Teksti suurus:

Romeo Kalda kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2019, 6

Romeo Kalda kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 11.03.2019 nr 82

Kaebuse asjaolud

Romeo Kalda esitas 06.03.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse. Kaebuse esindaja on volikirja alusel Teet Raatsin.

Kaebaja soovib, et Vabariigi Valimiskomisjon tunnistaks kehtetuks Märjamaa Vallavalitsuse 27.02.2019 toimingu, millega keelduti R. Kalda kandmisest valijate nimekirja.  

Kuna vangistuses viibivad isikud ei saanud Riigikogu 2019. a. valimistel kandideerida ja hääletada, siis taotleb R. Kalda, et Vabariigi Valimiskomisjon tunnistaks Riigikogu 2019. a. valimiste tulemused ebaseaduslikuks ja jätaks valimistulemused välja kuulutamata ning korraldataks uued Riigikogu valimised, võimaldades ka vanglakaristust kandvatel isikutel kandideerida ja hääletada.

Lisaks taotleb kaebaja Riigikogu 2019. a valimiste ebaseaduslikkuse tuvastamist, kuna Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 4 lõiked 3 ja 6 on vastuolus põhiseaduse §-ga 58, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni esimese protokolli artikliga 3, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta artikliga 40 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu sellekohase kohtupraktikaga.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS §-de 69 ja 70 kohaselt on RKVS alusel esitatavaks kaebuseks Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav RKVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming, kui õigustatud isik leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud.

2. Kaebaja palub, et Vabariigi Valimiskomisjon tunnistaks kehtetuks Märjamaa vallasekretäri toimingu, millega keelduti kandmast R. Kalda valijate nimekirja. RKVS kohaselt ei ole valijate arvestuse toimingud valimiskorralduse toimingud, kuna valija arvestus on seotud rahvastikuregistriga, mille vastutavaks ega volitatud töötlejaks ei ole valimiste korraldaja. Seega ei toimu nende vaidluste lahendamine valimiskaebuste menetluse korras. Eelnevast tulenevalt kuulub RKVS-is nimetatud valijate arvestuse pidamise toimingu peale kaebuse vaidlustamine halduskohtu (RKVS § 20 lg 5) pädevusse.

3. R. Kalda leiab, et RKVS § 4 lõiked 3 ja 6  on vastuolus põhiseaduse, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta ja Euroopa Inimõiguste Kohtu sellele antud tõlgendustega osas, mille kohaselt ei saanud kohtus kuriteos süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandvad isikud Riigikogu valimistel hääletada ja kandideerida.

4. Riigikogu valimised korraldatakse seaduse alusel ning vanglakaristust kandvate isikute kandideerimise ja hääletamise piirang tuleneb RKVS-ist. Riigikogu valimised on korraldatud vastavalt seadusele. Ka selles osas ei ole R. Kalda kaebuse lahendamine Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses.

5. Vabariigi Valimiskomisjoni ülesanded on ette nähtud RKVS §-s 9. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole kontrollida õigustloovate aktide vastavust põhiseadusele. Kaebaja ei ole vaidlustanud valimiste korraldaja toimingut, vaid on taotlenud RKVS-i ning põhiseaduse sätete kooskõla kontrollimist Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditega. Selle kontrollimine ei kuulu aga Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse.

6. RKVS § 71 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta RKVS §-s 70 ettenähtud nõuetele, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.


Tulenevalt ülaltoodust ja vastavalt RKVS § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Romeo Kalda kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json