Teksti suurus:

Meelis Kaldalu 6. kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 7

Meelis Kaldalu 6. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 87

Kaebuse sisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses massiliste rikkumistega elektroonilise hääletuse läbiviimisel. Kaebaja leiab, et elektrooniline hääletus on mitmetel põhjustel vigane: elektroonilise hääletamise vastaste poolt tõstatatud küsimusi ei ole sisuliselt arutletud, vaid hoopis püütud naeruvääristada; elektrooniliste valimiste poliitiline kallutatus on ületanud rahva taluvuse piirid, kuna ühetaolised valimised ei tohiks anda sama elektoraadi seas eri korraldusmeetoditel nii erinevaid tulemusi; elektrooniliste valimiste inimfaktori risk on väga kõrge, kuna seda organiseerib ja viib läbi väga kitsas rühm inimesi; elektrooniliste valimiste läbiviimise keskkonna üldine riskianalüüs puudub ning kasutajarakenduse lähtekoodi ei avalikustata; elektrooniliste valimiste tarkvara on siiani auditeerimata; välisriikide salateenistused on suutelised hääli tuvastama ja muutma ning on tekkinud kahtlused elektrooniliste valimiste operatiivturvalisuse osas.

Eeltoodust tulenevalt taotleb kaebaja järgmist: 1) jätta valimiste tulemused kinnitamata ja tunnistada kehtetuks elektrooniliste hääletuste teel antud hääled; 2) kuulutada välja erakorralised Riigikogu valimised; 3) Vabariigi Valimiskomisjonil pöörduda Riigikohtu ja Riigikogu poole õigusselguse saavutamiseks elektroonilise hääletamise korraldamiseks Eesti Vabariigis; 4) Vabariigi Valimiskomisjonil aidata teha ettepanek muuta valimiste või vähemalt elektroonilise hääletamise korda, nii et valimiste salajasus on valijapoolne, soovi või vajaduse korral on hääl tõestatav ning hääle loovutamisest jääb järele logi; 5) moodustada kõrgete rahaliste ja eetiliste võimalustega elektrooniliste valimiste kompetentsikeskus, mida ei juhiks elektrooniliste valimiste „isa“ T. Martens; 6) tõsta oluliselt elektrooniliste valimiste läbiviimise operatiivturvalisuse taset; 7) avalikustada elektrooniliste valimiste valijarakenduse tarkvara lähtekood; 8) viia läbi elektrooniliste valimiste tarkvara audit; 8) käskida lükata edasi elektroonilise hääletamise serverite kõvakestaste hävitamine kuni antud taotluse menetlemise lõpptähtajani Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu kohtusüsteemis, vastavalt milline tähtaeg saabub kõige hiljem ning säilitada kõvakettad seni Vabariigi Valimiskomisjonis.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Vabariigi Valimiskomisjonile on õigus esitada kaebus juhul, kui huvitatud isik leiab, et maakonna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga või elektroonilise hääletamise komisjoni toiminguga rikutakse tema õigusi. Samuti on Vabariigi Valimiskomisjonile õigus esitada kaebus juhul, kui isik on esitanud RKVS § 70 lõike 1 alusel kaebuse, mille maakonna valimiskomisjon on jätnud rahuldamata. Vastavalt RKVS § 69 lõikele 1 punktile 3 tuleb kaebuses esitada andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus.

3. Esitatud kaebus ei vasta RKVS-s kaebusele esitatud nõutele. Kaebaja ei näita ära, millist konkreetset valimiskomisjoni otsust või toimingut ta vaidlustab ning kuidas vastav valimiskomisjoni otsus või toiming tema subjektiivseid õigusi rikub. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 7 viidanud, et RKVS § 72 lõikest 1 ning § 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult enda rikutud õiguste kaitseks.

4. Vabariigi Valimiskomisjon viitab siinkohal ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktile 9.  Nimetatud punktis märgib Riigikohus elektroonilise hääletamise võimalikku ebaturvalisust puudutavate väidete kohta, et pelk hüpoteetiline võimalus et keegi on valimisprotsessi käigus kaebaja hääletamist jälginud, tema häält muutnud või muul moel mõjutanud, nagu ka samasugune hüpoteetiline võimalus, et kaebaja antud elektrooniline hääl ei ole jõudnud selleks määratud kohta või ei ole vastu võetud, ei anna kaebuse rahuldamiseks alust isegi juhul, kui kaebaja ise elektrooniliselt hääletas. Selleks oleks vajalik kaebaja õiguste tuvastatud rikkumine.

5. RKVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 69 lõikes 1 ettenähtud nõuetele, võib organ, kellele kaebus esitatakse, jätta kaebuse läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json