Teksti suurus:

Toomas Pauri kaebuse läbivaatamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 14

Toomas Pauri kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.03.2015 nr 94

Kaebuse sisu

Toomas Paur kandideeris 2015. a Riigikogu valimistel valimisringkonnas nr 11. Toomas Paur esitas 5.03.2015 kaebuse, milles taotleb Võru Maakonna Valimiskomisjoni hääletamistulemuste protokollis sisalduva otsuse valimisringkonnas nr 11 hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta tühistamist, valimisringkonnas nr 11 hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamist ning  valimisringkonnas kordushääletamise korraldamist.

Kaebaja sai 4.03.2015 teada ajalehe „Postimees“ artikli vahendusel, et Võru Pensionäride Päevakeskuse juhataja hääletas eelhääletamise ajal oma tööarvutist päevakeskuse pensionäride eest, võttes selleks inimeste ID-kaardid ja paroolid. Kaebaja leiab, et artikliga on tõendatud, et sellega rikkus päevakeskuse juhataja RKVS § 482 lõikes 3 sätestatud nõuet, mille kohaselt valija hääletab ise. Kaebaja leiab, et päevakeskuses viibinud pensionäridele ei olnud hääletamisel tagatud võimalus vabatahtliku valiku tegemiseks, kuna selle valiku tegi päevakeskuse juhataja isiku eest või neid mõjutades. Selliselt ei olnud tagatud ka valimiste salajasuse põhimõtte järgimine (PS § 60).

Kaebaja leiab samuti, sellised valimisrikkumised on ühtlasi tingitud sellest, et täna kehtiv elektroonilise hääletamise kord ei taga PS §-s 60 sätestatud põhimõtete järgimist, ennekõike nõudeid, et valijale peab olema tagatud võimalus vaba hääletamise läbiviimiseks ning riigi regulatsioon ei taga, et seda põhimõtet ei rikuta. Riigikohus on rõhutanud, et lisaks riigi kohustusele hoiduda isiku valimisvabadusse sekkumisest tuleneb sellest põhimõttest ka riigi kohustus tagada valija kaitse tema valikut mõjutada püüdvate isikute eest. Riik peab selle põhimõtte kohaselt looma vajalikud eeldused vaba hääletamise läbiviimiseks ning kaitsma valijat mõjutuste eest, mis takistavad tal oma häält soovitud viisil anda või andmata jätta. Kaebuses kirjeldatud asjaoludest nähtuvalt ei olnud valijad kaitstud mõjutuste eest hääle andmisel. Riigi loodud süsteem ei taga ka võimalust kontrollida, kas valimiste vabaduse põhimõtte nõuet tegelikkuses järgitakse ning kas valija on kujundanud valiku oma tahtest lähtuvalt ilma kolmandate isikute mõjutusteta. Sellest tulenevalt on elektroonilise hääletamise regulatsioon vastuolus PS §-ga 60 ning kaebaja palub Riigikogu valimise seaduse elektroonilist hääletamist reguleerivad sätted ühtlasi jätta kaebuse läbivaatamisel kohaldamata.


Võru Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Võru Maakonna Valimiskomisjon edastas kaebuse 6.03.2015 Vabariigi Valimiskomisjonile RKVS § 71 lõike 1 alusel. Valimiskomisjon leidis, et kaebus on esitatud RKVS § 71 lõikes 2 sätestatud kaebuse esitamise tähtaega rikkudes. Maakonna valimiskomisjon sai informatsiooni Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna kriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse juhilt, mille kohaselt ei ole politseile vihje alusel asjaolude kontrollimisel Võru Pensionäride Päevakeskuses valimistoimingute läbiviimisel rikkumist aset leidnud, mistõttu puudus politseil alus kriminaalmenetluse alustamiseks.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja oli 2015. a Riigikogu valimistel kandidaat, seega võib hääletamise korralduse seaduslikkusest sõltuda tema hääletamistulemus. Sellest tulenevalt on kaebaja huvitatud isik RKVS § 71 lõike 1 mõttes.

2. Kaebuses vaidlustati Võru Maakonna Valimiskomisjoni toimingut hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta põhjendusel, et elektroonilise hääletamise läbiviimisel on rikutud seadust. Maakonna valimiskomisjon ei korralda elektroonilist hääletamist ega loe elektroonilisi hääli. Sisuliselt on kaebaja vaidlustanud elektroonilise hääletamise tulemusi. Elektroonilise hääletamise tulemused allkirjastas elektroonilise hääletamise komisjoni esimees 2.03.2015.  RKVS § 71 lõike 3 kohaselt tuleb kaebus esitada kolme päeva jooksul vaidlustatava toimingu tegemisest arvates. Kaebaja esitas kaebuse 6.03.2015, seega hilinenult. Kaebusest nähtub, et kaebaja sai kaebuse aluseks olnud asjaoludest teada ajakirjanduses avaldatud informatsiooni alusel 4.03.2015. Sellest lähtudes leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et kaebus on võimalik läbi vaadata.

3. Kaebaja on vaidlustanud hääletamistulemused põhjendusel, et elektroonilisel hääletamisel ei saanud Võru Pensionäride Päevakeskuses valijad vabalt hääletada, samuti et selle käigus on rikutud RKVS § 482 lõikes 3 sätestatud nõuet, et valija hääletas ise. KarS § 162 kohaselt võib sellisel juhul tegemist olla valimisvabaduse rikkumisega.

4. Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna kriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse juhi Riho Tamme selgituse kohaselt kohtusid ja vestlesid politseiametnikud kahe avaldaja (Toomas Pauri) poolt viidatud isikuga. Üks nendest selgitas, et palus hääletamise käigus juhataja abi ID-kaardiga hääletusprotseduuri läbiviimisel, kuid juhataja tegevuses ei olnud midagi tema tahte vastast ja juhatajalt abipalumine tugines usaldusest juhataja vastu. Päevakeskuse juhatajaga vestlemise tulemusel selgitati välja, et kokku kasutas hääletamiseks juhataja kabinetti  ja juhataja nõustamist 4 pensionäri, kellest ühel hääletamine ei õnnestunud, sest ID-kaardi sertifikaadid olid aegunud. Kolmel hääletamine õnnestus. Kuivõrd juhtumi lahendamise käigus ei  tuvastatud viiteid süütegude toimepanemisele, siis mingisugust menetlust nimetatud juhtumi alusel alustatud ei ole.

5. Ülaltoodust tulenevalt ei ole leidnud kinnitust, et Võru Pensionäride Päevakeskuses oleks takistatud valijate hääletamist või aset leidnud valijate mõjutamine. RKVS § 482 lõige 3 sätestab, et valija hääletab ise. Nimetatud säte ei välista valija abistamist kolmanda isiku poolt. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et valijal, kes leiab, et ta ei saanud vabalt hääletada, on võimalik elektrooniliselt häält muuta vastavalt RKVS §-le 485. Nii on ka Riigikohus leidnud, et valija, keda on elektroonilise hääletamise käigus ebaseaduslikult mõjutatud või jälgitud, saab taastada valimiste vabaduse ja hääletamise salajasuse, hääletades mõjutustest vabanenult uuesti elektrooniliselt või valimissedeliga (RKPJKo 1.09.2005 3-4-1-13-05 p 30). 

6. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata. Samuti puudub alus elektroonilise hääletamise tulemuste tühistamise kaalumiseks valimisringkonnas nr 11.

7. Kaebaja leiab, et Riigikogu valimise seaduses sätestatud elektroonilise hääletamise kord on vastuolus põhiseadusega ning palub jätta Riigikogu valimise seaduses elektroonilist hääletamist käsitlevad sätted kohaldamata. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et PS § 3 lõikest 1 tulenevast seaduslikkuse põhimõttest lähtuvalt tuleb haldusorganil, sh valimiskomisjonil oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest. Valimiskomisjonidel puudub pädevus hinnata kehtivate seaduste põhiseaduspärasust, samuti ei ole neil võimalust jätta kehtiv seadus kohaldamata.


Vastavalt RKVS § 71 lõike 6 punktile 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Toomas Pauri kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json