Teksti suurus:

Meelis Kaldalu 2. kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 3

Meelis Kaldalu 2. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 83

Kaebuse sisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses neurolingvistilise loogikavastasusega valimiste ülesehituses. Kaebaja leiab, et olukord, kus Riigikogu valimistel osalenute piirmäärale ei ole seatud üheski seaduses alampiiri, jätab valijad, sealhulgas kaebuse esitaja, ilma demokraatlikust valikust, kuna Riigikogusse valitud saadikud esindavad ka neid valijaid, kes ei soovi osaleda mandaadi moodustumises. Seetõttu taotleb kaebaja 2015. aasta Riigikogu valimiste kehtetuks tunnistamist ja inimesele demokraatliku valikuvõimaluse loomist oma hääle sundvolitamist vältida ja osaleda demokraatliku osaluse piires eelnõude menetlemises otse.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Esitatud kaebus ei vasta valimiskaebuse tunnustele. Kaebaja ei vaidlusta oma kaebuses ühtki valimiskomisjoni otsust ega toimingut ega näita ära vastava otsuse või toiminguga oma subjektiivsete õiguste rikkumist. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 7 viidanud, et RKVS § 72 lõikest 1 ning § 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult enda rikutud õiguste kaitseks. RKVS ei näe ette valimiskaebuse esitamist rahulolematuse tõttu kehtiva õigusliku regulatsiooniga.

3. Kuna kaebus ei vasta RKVS-s kaebusele esitatavatele nõutele, on tulenevalt RKVS § 69 lõikest 3 kaebus lahendaval organil õigus see läbi vaatamata jätta.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json