Teksti suurus:

Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2024
Avaldamismärge:RT III, 13.02.2024, 6

Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus

Vastu võetud 09.02.2024 nr 94

Otsus on vastu võetud Riigikogu valimise seaduse § 482 lõike 3 punkti 2 alusel.

1. Elektroonilise hääletamise organisatsioon kirjeldab elektroonilise hääletamise süsteemi komponente käitavate ning süsteemi toimimiseks vajalikke teenuseid pakkuvate osapoolte ülesannete jaotust.

2. Elektroonilise hääletamise süsteem (edaspidi e-hääletamise süsteem) võimaldab seaduses sätestatud ajal valijal või hääletajal (edaspidi valija) hääletada avalikus internetis valijarakendust kasutades, kontrollida oma elektroonilise hääle terviklikku kohalejõudmist hääletamiseks kasutatud arvutist erineva nutiseadmega ning koguda hääled elektroonilisse valimiskasti. Lisaks võimaldab e-hääletamise süsteem kontrollida elektrooniliselt antud häälte terviklust ja vastavust seaduses sätestatud nõuetele, tagada hääle salajasus, lugeda kokku elektrooniliselt antud hääled ning hävitada pärast valimistulemuste väljakuulutamist elektrooniliste häälte avamiseks kasutatud privaatvõti.

3. E-hääletamise süsteem koosneb järgmistest tarkvaralistest komponentidest:
   3.1. Hääletaja komponent võimaldab valijal arvutis paikneva valijarakenduse abil teha valiku, see krüpteerida, allkirjastada digitaalselt ning saata elektrooniline hääl otsuse punktis 3.3 nimetatud koguja komponendile.
   3.2. Hääle kontrollimise komponent võimaldab valijal nutiseadmega kontrollida oma elektroonilise hääle terviklikku kohalejõudmist.
   3.3. Koguja komponent võimaldab valijal elektroonilist häält moodustada ning võtab vastu ja salvestab elektroonilisi hääli. Koguja vastab valija antud hääle tervikluse kontrollpäringutele. Kogumisteenuse osutaja allkirjastab digitaalselt elektroonilise valimiskasti räsi ja saadab elektroonilise valimiskasti koos logidega otsuse punktis 13 nimetatud töötlejale.
   3.4. Töötleja komponent võimaldab töödelda hääletamisperioodil kogutud elektroonilisi hääli, kontrollida digitaalallkirju ja kogujalt saadud andmete terviklust, eemaldada korduvad elektroonilised hääled nii, et alles jääb valija viimasena antud hääl, ning tühistada hääletamissedeliga hääletanute elektroonilised hääled. Komponent võimaldab ka anonüümida elektroonilisi hääli, eemaldades neilt isikuandmed, sorteerida elektroonilisi hääli ringkondade kaupa, krüptograafiliselt segada hääli ning saata elektroonilised hääled lugemisele.
   3.5. Lugeja komponent võimaldab avada anonüümseid ja krüptograafiliselt segatud hääli ning summeerida need elektroonilise hääletamise tulemuseks.

4. Infosüsteemide audiitor kontrollib elektroonilise hääletamise süsteemi andmete tervikluse ja riigi valimisteenistuse toimingute vastavust valimisseadustele ning elektroonilise hääletamise tehnilistele nõuetele.

5. Klienditugi abistab kogumisteenuselt saadud infost lähtudes valijat probleemide lahendamisel. Klienditugi registreerib pöördumiste registreerimise süsteemis kõik teatavaks saanud intsidendid ja probleemid ning nende lahendamise käigu.

6. Valijate nimekirja koostaja ja muudatuste edastaja koostab hääleõiguslike isikute nimekirja ja teeb selles muudatusi.

7. E-hääletamise süsteem kasutab järgmisi teenuseid:
   7.1. tuvastusteenus – teenus, mida kasutatakse valija isiku tuvastamiseks;
   7.2. allkirjastamisteenus – allkirja andmise vahendist sõltuv teenus, mis abistab valijat allkirjastamisel ja digitaalsele allkirjale kehtivuskinnituse saamisel;
   7.3. registreerimisteenus – teenus, mis registreerib ning kinnitab iga koguja komponenti edukalt jõudnud krüpteeritud ja allkirjastatud hääle – loob ajatempli. Hääletamise lõppedes annab registreerimisteenuse osutaja üle kõik registreeringud töötlejale.

8. Elektroonilise hääletamise korraldaja on riigi valimisteenistus.

9. Otsuse punktis 2 nimetatud e-hääletamise süsteemi haldab ja arendamist korraldab riigi valimisteenistus.

10. Riigi valimisteenistus tagab otsuse punktis 3.1 nimetatud hääletaja komponendi ja punktis 3.2 nimetatud hääle kontrollimise komponendi toimimise.

11. Riigi Infosüsteemi Amet on kogumisteenuse osutaja, kes kasutab selleks otsuse punktis 3.3 nimetatud koguja komponenti ning tagab selle turvalise toimimise.

12. Riigi valimisteenistus on hääletamisperioodil kogutud elektrooniliste häälte, kasutades selleks otsuse punktis 3.4 nimetatud töötleja komponenti ning tagades selle toimimise.

13. Riigi valimisteenistus ja Vabariigi Valimiskomisjon teevad kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused, kasutades selleks otsuse punktis 3.5 nimetatud lugeja komponenti. Riigi valimisteenistus vastutab lugeja komponendi toimimise eest.

14. Otsuse punktis 4 nimetatud elektroonilise hääletamise süsteemi auditeerimise teenust vastavalt Riigikogu valimise seaduse § 482 lõige 4 punktile 4 osutab isik, kellega riigi valimisteenistus on sõlminud vastava teenuse osutamiseks lepingu.

15. Riigi Infosüsteemi Amet tagab otsuse punktis 5 nimetatud klienditoe teenuse osutamise.

16. Otsuse punktis 6 nimetatud valijate nimekirja koostaja ja muudatuste edastaja on rahvastikuregistri vastutava töötlejana Siseministeerium. Riigi valimisteenistus korraldab valijate nimekirja ning valijate nimekirja muudatuste kandmise elektroonilise hääletamise süsteemi. Riigi valimisteenistus tagab hääletaja elektroonilise hääletamise fakti jõudmise valimiste infosüsteemi.

17. Riigi valimisteenistus tagab sõltumatu tuvastus-, allkirjastamis- ja registreerimisteenuse olemasolu.

18. Riigi valimisteenistus korraldab seadusekohast elektroonilist hääletamist takistavate juhtumite lahendamise.

19. Kehtetuks tunnistatakse:
   19.1. Vabariigi Valimiskomisjoni 03.02.2021 otsus nr 4 „Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus“;
   19.2. Vabariigi Valimiskomisjoni 10.10.2022 otsus nr 49 „Vabariigi Valimiskomisjoni 03.02.2021 otsuse nr 4 „Elektroonilise hääletamise organisatsiooni kirjeldus“ muutmine“.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json