Teksti suurus:

Meelis Kaldalu 5. kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 6

Meelis Kaldalu 5. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 86

Kaebuse sisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses 2015. aasta Riigikogu valimiste toimumisega õiguslikult reguleerimata olukorras. Kaebaja leiab, et kuna Riigikogu ei võtnud vastu eelnõud 600 SE, mis sisaldas koalitsioonilepingus kokku lepitud põhimõtet kaotada Riigikogu valimistel kautsjon esmakordselt Riigikogu valimistel osalevatele erakondadele, osutus Riigikogu valimistel kandideerimine diskrimineerivaks ning pole seetõttu vastuvõetav Eesti rahva vaba tahte väljendusena. Sellest tulenevalt taotleb kaebaja järgmist: 1) 2015. aasta Riigikogu valimiste tulemuste välja kuulutamata jätmist; 2) Riigikogu erakorraliste valimiste välja kuulutamist; 3) Riigikogu poolt eelnõu 600 SE kiiremas korras vastu võtmist; 4) Rahva Ühtsuse Erakonnale, Eesti Rahvusriigi Erakonnale, Eesti Viimasele Erakonnale, Kurjategijate Eesti Erakonnale jt uutele poliitilistele jõududele, kes soovisid Riigikogu valimistel täisnimekirja välja panna, hüvitise mahus 44375 eurot maksmist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Esitatud kaebus ei vasta valimiskaebuse tunnustele. Kaebaja vaidlustab koalitsioonilepingu mittetäitmist ning Riigikogu XII koosseisu menetluses olnud eelnõu 600 SE „Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse“ Riigikogu poolt vastu võtmata jätmist. Nimetatud toimingud ei ole vaidlustatavad valimiskaebemenetluse korras.

3. Kaebaja ei näita ka ära, kuidas rikub valimiste toimumine tema subjektiivseid õigusi. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 7 viidanud, et RKVS § 72 lõikest 1 ning § 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult enda rikutud õiguste kaitseks.

4. Kuna kaebus ei vasta RKVS-s kaebusele esitatavatele nõutele, on tulenevalt RKVS § 69 lõikest 3 kaebus lahendaval organil õigus see läbi vaatamata jätta.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json