Teksti suurus:

Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 15

Silver Kuusiku kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.03.2015 nr 95

Menetluse senine käik

Silver Kuusik kandideeris 2015. a Riigikogu valimistel valimisringkonnas nr 10 (Tartu linn). 5.03.2015 esitas Silver Kuusik avalduse (kaebuse) rikkumiste kohta, mida talle kirjeldas Tartu linna valimisjaoskonna nr 6 liige Aimika Mürkhein. Kirjelduse kohaselt oli 1.03.2015 mitu juhust, et valima tulnud kodanikud said teada, et nad on osalenud e-hääletusel, kuigi nad seda enda sõnutsi teinud polnud. Isikute nimed kirjutati üles ja neile väljastati pabersedel ning neil lubati hääletada. Silver Kuusik soovis selgitust, kuidas ja miks selline asi aset leidis ning milline on sellise tegevuse seaduslik alus, samuti kuidas on välistatud asjaolu, et üks inimene ei saa sellisel juhul kaks korda hääletada, kumb hääl on sellisel juhul tühine ja kuidas seda kajastatakse? Silver Kuusik taotles e-häälte tühistamist Tartu linnas ja leidis, et on kandidaadina küsimuse ees, kuidas välistada temale laekunud topelthääled.

Tartu Linna Valimiskomisjon vastas 5.03.2015 kirjaga, mille kohaselt ei nähtu pöördumisest Tartu linna jaoskonnakomisjoni nr 6 konkreetset toimingut, mida isik soovis vaidlustada. Pöördumises on viidatud kolmandale isikule, kelle sõnul on väidetavalt rikkumised aset leidnud. Seega ei vasta pöördumine Riigikogu valimise seaduses kaebusele esitatud nõuetele. RKVS § 69 lõike 1 punkti 3 kohaselt tuleb kaebuses märkida andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus. Samuti ei ole Silver Kuusiku avaldus, kui seda isegi käsitleda kaebusena, esitatud RKVS § 70 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul. Seetõttu käsitles Tartu Linna Valimiskomisjon Silver Kuusiku pöördumist selgitustaotlusena. Tartu Linna Valimiskomisjon selgitas, et valimisjaoskonnas nr 6 leidis 1. märtsil 2015 tõepoolest aset 2 juhtumit, kus eelhääletamise perioodil elektrooniliselt hääletanud valijal lasti valimisjaoskonnas uuesti hääletamissedeliga hääletada. Tegemist oli jaoskonnakomisjoni liikmete selge eksimusega, millest Tartu Linna Valimiskomisjon on teadlik ja mille asjaolud on tuvastatud. Konkreetsete juhtumite pinnalt ei saa aga väita, et valimistulemuste kindlakstegemisel läksid nimetatud kahe valija puhul arvesse topelthääled, sest hääletamissedeliga hääletamise järgselt tühistas Tartu Linna Valimiskomisjon nimetatud valijate e-hääled ja kehtima jäid vaid 1. märtsil valimisjaoskonnas antud pabersedeliga hääled. Sellise toimingu tegemisel lähtus Tartu Linna Valimiskomisjon RKVS § 487 lõikest 4 tulenevast põhimõttest, et kui valija on hääletanud nii elektrooniliselt kui ka hääletamissedeliga, arvestatakse valija hääletamissedelit. Sellekohased toimingud on tehtud ja kajastuvad valimiste infosüsteemis ning sellest on teavitatud ka Vabariigi Valimiskomisjoni.


Kaebuse sisu

6.03.2015 esitas Silver Kuusik kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja kordab linna valimiskomisjonile esitatud väiteid. Kaebaja leiab lisaks, et valimispäeval on selline tegevus lubamatu ja vastuolus RKVS § 485 sätestatud valija õigusega muuta oma elektrooniliselt antud häält hääletades hääletamissedeliga kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva RKVS §-s 40-43, 45 või 47 ettenähtud korras. Välistatud ei ole asjaolu, et neid inimesi on rohkem, kes võis valimistel käia kaks korda. Selline seaduserikkumine võis oluliselt hääletamistulemusi mõjutada ja rikuvad seetõttu nii kaebaja kui ka teiste kandidaatide ning valijate õigusi. Kaebaja lisab, et kuivõrd selline informatsioon võimalikust seaduserikkumisest ei jõudnud õigeaegselt temani ja tema erakonnale, siis palub ta kaebuse esitamise tähtaja ennistada. Kaebaja taotleb elektroonilise hääletamise tulemuste valimisringkonnas nr 10 (Tartu linnas) kehtetuks tunnistamist. Samuti on selgituse Vabariigi Valimiskomisjonile esitanud Aimika Mürkhein, kes kinnitab Silver Kuusiku kaebuse väiteid.


Tartu Linna Valimiskomisjoni seisukoht

Tartu Linna Valimiskomisjon leiab 9.03.2015 selgituses, et Silver Kuusiku kaebus ei vasta Riigikogu valimise seaduses kaebusele esitatud nõuetele. Ei tema algsest avaldusest ega kõnealusest kaebusest nähtu Tartu linna jaoskonnakomisjoni nr 6 konkreetset toimingut, mida ta soovib vaidlustada. Tegemist on selgitustaotlusega, millele tuleks vastata märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses sätestatud korras.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kõigepealt võtab Vabariigi Valimiskomisjon seisukoha küsimuses, kas Silver Kuusiku pöördumist Tartu Linna Valimiskomisjoni poole tulnuks käsitleda kaebusena RKVS § 68 ja § 69 lõike 1 mõttes või selgitustaotlusena.

2. RKVS § 68 kohaselt saab kaebust esitada valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks või valimiskomisjoni toimingu seadusevastaseks tunnistamiseks. Algses maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuses on kaebaja vaidlustanud jaoskonnakomisjoni toiminguid hääletamise läbiviimisel, täpsemalt, et hääletada lubati isikutel, kes valijate nimekirja andmetel olid elektrooniliselt hääletanud. Riigikogu valimise seadus võimaldab elektroonilise hääle muutmist vaid eelhääletamise päevadel (RKVS § 485), mistõttu selline hääletamine võib olla vastuolus RKVS § 1 lõikes 3 sätestatud põhimõttega, et igal valijal on üks hääl. Kaebaja oli 2015. a Riigikogu valimistel kandidaat, seega võib hääletamise korralduse seaduslikkusest sõltuda tema hääletamistulemus. Sellest tulenevalt oli kaebaja jaoskonnakomisjoni toimingu vaidlustamisel huvitatud isik RKVS § 70 lõike 1 mõttes. Ülaltoodust tulenevalt oleks Tartu Linna Valimiskomisjonil olnud esitatud pöördumine võimalik läbi vaadata kaebusena, kuigi linna valimiskomisjon on õigesti leidnud, et kaebus ei olnud esitatud RKVS § 70 lõikes 2 sätestatud tähtaegu järgides, mistõttu kaebuse võinuks jätta läbi vaatamata.

3. Ülaltoodust tulenevalt vaatab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Tartu Linna Valimiskomisjoni 5.03.2015 Silver Kuusikule esitatud selgitustega ning leiab, et hoolimata jaoskonnakomisjoni eksimusest ei ole rikutud RKVS § 1 lõikes 3 sätestatud põhimõtet, et igal valijal on üks hääl, kuna valimispäeval hääletanud valijate elektroonilised hääled tühistati. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et hiljemalt valimispäeval vormistab jaoskonnakomisjon valimiste infosüsteemis oma jaoskonna valijate tühistamisele kuuluvate elektrooniliste häälte nimekirja. Seega on juhul kui elektrooniliselt hääletanud valijal lubatakse hääletada sedeliga valimispäeval, protseduuriliselt võimalik elektrooniline hääl veel tühistada.

4. Ülaltoodust tulenevalt puudub vajadus kaaluda elektroonilise hääletamise tulemuste tühistamist valimisringkonnas nr 10 ning kaebus tuleb jätta rahuldamata. Kaebaja väide, et välistatud ei ole asjaolu, et neid inimesi on rohkem, kes võis hääletada rohkem kui üks kord, on hüpoteetiline.


Vastavalt RKVS § 71 lõike 6 punktile 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Silver Kuusiku kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json