Teksti suurus:

Meelis Kaldalu 3. kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 4

Meelis Kaldalu 3. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 84

Kaebuse sisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses 2015. aasta Riigikogu valimiste vastuoluga põhiseadusega. Kaebaja leiab, et Eesti asub de facto sõjaseisukorras, mis vastuolus põhiseaduse vaimuga on jäänud välja kuulutamata ning seeläbi on valimiste korraldamine põhiseadusega vastuolus. Eesti on sõjaseisukorras tulenevalt kuulumisest NATO-sse, kuna läbi nn Põhja-Atlandi Harta artikkel 5 on seoses USA sõjaga terrori vastu tekkinud sõjaseisukord kõikides alliansi riikides. Tulenevalt põhiseaduse §-st 131 ei valita Riigikogu erakorralise ega sõjaseisukorra ajal. Sellest tulenevalt taotleb kaebaja Riigikogu 2015. aasta valimiste kehtetuks tunnistamist; Eesti Vabariigis sõjaseisukorra väljakuulutamist; sõjaseisukorras riigi toimimiseks põhjalike juhiste väljatöötamist ning sõjaseisukorra lõpetamiseks ja rahu saavutamiseks kavandi väljatöötamist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Kaebaja vaidlustab sisuliselt valimiste korraldamist olukorras, mis on tema hinnangul sõjaseisukord, kuid mida ei ole välja kuulutatud. Sõjaseisukorra väljakuulutamine on vastavalt PS §-le 128 Riigikogu või Vabariigi Presidendi pädevuses. Valimiskaebemenetluses ei ole nimetatud otsuste tegemist või tegemata jätmist võimalik vaidlustada.

3. RKVS § 69 lõike 1 punkti 3 kohaselt tuleb kaebuses esitada andmed vaidlustatava valimiskomisjoni otsuse või toimingu kohta. Selliseid andmeid kaebuses esitatud ei ole.

4. Kaebaja ei ole ka ära näidanud, mil viisil valimiste korraldamine tema subjektiivseid õigusi rikub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 7 viidanud, et RKVS § 72 lõikest 1 ning § 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult enda rikutud õiguste kaitseks.

5. Kuna kaebus ei vasta RKVS-s kaebusele esitatavatele nõutele, on tulenevalt RKVS § 69 lõikest 3 kaebus lahendaval organil õigus see läbi vaatamata jätta.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json