Teksti suurus:

Meelis Malga kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 5

Meelis Malga kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 81

Kaebuse asjaolud ja sisu

2019. aasta Riigikogu valimistel kandideeris Pärnumaal ringkonnas nr 12 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas Meelis Malk (registreerimisnumber 796). 06.03.2019 esitas Meelis Malk kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja vaidlustab Lääneranna vallas ühe tema registreerimisnumbriga hääletamissedeli kehtetuks tunnistamist.

Kaebuse kohaselt M. Malk leidis 06.03.2019 Pärnumaal Lääneranna vallas sealsete valimiskomisjonide poolt kehtetuks tunnistatud hääletamissedeleid üle vaadates, et Lääneranna valla valimisjaoskonnas nr 3 on kehtetuks tunnistatud sedel, millel on ümbriku avamisel äär ära rebitud ja registreerimisnumber kirjutatud tagaküljele. Kaebaja väidab, et kumbki asjaolu ei anna alust sedeli kehtetuks tunnistamiseks. Kaebusele lisatud neljalt pildilt nähtub, et sedeli äär on ära rebitud ja välisküljele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber 796. Hääletamissedelil on ainult üks sedeli siseküljel olev jaoskonnakomisjoni pitsati jäljend, välisküljel pitsati jäljend puudub.

Kaebaja palub võtta ühendust Lääneranna valla valimiskomisjoniga ja lugeda see sedel kehtivaks.


Lääneranna valla jaoskonna nr 3 komisjoni esimehe selgitus

Lääneranna valla jaoskonna nr 3 komisjoni esimees esitas 06.03.2019 seletuskirja. Selgituse kohaselt avas jaoskonnakomisjon 03.03.2019 peale hääletamise lõppu eelhääletamise kastis olevad sisemised hääletamissedelitega ümbrikud. Komisjoni liige pani jaoskonnakomisjoni pitsati teise jäljendi väljaspool elukohta ja kodus hääletanud valijate  hääletamissedelite välisküljele ning lisas need sedelid valimispäeval hääletanud valijate sedelite hulka. M. Malga kaebuses nimetatud sedel on pärit keskmisest kastist, kuhu pandi sedelid eelhääletuse perioodi jooksul ja hiljem ka valijate ümbrikud, kes hääletasid väljaspool elukohajärgset jaoskonda. Sedel rebenes, kuna sisemine ümbrik avati hooletult ja kiirustades. Inimliku eksituse tõttu jäi sedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati teine jäljend panemata. Hiljem sedelite sorteerimise käigus avastas komisjon, et kõnealusel sedelil ei ole kahte jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit,  mistõttu tunnistati sedel kehtetuks. Jaoskonnakomisjon avaldab kahetsust tekkinud olukorra üle.


Lääneranna vallasekretäri selgitus

Lääneranna vallasekretär esitas 06.03.2019 seletuskirja M. Malga kaebuse kohta. Selgituse kohaselt alustas Lääneranna valla häältelugemiskomisjon, kelle ülesandeid täitis valla valimiskomisjon, 04.03.2019 kell 10.00 jaoskonnakomisjonidelt saadud hääletamissedelite ülelugemist. M. Malga kaebuses nimetatud sedeli oli jaoskonna nr 3 komisjon pakkinud ümbrikku, mis sisaldab kehtetuks  tunnistatud sedeleid. Sedeli ülemine äär on rebenenud ja sedeli välisküljele kirjutatud number 796, mis on valimisringkonnas nr 12 kandideerinud M. Malga registreerimisnumber. Sedeli siseküljele on löödud jaoskonnakomisjoni pitsati nr 1123 jäljend, välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit löödud pole. Hääletamissedel, millel ei ole kahte jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit, tunnistatakse kehtetuks. Kuna nimetatud sedelil ei ole kahte pitsati jäljendit, ühtis valla häältelugemiskomisjoni arvamus jaoskonna nr 3 komisjoni arvamusega ja seetõttu tunnistasid ka nemad sedeli kehtetuks.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. M. Malk vaidlustab sisuliselt hääletamistulemuste kindlakstegemist Lääneranna valla häältelugemiskomisjonis ja kaebus puudutab tema registreerimisnumbriga  hääletamissedeli kehtetuks tunnistamist. Seega on tal kaebeõigus RKVS § 70 kohaselt.

2. Hääletamistulemused vallas teeb kindlaks valla häältelugemiskomisjon, kelle ülesandeid täidab vastavalt RKVS § 13 lõikele 3 valla valimiskomisjon. Vastavalt  RKVS § 60 lõikele 1 korraldab valla häältelugemiskomisjon häälte lugemist ja otsustab hääletamissedeli kehtivuse üle. RKVS § 60 lõike 2 kohaselt kontrollib valla häältelugemiskomisjon jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel saadud hääletamistulemust sedelite ülelugemise teel.

3. Kaebaja väitel on hääletamissedel tunnistatud kehtetuks, kuna sedeli äär on ära rebitud ja registreerimisnumber kirjutatud välisküljele. Nagu Lääneranna valla jaoskonna nr 3 komisjoni ja Lääneranna valla häältelugemiskomisjoni selgitustest nähtub ei olnud need kaebaja väidetud asjaolud hääletamissedeli kehtetuks tunnistamise põhjuseks. Hääletamissedeli kehtetuks tunnistamise põhjuseks oli teise pitsati jäljendi puudumine. RKVS § 37 lõige 3 sätestab, et pärast hääletamissedelite kättesaamist paneb jaoskonnakomisjon sedelitele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi. Teine jaoskonnakomisjoni pitsati jäljend pannakse väljaspool elukohajärgset jaoskonda hääletanute hääletamissedelite välisküljele valimispäeval pärast hääletamiskastide avamist jaoskonnas (RKVS § 57 lõige 6).

4. RKVS § 57 lõike 8 p 1 kohaselt tunnistatakse kehtetuks hääletamissedel, millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit. Valimiskomisjonid ei saa sellele normile anda seaduse tekstiga vastuolus olevat tõlgendust (vt ka RKPJKo 26.06.2009 nr 3-4-1-15-09 p 17). Kaebusele lisatud hääletamissedeli piltidelt on näha, et sellel on ainult üks pitsatijäljend. Seega on Lääneranna valla häältelugemiskomisjon nimetatud sedeli korrektselt lugenud kehtetuks ja hääletamistulemused on kindlaks tehtud seaduse nõuete kohaselt.

5. Ülaltoodud põhjustel tuleb kaebus jätta rahuldamata.


Vastavalt  RKVS-i § 72 lõige 3 punktile 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Meelis Malga kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json