Teksti suurus:

Viktoria Ladõnskaja kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 10

Viktoria Ladõnskaja kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 10.03.2015 nr 90

Asjaolud

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas kandideerisid 2015. a Riigikogu valimistel valimisringkonnas nr 2 Viktoria Ladõnskaja (registreerimisnumber 398) ja Sven Sester (registreerimisnumber 399).

1.03.2015 jaoskonnakomisjonides kindlaks tehtud esialgsete hääletamistulemuste põhjal sai Viktoria Ladõnskaja 1395 häält ning Sven Sester 1394 häält. Kuna erakond kogus valimisringkonnas hääli 1,3 lihtkvoodi ulatuses, osutus 1.03.2015 seisuga valituks Viktoria Ladõnskaja kui erakonna nimekirjast enim hääli saanud kandidaat.

Häälte teistkordsel ülelugemisel Tallinna Linna Valimiskomisjonis 2.03.2015 selgus, et üks Viktoria Ladõnskaja hääletamissedelitest oli ühe pitsati jäljendiga ja seega kehtetu vastavalt RKVS § 57 lõike 8 punktile 1 ning ühele sedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber oli parandatud ja seega kehtetu vastavalt RKVS § 57 lõike 8 punktile 4. Tallinna Linna Valimiskomisjoni esimees allkirjastas valimisringkonna nr 2 hääletamistulemuste protokolli 3.03.2015.

Seega kujunes Viktoria Ladõnskaja lõplikuks häälte arvuks 1393 häält, samas kui Sven Sesteri häälte arv (1394 häält) ei muutunud. Lõplike hääletamistulemuste järgi osutus valituks Sven Sester.


Kaebuse sisu

6.03.2015 esitas Viktoria Ladõnskaja kaebuse adresseerituna Tallinna Linna Valimiskomisjonile ja Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb talle ja Sven Sesterile antud häälte veelkordset ülelugemist, et veenduda et häälte arv ei ole muutunud ja hääletamistulemus on korrektne. Lisaks soovis kaebaja selgitusi häälte lugemise korra, hääletamissedeli kehtivaks ja kehtetuks lugemise kriteeriumite ning Tallinna Linna Valimiskomisjoni tegevuse kohta.


Tallinna Linna Valimiskomisjoni seisukoht

Tallinna Linna Valimiskomisjon leiab 10.03.2015 selgituses, et Viktoria Ladõnskaja kaebus ei ole põhjendatud ning palub jätta selle rahuldamata. Linna valimiskomisjon kirjeldab, kuidas toimus häälte lugemine valimisjaoskondades ning Tallinna Linna Valimiskomisjonis. Linna valimiskomisjon on veendunud, et jaoskonnakomisjonid nr 17 ja 74 tegid hääletamistulemused kindlaks õiguspäraselt. Jaoskonnakomisjoni nr 17 koosseisu oli kaasatud Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu, Eesti Keskerakonna ja Eesti Reformierakonna esitatud esindajad ning jaoskonnas nr 74 Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad. Ühtegi kaebust jaoskonna toimingute, sh hääletamistulemuste kindlakstegemise peale valimiskomisjonile ei ole laekunud. Linna valimiskomisjon on häälte teistkordse ülelugemise ajast informeerinud erakondade volitatud esindajaid. Linna valimiskomisjon leiab, et arvestades häältelugemise juures viibinud isikute ja vaatlejate hulka, oli hääletamissedeli rikkumine ülelugeja poolt teise lugemise käigus praktiliselt välistatud.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Viktoria Ladõnskaja vaidlustab sisuliselt hääletamistulemuste kindlakstegemist Tallinna Linna Valimiskomisjonis, selles osas on tal kaebeõigus RKVS § 68 ning § 71 lõike 1 kohaselt. Kuna Tallinna Linna Valimiskomisjon allkirjastas valimisringkonna nr 2 hääletamistulemuste protokolli 3.03.2015, on kaebus esitatud tähtaegselt vastavalt RKVS § 71 lõikele 2.

2. RKVS § 60 lõike 1 kohaselt kontrollib maakonna valimiskomisjon (kelle ülesandeid täidab vastavalt RKVS § 9 lõikele 2 ka Tallinna Linna Valimiskomisjon) jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel saadud hääletamistulemust sedelite ülelugemise teel.

3. Hääletamistulemuste protokolli lisas on linnaosade kaupa märgitud erinevused maakonna valimiskomisjoni protokolli ja jaoskonnakomisjonide protokollide vahel. Lisa kohaselt on Tallinna Linna Valimiskomisjon lugenud valimisjaoskonnas nr 17 „kandidaadil 398 sedelite arvuks 18 asemel 17, üks sedel kehtetu, pöördel puudub pitsati jäljend“ ning valimisjaoskonnas nr 74 „kandidaadil 398 sedelite arvuks 16 asemel 15, üks sedel kehtetu, number parandatud“. Nende sedelite üle sisuline vaidlus puudub, sedelite olemasolu on nenditud ka esitatud kaebuses. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub protokolli lisas oleva põhjendusega. RKVS § 57 lõike 8 punkti 1 kohaselt tunnistatakse kehtetuks hääletamissedel, millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit ning RKVS § 57 lõike 8 punkti 4 kohaselt sedel, millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud. Valimiskomisjonid ei saa nendele normidele anda tekstiga vastuolus tõlgendust (vt ka RKPJKo 26.06.2009 3-4-1-15-09 p 17, samuti RKPJKo 14.11.2013 3-4-1-60-13 p 16). Tallinna Linna Valimiskomisjon on nimetatud sedelid korrektselt lugenud kehtetuks.

4. Hääletamistulemuste protokollidest, Tallinna Linna Valimiskomisjoni esitatud selgitustest ega kaebusest ei nähtu, et Tallinna Linna Valimiskomisjon oleks rikkunud RKVS §-s 60 sätestatud häälte teistkordse lugemise korda või eksinud hääletamistulemuste kindlakstegemisel. Sellest tulenevalt puudub vajadus ja alus hääletamissedelite veelkordseks ülelugemiseks. Seetõttu tuleb kaebus jätta rahuldamata.

5. PS § 60 sätestab valimiste vabaduse põhimõtte. Selle tagamiseks ning tulenevalt vajadusest tagada valimiste ausus ja hääletamistulemuste legitiimsus ning arvestades, et kahele kandidaadile antud häälte arvu vahe on väga väike, samuti, et Viktoria Ladõnskajale antud häälte arv muutus 1.03.2015 seisuga võrreldes 2.03.2015 toimunud hääletamissedelite ülelugemise tulemusel selliselt, et ta kaotas koha Riigikogus, annab Vabariigi Valimiskomisjon Tallinna Linna Valimiskomisjonile järgmise juhise:

1) lugeda veel kord üle Viktoria Ladõnskajale ja Sven Sesterile antud hääled, samuti valimisringkonna nr 2 kehtetud hääletamissedelid;

2) viia ülelugemine läbi hiljemalt 13.03.2015;

3) teavitada ülelugemise ajast ja kohast erakonna Isamaa ja Res Publica Liit volitatud esindajat ning Viktoria Ladõnskajat ja Sven Sesterit.

6. Täiendavalt annab Vabariigi Valimiskomisjon Tallinna Linna Valimiskomisjonile juhise vastata Viktoria Ladõnskaja kaebuses esitatud küsimustele.


Vastavalt RKVS § 15 lõikele 7 ja § 71 lõike 6 punktile 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta Viktoria Ladõnskaja kaebus rahuldamata.

2. Anda Tallinna Linna Valimiskomisjonile otsuse punktides 5 ja 6 sätestatud  juhised.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json