Teksti suurus:

Olav Kiviranna kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2015, 16

Olav Kiviranna kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.03.2015 nr 96

Kaebuse sisu

Olav Kivirand esitas 06.03.2015 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotles elektroonilise hääletamise tulemuste tühistamist ning uute valimiste korraldamist, mis toimuksid ilma elektroonilise hääletamiseta.

Kaebaja kahtleb elektroonilise hääletamise legitiimsuses tervikuna ning näeb enda subjektiivsete õiguste rikkumist selles, et elektroonilise hääletamise tulemusi ei saa uuesti üle lugeda ning ajakirjanduse vahendusel on talle teatavaks saanud, et Meelis Kaldalu ei pääsenud elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemist jälgima. Samuti taotleb kaebaja elektrooniliste häälte uuesti ülelugemist ning selle toimingu juurde Meelis Kaldalu kaasamist.

Täiendavalt taotleb kaebaja kaebuse esitamise tähtaja ennistamist, kuna ta on alates 03.03.2015 haiguslehel ning palub kaebuse esitamise uueks tähtajaks määrata 11.03.2015.

10.03.2015 saatis Olav Kivirand kaebuse täiendused ning väljendas rahulolematust, et kuigi valimispäeval on agitatsioon keelatud, levitatakse arvutis valimisagitatsiooni ka valimispäeval. Puudub kindlus selles osas, et hääletas ID-kaardi omanik või kas hääletaja oli valimisagitatsioonist kallutatud


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Esmalt võtab Vabariigi Valimiskomisjon seisukoha kaebetähtaja ennistamise osas. Kaebusega taotletakse elektroonilise hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamist. RKVS § 71 lõike 3 kohaselt esitatakse kaebus elektroonilise hääletamise komisjoni toimingu peale kolme päeva jooksul toimingu tegemisest. Elektroonilise hääletamise tulemused tehti kindlaks 02.03.2015, seega oli kaebuse esitamise viimaseks päevaks 05.03.2015. Olav Kivirand esitas kaebuse 06.03.2015 ning taotles kaebetähtaja ennistamist põhjusel, et ta viibib alates 03.03.2015 haiguslehel.

2. RKVS ei näe ette kaebetähtaja ennistamise võimalust. Samal ajal on Riigikohus leidnud (nt RKPJKo 26.11.2009 otsus 3-4-1-29-09, p. 10), et valimiskomisjonide tegevusele saab analoogia korras kohaldada haldusmenetluse seadust. HMS § 34 lõige 1 näeb ette, et kui menetlustähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib haldusorgan omal algatusel või menetlusosalise taotlusel tähtaja ennistada.

3. RKVS alusel esitatud kaebuste kaebetähtaegade ennistamine on tulenevalt valimiskaebemenetluse eripärast mõeldav vaid väga piiratud juhtudel. Kaebaja ei ole veenvalt põhjendanud, miks ei olnud ta suuteline kaebetähtaja jooksul kasvõi puudustega kaebust esitama, sellal kui ta oli selleks võimeline päev pärast kaebetähtaja möödumist. Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekul kinnitas kaebaja, et ta on pikemalt aega haige olnud, kuid haiguslehte talle tegelikult väljastatud ei ole. Vabariigi Valimiskomisjoni arvates ei ole isiku pelgad väited haigestumise kohta alus kaebetähtaja pikendamiseks ning seetõttu ei ole kaebetähtaja ennistamine põhjendatud.

4. Täiendavalt märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et kaebusest ei nähtu kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist. RKVS ei näe ette võimalust esitada kaebust avalikes huvides (vt  RkPJKo 01.12.2005 otsus asjas nr 3-4-1-35-05 p 10; 27.04.2006 otsus asjas nr 3-4-1-6-06 p 7; 12.03.2013 otsus asjas nr 3-4-1-6-13 p 20). Samuti on Riigikohus 23.03.2011 otsuse 3-4-1-7-11 punktis 9 märkinud, et pelk hüpoteetiline võimalus, et keegi on valimisprotsessi käigus kaebaja hääletamist jälginud, tema häält muutnud või muul moel mõjutanud, nagu ka samasugune hüpoteetiline võimalus, et kaebaja antud elektrooniline hääl ei ole jõudnud selleks määratud kohta või ei ole vastu võetud, ei anna kaebuse rahuldamiseks alust isegi juhul, kui kaebaja ise elektrooniliselt hääletas.

5. RKVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS § 69 lõikes 1 ettenähtud nõuetele, võib organ, kellele kaebus esitatakse, jätta kaebuse läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Olav Kiviranna kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json