Teksti suurus:

Meelis Kaldalu 8. kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 9

Meelis Kaldalu 8. kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 89

Kaebuse sisu

5. märtsil 2015 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse seoses tõsiste eiramistega ja valimiste reglemendi vigasusega, milles taotles valimistulemuste välja kuulutamata jätmist, Eestis erakorraliste valimiste väljakuulutamist ning Riigikogule soovituse andmist vangidele nii passiivse kui aktiivse valimisõiguse andmiseks. Meelis Kaldalu leiab, et ka vangid peavad saama valida, kuna tal puudub mõte valida, kui valimistulemus ei peegelda kodanikuühiskonna terviklikku arvamust.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming. RKVS alusel saab kaebuse esitada huvitatud isik, s.t isik, kes leiab, et valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi.

2. Vabariigi Valimiskomisjonile on õigus esitada kaebus juhul, kui huvitatud isik leiab, et maakonna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga või elektroonilise hääletamise komisjoni toiminguga rikutakse tema õigusi. Samuti on Vabariigi Valimiskomisjonile õigus esitada kaebus juhul, kui isik on esitanud RKVS § 70 lõike 1 alusel kaebuse, mille maakonna valimiskomisjon on jätnud rahuldamata. Vastavalt RKVS § 69 lõikele 1 punktile 3 tuleb kaebuses esitada andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus.

3. RKVS § 4 lõige 3 näeb ette, et hääletamisest ei võta osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Kaebaja ei ole ära näidanud, millisel moel on viidatud piiranguga tema subjektiivseid õigusi rikutud või kuidas oli tema õigus hääletada RKVS § 4 lõike 3 alusel piiratud. Kaebaja ei ole kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandev isik.

4. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktides 7 ja 8 märkinud, et teiste isikute subjektiivsete õiguste kaitseks kaebust esitada ei saa, kuna RKVS § 72 lõikest 1 ning § 70 lõikest 1 tulenevalt saab isik esitada kaebuse ainult enda rikutud õiguste kaitseks.

5. RKVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 69 lõikes 1 ettenähtud nõuetele, võib organ, kellele kaebus esitatakse, jätta kaebuse läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json