendamise kavandamine ja kavandatu elluviimine;»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «Kultuuri- ja Haridusministeeriumiga» sõnaga «Haridusministeeriumiga»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 9, § 17 lõigetes 1, 3 ja 4, § 19 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad «Riigi Tervisekaitseamet» sõnaga «Tervisekaitseinspektsioon» vastavas käändes;

4) paragrahvis 9 asendatakse sõna «Maavalitsuse» sõnaga «Maavanema»;

5) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Tervisekaitse riiklikku järelevalvet käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud nõuete täitmise üle teostavad Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevad Tervisekaitseinspektsioon ja tema kohalikud asutused.».

§ 59. Eesti Vabariigi maanteeseaduses (RT 1992, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi Maanteeamet (edaspidi Eesti Maanteeamet)» sõnaga «Maanteeamet»;

2) paragrahvis 12, § 14 lõikes 1, § 15 lõikes 2, § 23 lõigetes 1 ja 2, § 25 lõikes 2, § 27 lõikes 3, §-s 28, § 29 lõikes 2 ja §-s 35 asendatakse sõnad «Eesti Maanteeamet» sõnaga «Maanteeamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 lõikes 1, § 23 lõikes 2 ja § 35 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi transpordi- ja sideminister» sõnadega «teede- ja sideminister» vastavas käändes.

§ 60. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsus «Eesti Vabariigi diplomaatiliste esinduste juhtide ametisse nimetamise ja ärakutsumise korra kohta» (RT 1991, 33, 412) tunnistatakse kehtetuks.

§ 61. Välissuhtlemisseaduses (RT I 1993, 72/73, 1020) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 4 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses, lugedes paragrahvi senine tekst lõikeks 1:

«(2) Välisministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad välisesindused.»;

2) seadust täiendatakse pärast § 9 sõnadega

«21. peatükk
Välisesindus, välisesinduste juhid ja välisteenistus
»;

3) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Välisesindus

Välisesindus teostab välissuhtlemist asukohariigis käesoleva ja teiste seaduste alusel ning lähtub oma tegevuses rahvusvahelistest lepingutest ja tavast.».

§ 62. Välisteenistuse seaduse (RT I 1995, 15, 172; 50, 764) § 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Ametisse nimetamise õigus

(1) Välisministeeriumi kantsler ja osakonna peadirektor nimetatakse ametisse Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628) sätestatud korras ja nad peavad vastama käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

(2) Teised diplomaadid nimetab ametisse Välisministeeriumi kantsler.».

§ 63. Avaldustele vastamise seadust (RT I 1994, 51, 857) täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

«§ 12. Järelevalve avaldustele vastamise üle

Käesoleva seadusega sätestatud märgukirjade ja avalduste läbivaatamise nõuete täitmise üle valitsusasutustes ja nende poolt hallatavates riigiasutustes teostatakse teenistuslikku järelevalvet Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.».

§ 64. Mittetulundusühingute ja nende liitude seaduse (RT I 1994, 28, 425; 49, 805; 1995, 23, 332; 1996, 42, 811) § 10 lõikes 1 asendatakse sõna «maavalitsusele» sõnaga «maavanemale».

  Riigikogu aseesimees Arnold RÜÜTEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json