Teksti suurus:

Kalle Baranini ja teiste isikute kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 13

Kalle Baranini ja teiste isikute kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.03.2015 nr 93

Kaebuse sisu

Tartu Vanglas vanglakaristust kandvad Kalle Baranin, Tarmo Pärtel, Mario Voog, Livio Kumm, Steven Priinits, Urmas Kivimurd, Marek Uibopuu, Sergei Lang, Urmo Johanson, Taavi Haljas, Hando Muinast, Guido Belisaar, Mati Ülper, Margus Tammin, Sergei Eho, Ott Kurg, Martin Koidu, Asko Maivel, Marko Kade, Konstantin Jeršov, Tauno Peedosaar ja Toomas Tagel esitasid Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotlevad 2015. aasta Riigikogu valimiste hääletamistulemuste tühistamist. Kaebajad põhjendavad oma taotlust sellega, et enamikul kinnipeetavatel ei võimaldatud Riigikogu valimistel osaleda, samal ajal kui kahele kinnipeetavale tehti erand. Põhiseaduse kohaselt tuleb aga võrdsetes oludes kõiki võrdselt kohelda. Valimisõigus on üks isiku põhiõigustest ning kui on jõutud järeldusele, et kinnipeetaval on õigus Riigikogu valimistel osaleda, tuleb seda võimaldada kõigile. Kaebajad rõhutavad ka, et kinnipeetavate näol on tegu suure hulga isikutega, kelle osalemine võiks valimistulemusi oluliselt muuta.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS § 68 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks maakonna valimiskomisjonile või Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus vaadata läbi ja tühistada valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiskomisjoni toiming.

2. Kaebajad kannavad vanglakaristust Tartu Vanglas ning neil ei olnud võimalik hääletada Riigikogu valimistel tulenevalt RKVS § 4 lõikes 3 sisalduvast piirangust. Sellest tulenevalt taotlevad nad Vabariigi Valimiskomisjonilt Riigikogu valimiste hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamist. Vabariigi Valimiskomisjoni arvates on kaebajad vaidlustanud kõikide maakonna valimiskomisjonide toiminguid hääletamistulemuste kindlakstegemisel.

3. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on jaganud mitmel korral (nt 22.01.2013 määrus asjas 3-4-1-26-12, aga ka 01.07.2014 otsus 3-4-1-27-14 Euroopa Parlamendi valimiste osas) juhiseid, milline on tõhus õiguskaitsevahend hääletamisõiguse tagamiseks. Selleks tuleb vaidlustada isiku valijate nimekirja kandmata jätmist. Isik saab esitada avalduse valla- või linnasekretärile enda valijate nimekirja kandmiseks, taotluse rahuldamata jätmisel vaidlustada selle halduskohtus. RKVS § 25 lõike 6 kohaselt peab halduskohus kaebuse läbi vaatama ning otsuse tegema kolme tööpäeva jooksul, arvates kaebuse saamise päevast.

4. Kaebusest ei nähtu, et kaebajad oleksid taotlenud enda kandmist valijate nimekirja ning vaidlustanud nimekirja kandmata jätmise halduskohtus. Isegi kui kaebajad oleksid seda teinud, ei ole valla- või linnasekretäri ning halduskohtu otsused vaidlustatavad Vabariigi Valimiskomisjonis.

5. RKVS sätetest tuleneval saab hääletada ainult valijate nimekirja kantud isik. Valijate nimekirja koostamise korraldab vastavalt RKVS § 22 lõikele 1 rahvastikuregistri volitatud töötaja.

6. Kaebuses viidatakse kahele vangistuses viibivale isikule, kellel võimaldati 2015. aasta Riigikogu valimistel hääletada. 2015. aasta Riigikogu valimistel said hääletada kaks kuriteos süüdimõistetud ning vanglakaristust kandvat isikut, kes kanti valijate nimekirja Tallinna Ringkonnakohtu 25. veebruari 2015. a otsuse nr 3-15-403 ja Tallinna Ringkonnakohtu 27. veebruari 2015. a otsuse nr 3-15-412 alusel. Konkreetsete isikute suhtes tehtud kohtuotsused ei puuduta teisi kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandvaid isikuid.

7. Eelmises punktis nimetatud kohtuotsustega jättis Tallinna Ringkonnakohus kohaldamata RKVS § 4 lõike 3 ja § 22 lõike 3, tunnistas vastavad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks ning edastas otsused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamiseks. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium liitis 4.03.2015 määrusega asjad ühte menetlusse numbriga 3-4-1-2-15. Riigikohus ei ole 11.03.2015 seisuga põhiseaduslikkuse järelevalve asjas 3-4-1-2-15 otsust langetanud. PSJKS § 15 lõike 1 punkti 2 alusel võib Riigikohus tunnistada jõustunud õigustloova akti või selle sätte põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks. Kuni RKVS § 4 lõike 3 ja § 22 lõike 3 Riigikohtu poolt kehtetuks tunnistamiseni on vastavad sätted kehtivad ning Vabariigi Valimiskomisjonil ning teistel seaduse rakendajatel tuleb nendest lähtuda.

8. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on 22.01.2011 otsuse nr 3-4-1-26-12 punktis 30 hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamise osas märkinud järgmist: „Tuleb silmas pidada, et Justiitsministeeriumi andmetel oli 14. jaanuari 2013. aasta seisuga Eestis 2532 süüdimõistetud vangi, kellest 33 olid alaealised. 2007. aasta „Vanglate ja kriminaalhoolduse aastaraamatu“ andmetel oli 61% süüdimõistetutest Eesti kodakondsusega. PS § 57 järgi on Riigikogu valimistel hääleõiguslikud vaid teovõimelised täisealised Eesti kodanikud. Seega puudutab süüdimõistetud kinnipeetavate absoluutne valimiskeeld ligikaudu 1500 isikut. Arvestada tuleb lisaks sellega, et Riigikogu valimised toimuvad mitmes valimisringkonnas. Kuna isiku paigutamine kinnipidamisasutusse ei muuda rahvastikuregistri seaduse § 45 lõike 3 punkti 4 kohaselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi, siis jagunevad kinnipeetavate hääled valimisringkondade vahel. Seetõttu on ebatõenäoline, et kinnipeetavate hääleõiguse rikkumine võiks oluliselt mõjutada hääletamistulemust, mis võiks anda aluse hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamiseks ning kordushääletuse korraldamiseks.“ Justiitsministeeriumi andmetel oli 23.02.2015 kinnipeetavaid samas suurusjärgus – 2274 süüdimõistetut, kelle hulgas oli alaealisi 27.

9. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.


Vastavalt RKVS § 71 lõike 6 punktile 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Kalle Baranini, Tarmo Pärteli, Mario Voogi, Livio Kummi, Steven Priinitsa, Urmas Kivimurdi, Marek Uibopuu, Sergei Langi, Urmo Johansoni, Taavi Haljase, Hando Muinasti, Guido Belisaare, Mati Ülperi, Margus Tammini, Sergei Eho, Ott Kurgi, Martin Koidu, Asko Maiveli, Marko Kade, Tauno Peedosaare, Konstantin Jeršovi ja Toomas Tageli kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json