Teksti suurus:

Meelis Kaldalu 4. kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 5

Meelis Kaldalu 4. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 85

Kaebuse sisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses väga tõsiste turvaaukudega 2015. aasta Riigikogu valimistel. Kaebaja märgib, et olukord, milles viibib Eesti ja milles viibib Internet, on tänaseks kardinaalselt ümber kujunenud võrreldes ajaga, mil elektroonilisi valimisi esmakordselt rakendati. Kaebaja viitab, et erinevad salateenistused on rünnanud Hollandis peakorterit omavat rahvusvahelist firmat Gemalto ning see puudutab ka Eestit, põhjusel, et firma Gemalto kiipe kasutatakse Eesti mobiil-ID sim-kaartides. Lisaks kuulub ID-kaartide tootmisega tegelev ettevõte TRÜB Baltic AS Gemalto kontserni.

Seetõttu taotleb kaebaja järgmist: 1) valimistulemuste kinnitamata jätmist ning Riigikogu valimiste elektroonilise hääletamise korralduse põhiseadusevastaseks tunnistamist; 2) 2015. aasta Riigikogu valimistel elektrooniliselt mobiil-ID vahendusel antud häälte kehtetuks tunnistamist; 3) NSA ja GCHQ ründe tagajärjel tekkinud mõjude hindamiseks avaliku ja huvilisi kaasava uurimiskomisjoni ellukutsumist; 4) Vabariigi Valimiskomisjoni poolt Riigikogule ettepaneku tegemist TRÜB Baltic AS sundriigistamiseks; 5) valimiste ja sealhulgas elektroonilise hääletuse täieliku salastatusnõude asendamist valimiste korraga, mis tagab kodanikupoolse salastatuse, võimaldades tal soovi korral oma antud häält tõestada ning säilitada valimiste logid; 6) loobuda elektroonilise hääletuse serverite hävitamisest; 7) elektroonilise hääletamise serverite Vabariigi Valimiskomisjonile hoiule andmist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Esitatud kaebus ei vasta valimiskaebuse tunnustele. Kaebaja ei vaidlusta oma kaebuses ühtki valimiskomisjoni otsust ega toimingut, vaid esitab hüpoteetilisi kahtlusi elektrooniliste valimiste turvalisuse kohta. Kaebaja ei näita ka oma kaebuses, millisel viisil on tema subjektiivseid õigusi rikutud. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 7 viidanud, et RKVS § 72 lõikest 1 ning § 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult enda rikutud õiguste kaitseks ning sama otsuse punktis 9 märkinud, et hüpoteetilised kahtlused elektroonilise hääletamise turvalisuse kohta ei anna alust kaebuse rahuldamiseks.

3. Kuna kaebus ei vasta RKVS-s kaebusele esitatavatele nõutele, on tulenevalt RKVS § 69 lõikest 3 kaebus lahendaval organil õigus see läbi vaatamata jätta.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json