Teksti suurus:

Elurikkuse Erakonna kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 4

Elurikkuse Erakonna kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 80

Kaebuse sisu

Toomas Trapido esitas Elurikkuse Erakonna nimel 6.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille kohaselt elektroonilised hääled loeti kokku 3.03.2019 märtsi õhtul ja tulemus sisestati valimiste infosüsteemi, aga seda ei allkirjastatud. Kaebaja leiab, et nende huvides on veenduda häälte õiges kokkulugemises. Ametlik tulemus kinnitati pärast teistkordset lugemist riigi valimisteenistuse juhi allkirjaga 4.03.2019 kell 14.34. Allkirjastatud failis on tulemuste failid RK2019.question-1.tally ja RK2019.question-1.tally.signature, aga nendel puudub loomise ajatempel. 4.03.2019 oli elektrooniliste häälte tulemuse korduslugemine, aga ilma 3.03.2019 allkirjastatud tulemuseta ei saa veenduda, et kahel lugemisel saadi ühesugune tulemus. Elurikkuse Erakond soovib elektrooniliste häälte korduslugemist ning veenduda lugemise korrektses läbiviimises, samuti selles, et saadakse sama tulemus kui 4.03.2019 allkirjastatud failis.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel võib Elurikkuse Erakonda esindada iga juhatuse liige. Toomas Trapido on Elurikkuse Erakonna juhatuse liige.

2. Kaebus käsitleb riigi valimisteenistuse poolt elektrooniliste hääletamiste tulemuste kindlakstegemist RKVS §-s 601 sätestatud korras 3.03.2019.  Kaebuses ei ole taotletud üheski osas viidatud toimingu seadusevastaseks tunnistamist, ei ole esitatud fakte võimalike seadus- või protseduuriliste rikkumiste kohta, ega ka leitud, et 3.03.2019 ja 4.03.2019 tulemused oleksid erinenud. Kaebaja soovib elektrooniliste häälte uut lugemist ning veenduda lugemise korrektses läbiviimises.

3. Kuna kaebuses ei ole toodud ühtegi toimingut, mille seadusvastaseks tunnistamist oleks võimalik Vabariigi Valimiskomisjonil hinnata ning elektrooniliste häälte veelkordse lugemise taotlust ei saa esitada RKVS §-s 69 sätestatud valimiskaebusena, ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik kaebust läbi vaadata.

4. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt elektroonilise hääletamise lugemise kohta, et elektroonilise hääletamise tulemused on varustatud krüptograafilise signatuuriga, mille tekitamise privaatvõti on sarnaselt häälte avamise võtmega salvestatud võtmeosakute omanike kiipkaartidel. Hääletamistulemuste signatuur tekkis häälte avamise tulemusena (võtmeosakud esitasid häälte dekrüpteerimisel vastavalt RKVS § 601 lõikele 4 viis Vabariigi Valimiskomisjoni liiget) ja keegi teine seda peale häälte lugeja tekitada ei saanud. Elektrooniliste häälte lugemine on vastavalt RKVS § 601 lõikele 7 avalik toiming, millest said osa võtta nii avalikkus, audiitor kui vaatlejad. Elektrooniliste häälte lugemine toimus avalikult 3.03.2019 kell 19-20.00. Vastavalt RKVS § 601 lõikele 10 allkirjastab riigi valimisteenistuse juht elektroonilise hääletamise tulemused esmaspäeval pärast elektroonilise hääletamise süsteemi andmete tervikluse kontrolli. Tervikluse kontrolli protseduur oli samuti avalik ning leidis aset 4.03.2019. Selle käigus kontrolliti ka 3.03.2019 ja 4.03.2019 saadud elektroonilise hääletamise tulemuste samasust ning tulemused olid identsed.


Tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Elurikkuse Erakonna kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json